BEBOERINFORMATION
AFFALDSØERNE BLIVER PÅBEGYNDT TORSDAG 16. SEPTEMBER:

Arbejdet påbegynder den 16 september.

Til at starte med vil det være 3 steder som det handler om.

De 3 steder vil der blive afspærret 1 p-plads på hver side.  

Det vil alle 3 steder være i Egevangshusene.

Det vil være ud for følgende stier 325, 275 og 231.

De bedste hilsner Christian, Gårdmand
RØNNEVANGSPARKEN SKAL HAVE FIBER-NET I BEBYGGELSEN:
Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling mandag 13. september i Tåstrup Medborgerhus.
Og her blev det vedtaget at der skal etableres Fiber-net i bebyggelsen.
Det vil allerede blive påbegyndt i efteråret, og sat i gang til foråret næste år.
Der vil blive bragt et referat fra den ekstraordinære generalforsamling, så snart det foreligger, fra administrator.
DER BLEV HOLDT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21.06.2021:

Der blev mandag d. 21. juni 2021 afholdt ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rønnevangsparken i Taastrup Fritidscenter.
Der var 45 boliger repræsenteret, og der blev blandt andet besluttet at det er stålskurene, vi skal have på de såkaldte affalds-øer. Og det blev også besluttet, at det er nøglebrikker, vi skal bruge, når disse skal benyttes.
Det forslag om røgalarmer blev nedstemt, det samme blev forslaget vedr. p-pladser og forslaget om el-standere til biler blev foreløbig sat til pause.
Hele det komplette referat kan læses her på hjemmesiden, den står under Beboer mappe, referat 2021.

STÅLSKURE PÅ AFFALDSØER I E/F RØNNEVANGSPARKEN:

Skure i stål, 14 stk.

Tilbud på stålskure til skraldespande, alt er galvaniseret og pulverlakeret, vedligeholdes frit og brandsikkert.
7 stk. stålskure på 3,5 x 3,5 meter (indvendigt mål)
7 stk. stålskure på 3 x 3,5 meter (indvendigt mål)
Skure er med selvlukkende dør, låsekasse, sider er 180 cm høje og så 40 cm luft og så ståltag.
Ved alle skure bliver der lavet belægning i skuret og 2 – 4 meter.

Samlet pris u. moms 594.000
Samlet pris m. moms 742.500
Pris pr. skur u. moms 42.429
Pris pr. skur m. moms 53.036
GÅRDMÆNDENE HAR LAVET ET MEGET FLOT NYT BED:
Gårdmændene (Kitt og Christian) har lavet et meget flot bed i Rønnevangsparken.
Det en opsætningen i den nordlige ende af bebyggelsen . Mellem Rønnevangshusene og Egevangshusene.
Du kan se en billedreportage at det nye bed under fanen NY BED OPSÆTNING.
DET ER STRENGT FORBUDT AT PARKERE ULOVLIGT VED KONTORET:

Gårdmændene har være nødsaget til at male et gult kryds oppe ved kontoret, da det nu er blevet lidt for meget, med den ulovlige parkering.
Der er ikke parkering, andet end i båsene.

HÆK - UKRUDT - OG GENEREL FORSKØNNELSE I EJERFORENINGEN:

Ref. Boligreglement 2010 pkt. 3

I henhold til vores boligreglement skal Bestyrelsen gøre opmærksom på, at alle beboere har en forpligtigelse til at vedligeholde området omkring deres bolig.
Sidste år udsendte Bestyrelsen samme skrivelse til alle beboere i Rønnevangsparken, hvilket der blev taget utrolig godt imod, og som medførte en flot arbejdsindsats som var medvirkende til, at vores område kom til at fremstå flot og vedligeholdt rigtig mange steder. Bestyrelsen har derfor valgt at benytte samme metode i år med et håb om, at endnu flere vil tage opfordringen til sig, og være med til at forskønne deres område, til vores alle sammens glæde.
Fremgangsmåden er den samme som sidste år og alle beboere bedes derfor om, hver måned at have luget ukrudt, klippet hæk/busk/træ, vedligeholdt plankeværk mod stierne m.v., samt generelt at have området omkring sin bolig pænt og ryddet, til d. 1. i hver måned.
På følgende datoer bedes man derfor om, at have udført den nævnte forskønnelse af området omkring sin bolig:

1. juni 2021 -  1. juli 2021 -  1. august 2021 -  1. september 2021 -  1. oktober 2021

For langt de fleste er der tale om et mindre stykke arbejde for at opnå et flot resultat, lige at få fjernet ukrudt, klippet sin hæk, eller bare få ryddet lidt op omkring sin bolig. Skulle arbejdet alligevel synes lidt uoverskueligt eller har man af anden årsag ikke mulighed for at udføre ovennævnte arbejde, er der måske en flink nabo som kan være lidt behjælpelig, ellers er man velkommen til at kontakte Bestyrelsen på mailadressen rvp.beboer@outlook.dk
For hvad angår hæk på begge sider af boligen, skal denne klippes så den holder sig indenfor 10 cm. fra flisekanten, derudover skal ukrudt samt løse blade under hækken, også fjernes. Har man ikke hæk men plankeværk, skal dette også vedligeholdes/males, samt luges ukrudt bag dette (ud til stien), og dette gælder både for- og baghave. I selve for- og baghave, beder vi jer også om at vedligeholde denne, husk på at vi alle er tætte naboer, ukrudt skyder nemt over på den anden side og en misligholdt have påvirker ofte din nabo.
På forhånd siger Bestyrelsen (og dine medbeboere) tak for din indsats, samt for at vedligeholde dit boligområde, og dermed være med til at forskønne Rønnevangsparkens område som helhed.
Fortsat god sommer.

NYE REGLER FOR UDLEVERING AF MALING I EJERFORENINGEN:

Ref. Boligreglement 2010

Da gårdmandspersonalet desværre har oplevet gentagne forsøg på uregelmæssigheder  i forbindelse med udlevering af maling til udvendigt træværk, har Bestyrelsen set sig nødsaget til at indføre nye retningslinjer for udlevering af den maling, som hver enkel beboer kan få udleveret gratis hvert andet år, i forbindelse med fornyelse/forskønnelse af den pågældende bolig.

Med øjeblikkelig virkning, er følgende påkrævet i forbindelse med udlevering af maling:

· Fremvisning af sygesikringskort.

· Oplysning om hensigt med malingen.

Malingen kan som altid udleveres i Genbrugsgårdens åbningstid.

Bestyrelsen beklager nødvendigheden af dette tiltag, men håber på forståelse.

VI HAR STADIG ROTTER I VORES OMRÅDE:

Bestyrelsen har i samarbejde med rottebekæmperen undersøgt regnvandsbrønde, da det efter rottebekæmperens opfattelse er her, problemet kan være. Der blev ikke fundet spor efter rotter i regnvandsbrøndene, så den foreløbige konklussion fra rottebekæmperen er, at her må være tale om overfladerotter.
Bestyrelsen har været i dialog med Høje Taastrup Kommune, og her er Kommunen med forslag til hvad vi som beboere kan gøre for at bidrage til bekæmpelsen af rotter.
Bestyrelsen vil i den forbindelse gøre opmærksom på afsnit 5 i Boligreglementet.

5.1. Over de på de enkelte boligers brugsareal nedlagte afløbsledninger må der ikke plantes træer og større vækster. Der skal til enhver tid bestå mulighed for uhindret adgang til opgravning for eftersyn og reparation af ledninger for pågældende myndigheder/entreprenører. Retablering af beplantning og eventuelt haveanlæg påhviler ejeren.

5.2. Over fjernvarmeledninger, varmekanaler og kloakledninger må der ikke plantes træer og større vækster i en afstand i mindre end 1,5 meter til hver side af midten at regne.

5.3. Høje-Taastrup Fjernvarme og bestyrelsen er berettiget til når som helst at foretage kontroleftersyn af anlæg og ledninger, også i den enkelte bolig, og ejerne er forpligtet til at efterkomme givne anvisninger og give uhindret adgang til udførelse af alle vedligeholdelsesarbejder.

Bestyrelsen

TIL HUSSTANDENE I RØNNEVANGSPARKEN FRA KOMMUNEN:

Høje Taastrup Kommune har igennem en længere periode udført rottebekæmpelse på en række ejendomme i Egevangshusene.
Bekæmpelsen har betydet, at antallet af rottesager er faldet en del. Men der er desværre stadig 4 igangværende sager.
For at få bekæmpet de sidste rotter, har vi brug for at du bidrager.
Der hvor du kan hjælpe, er følgende: 

Sikre at rotterne ikke kan gemme sig under din terrasse.

Sikre at du ikke fodre rotterne, hvis du har kaniner eller et andet kæledyr i haven.

Sikre at der ikke ligger affald, som rotten kan spise.

Anmelde tegn på rotter på kommunens hjemmeside.

Her er nogle forslag til hvordan du sikre dig, at rotterne ikke flytter ind på din terrasse

Sikringen kan udføres med volierenet eller eternitplader.

Sikring med volierenettet vinkles 90 grader, så sikringen går 30cm ned i jorden og 30cm ud fra terrasse eller bygning. Maskestørrelsen skal maksimalt være 1x1 centimeter, da rotter kan komme igennem huller svarende til en 2-krone. Hvis du også vil sikre mod de fleste mus, skal maskestørrelsen ikke være større end 0,5x0,5 centimeter.

Sikring med eternitplader skal gå langs hele terrassens eller bygningens kant og 60cm ned i jorden.
Små skure, som ikke sikres med net eller plader, skal gerne ligge frit og hævet 30cm over jorden, så rotter ikke kan søge ly bagved eller nedenunder.
Det er en god ide at muliggøre inspektion under en hævet terrasse, da man ellers kan risikere at skulle bryde den op i forbindelse med bekæmpelse.

Venlig hilsen Steen Roed. Miljømedarbejder.
Høje
Taastrup kommune
DE "GAMLE GÅRDMÆND" PLUS EN NY I EJERFORENINGEN:
KEND DINE GÅRDMÆND I EJERFORENINGEN
Christian Sjøquist er ansat som fuldtids  ansvarshavende gårdmand.
Kitt Christiansen er ansat på deltid og har blandt andet vedligeholdelse af udendørsarealer.
Rene Jensen er ansat som medhjælper på deltid via en ordning med kommunen.
Tryk venligst på billedet for et større foto
Christian Sjøquist. Ansvarshavende gårdmand ansat på heltid.
Kitt Christiansen. Fastansat gårdmand på deltid.
Rene Jensen. Medhjælper ansat på deltid.
ADGANGSFORHOLD FOR AFFALD PR.1. JANUAR 2022:
En oversigt over adgangsforholdene for
renovationsarbejderne fra 1. januar 2022.
Tryk på billedet med musen for at gøre det større.
FORSIKRINGSSAGEN MOD TOPDANMARK ER VUNDET:

Topdanmark afviste forsikringsdækning i forbindelse med vandskader i 2015 i 3 af foreningens boliger. Afvisningen var begrundet med foreningens manglende vedligeholdelse af afløbs-ledninger.
F
oreningen anlagde retssag, som i første omgang resulterede med Glostrup Rets dom 17.7.2018, hvor Topdanmark blev frifundet. Byretsdommeren anførte imidlertid efter vor opfattelse uforståelige og selvmodsigende årsager til frifindelsen.
I.h.t. foreningens ejendomsforsikring var frifindelsen begrundet med manglende vedligeholdelse og i.h.t. foreningens ansvarsforsikring var frifindelsen begrundet med, at der ikke var ført bevis for manglende vedligeholdelse af foreningens forpligtelser overfor ejerne.
På baggrund af dommen besluttede bestyrelsens at anke sagen til Østre Landsret.
Landsretten har givet Ejerforeningen medhold. Det vil sige, at TopDanmark er blevet dømt  til at betale det fulde beløb til E/F Rønnevangsparken, og de skal dække omkostningerne  ved både byret og landsret.
Yderligere information herom gives ved den kommende generalforsamling d. 7/9-2020.

Bestyrelsen ønsker alle en fortsat god sommer.

Sagen fylder en hel del. Så meget fylder sagen mod TopDanmark.
TEGNINGER PÅ UDESTUE ER NU GODKENDT AF KOMMUNEN

Tegninger på udestue er er nu godkendt af Høje Taastrup Kommune.

De kan fås ved henvendelse til bestyrelsen på: rvp.beboer@outlook.dk

eller ved henvendelse til gårdmanden.

Venlig hilsen bestyrelsen

NY DIREKTE MAIL ADRESSE TIL BESTYRELSEN:

Bestyrelsen skal hermed informere om, at der er oprettet en ny mail adresse, såfremt I skal i kontakt med bestyrelsen:

Mail: rvp.beboer@outlook.dk

Denne mail adresse er udelukkende til brug for jer beboere, når I skal i kontakt med bestyrelsen, i forbindelse med hvilket som helst emne det måtte være.
Tidligere oplyst mail adresse(r) er stadig aktive, men bør ikke benyttes i forbindelse med den første kontakt til bestyrelsen.
Skulle der være nogen spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte os på vores nye mail.

Med venlig hilsen bestyrelsen

VIGTIG INFORMATION OM KATTE I BEBYGGELSEN:

Herved bekendtgøres lov om mark- og vejfred.

§ 1. Enhver er pligtig til på alle årets tider at holde sine husdyr på sit eget.
§ 3. Kommer et husdyr uden hjemmel ind på anden mands grund, skal dyrets besidder erstatte den skade, dyret forvolder ved at nedtræde, af bide eller fortære afgrøder, beplantning eller bevoksning, beskadige hegn eller vandløb, op rode eller sammentræde jordbunden. Samme regel gælder om skade, dyret forvolder ved at angribe et andet husdyr eller på anden voldelig måde tilføje det legemsbeskadigelse.
§ 13. Når husdyr, der er til væsentlig gene, uden hjemmel færdes løse på fremmed grund, kan besidderen straffes med bøde.
I forbindelse med et stigende antal henvendelser til Bestyrelsen vedrørende problematikker med løsgående katte i området, skal Bestyrelsen gøre opmærksom på de gældende love i forbindelse med hold af katte.
Ejere af katte skal herved gøres opmærksom på, at det ved lov er bestemt, at katte skal holdes indenfor egen matrikel, og såfremt dette ikke er gældende, kan overtrædelse straffes med bøde og erstatningsansvar.
Bestyrelsen opfordrer herved katteejere til at sørge for, at de fremover holdes indenfor egen matrikel, og at der træffes de nødvendige foranstaltninger, for at håndhæve dette. Bestyrelsen opfordrer samtidig dem som føler sig forurettet af kattene, til at tage en snak med ejerne, så eventuelle problematikker kan løses så nemt og så hurtigt som muligt.
Bekendtgørelsen af lov om mark- og vejfred, kan findes på www.retsinformation.dk , lov nummer 1847.

BESTYRELSEN

SÅ KOM DER GUMMI PÅ LEGEPLADSERNE I RØNNEVANGSPARKEN:

Projektet med at få nyt faldunderlag på legepladserne er nu færdig. Det er Høje Taastrup Kommune der har stået for arbejdet, da de var billigst ved budrunden. Og arbejdet er pænt og flot udført. 
God fornøjelse med "de nye" legepladser.

PROBLEMER MED LUGT- OG VANDGENER PÅ TOILET ELLER KØKKEN:


Ved begyndende kloakproblemer (kloakken gurgler og der lugter kraftigt, eller vandet stiger op i toilet eller vask) kontaktes gårdmanden i tidsrummet 08.00 - 14.00 ellers kontaktes Blik og Rørservice (se telefonnummer på hjemmesiden).

Afløb i bad og vandlås i køkkenvask skal man selv holde rent.

Gårdmanden vil herefter få spulet kloakken.
Hvis der efterfølgende opstår problemer inden for den næste månedstid, kontaktes gårdmanden igen.
Kloakken spules og fotograferes med kloakkamera.
Efterfølgende vil der blive taget stilling til hvad der skal ske med kloakken, afhængig af hvad der er problemet.

SIDSTE NYT OM UDESTUERNE FRA BESTYRELSEN:

Administrator oplyser, at deklarationen vedr. udestuer m.v. nu er tinglyst på begge foreningens matrikelnumre. 

Det har været en besværlig og langsommelig proces, da tinglysningsretten på flere punkter er fremkommet med krav i forbindelse med tinglysningen. 
Den første registrerede tinglysning fandt sted helt tilbage i maj 2018, men det er først nu, at den endelige tinglysning er faldet på plads. 
Det er derfor nu muligt for beboerne at rette henvendelse til kommunen med henblik på at indhente byggetilladelse
til udestue , eller at søge om lovliggørelse af eksisterende udestue. 
Vi har erfaret, at man i forbindelse med ansøgningen
sandsynligvis skal oplyse, hvornår deklarationen er tinglyst på det matr.nr., som ens lejlighed/rækkehus ligger på. E/F Rønnevangsparken har 2 matrikelnumre og de følger umiddelbart ikke adresser eller husnumre, så det er op til den enkelte ejer at finde ud af hvilket matr.nr. den pågældendes bolig ligger på. 
Denne information kan bl.a. fås på hjemmesiden
www.vurdering.skat.dk , hvor man kan indtaste adresse oplysninger og finde sin egen offentlige ejendomsvurdering. På denne side vil man også kunne se matrikelnummeret, som enten er matr.nr. 7 g, Høje Taastrup by, Rønnevang eller matr.nr. 7 ac, Høje Taastrup by, Rønnevang. 
I forbindelse med ansøgning overfor kommunen skal de lejligheder/rækkehuse, som ligger på matr.nr. 7 ac
på forespørgsel anføre en tinglysningsdato , der hedder 25/5 2018 , mens de lejligheder/rækkehuse, der ligger på matr.nr. 7 g på forespørgsel skal oplyse en tinglysningsdato , der hedder 17/10 2018 . På hvilket tidspunkt denne information skal gives overfor kommunen er uvist på nuværende tidspunkt, men oplysningen skal gives, hvis kommunen spørger eller hvis det fremgår af ansøgningsskemaer eller lignende .

Venlig hilsen Bestyrelsen

FORSIKRINGSSAGEN MOD TOPDANMARK:

Som bekendt afviste Topdanmark forsikringsdækning i forbindelse med vandskader i 2015 i 3 af foreningens boliger. Afvisningen var begrundet med foreningens manglende vedligeholdelse af afløbsledninger.

Foreningen anlagde retssag, som i første omgang resulterede med Glostrup Rets dom af 17.7.2018, hvor Topdanmark blev frifundet. Byretsdommeren anførte imidlertid efter vor opfattelse uforståelige og selvmodsigende årsager til frifindelsen:

I.h.t. foreningens ejendomsforsikring var frifindelsen begrundet med manglende vedligeholdelse, og i.h.t. foreningens ansvarsforsikring var frifindelsen begrundet med, at der ikke var ført bevist for manglende vedligeholdelse af foreningens forpligtelser overfor ejerne.

Denne højst besynderlige dom er efter bestyrelsens beslutning anket til Østre Landsret. Det skal bemærkes, at der både ved byretssagens behandling og i Landsretten er ydet retshjælpsdækning (fra Topdanmark!), således at foreningen ved sagens gennemførelse alene kan komme til at hæfte for et mindre selvrisikobeløb, uanset sagens endelige udfald. Det forventes, at sagen vil blive endelig behandlet af Landsretten i første halvdel af 2019, således at en dom kan forventes at foreligge næste sommer.  

Venlig hilsen

Bestyrelsen.

VIGTIGT - RØNNEVANGSPARKEN - NU MED HJERTE STARTERE:
De to er installeret følgende steder:
På kontoret, ved genbrugsgården, Egevangshusene 352 
og på endevæggen i Rønnevangshusene 64 - 72 ud mod parkeringspladsen.
Her er hjerte starteren placeret på kontoret, ved genbrugsgården, Egevangshusene 352.
Og der er også placeret en hjerte starter på endevæggen Rønnevangshusene 64 - 72 ud mod parkeringspladsen.
FRA BESTYRELSEN: SERVITUT VEDR. OVERDÆKNING:

Servitut vedrørende overdækning af indgangspartier, terrasseoverdækning, redskabsskur og udestue.

Det oplyses herved, at Tinglysningsretten har afvist tinglysning af den af generalforsamlingen og Kommunen godkendte servitut med henvisning til, at den burde være vedtaget med kvalificeret flertal i.h.t. vedtægternes § 4.3. Administrator har gjort indsigelse mod denne opfattelse, idet det er dirigenten, der med klage adgang til Domstolene (ikke Tinglysningsretten) kan fortolke foreningens vedtægter. Det har desværre været nødvendigt at indgive kæreskrift til Vestre Landsret, og sagens endelige behandling må desværre forventes at blive yderligere forsinket.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Ejerforeningen Rønnevangsparken.
NÅR DER LUKKES FOR VANDET - UDEN DU VED NOGET:

Høje Taastrup Kommunes vandforsyning plejede før hen, at smide en seddel i postkassen, hvis der skulle lukkes for vandet.
Men det gør de ikke mere. Nu kan man tilmelde sig en sms ordning, så du får besked ca. 3 hverdage før arbejdet skal udføres.
Det er meget nemt og enkelt at tilmelde sig, og du gør det på følgende link:

http://www.htkforsyning.dk/SMS---tjeneste.62.aspx

HVAD HÆLDER DU I KLOAKKEN:

Når du hælder noget i regnvandskloakken, vil det i størstedelen af kommunen løbe direkte ud i vandløb og søer, og herfra videre til Roskilde Fjord eller Køge Bugt.
Høje-Taastrup Kommune har igangsat en kampagne for at sikre vandmiljøet mod spildevand.
HUSK VENLIGST:
Regnvandsristen på stier, parkeringspladser og langs vejen er KUN til regnvand.
Sæbevand og lignende skal skylles ud i toilettet eller vasken.
Maling, olie og kemikalierester SKAL afleveres i genbrugsgården.
   

Der kommer desværre meget andet end regnvand i vores egne kloakker. Tænk venligst på miljøet, og det svineri du desværre også efterlader. Tak, også fra fiskene.
Hvad har denne brønd måtte tage imod.
ER ET DYR I NØD OG DU HAR BRUG FOR HJÆLP:


Ring 1812, hvis du har brug for hjælp til et dyr i nød. Dyrenes Vagtcentral er døgnbemandet alle ugens dage, og hjælpen til ejer-løse dyr betales af Dyrenes Beskyttelse.

Et vigtigt nummer hvis dyr er i nød.
DIGITAL TINGLYSNING:

Velkommen til digital tinglysning

Skal du bruge tinglysningspapirer vedr. køb/salg af fast ejendom i Rønnevangsparken, henter du dem her.

Tinglysning er den offentlige registrering, efterprøvelse og offentliggørelse af rettigheder over fast ejendom, andelsboliger, biler mv., løsøre og ægtepagter.


http://www.tinglysningsretten.dk/hvad/Pages/Servitutter.aspx


https://www.tinglysning.dk/tinglysning/welcome.xhtml
Her kan du hente de tinglysningspapirer du har brug for digitalt.
SÅ STOR:

Vidste du at hele Ejerforeningen Rønnevangsparken udgør ikke mindre end 48.020 kvm. 
(ja - så fylder en bolig på små 100 kvm. sgu ikke meget - men lidt har jo heldigvis også ret i Rønnevangsparken)

🤩 
Ejerforeningen Rønnevangsparken består af 312 rækkehuse og en genbrugsgård, der med vores fællesarealer samlet fylder over 48.000 kvm.
HJÆLP HINANDEN:


Spot unormal aktivitet

- Mistænkelige personer, som lusker søgende rundt uden ærinde.
- Biler, cykler og knallerter, som ikke plejer at færdes i området, venter uden formål eller kommer på usædvanlige tidspunkter, hold også øje med reklameuddelingen.
 

Ring til politiet hvis du "ser noget"
Akut: Alarm 1-1-2
Service: 114

Hold tyven væk
- Vær synlig i området, gå tur, luft hunden.
- Gør huset synligt fra sti og for naboer/og genboerne.
- Lad huset se beboet ud, brug evt. tænd-og-sluk lys.
- Gør huset sikkert med gode låse, vinduer og døre.

Undgå indbrud
Læs mere på
www.nabohjælp.dk

Lav aftale med naboen
- Hold øje med hinandens boliger - også genboernes. 
- Tøm postkassen mv.
- Fordel dit affald til naboens affaldsstativ og så videre, der skal ikke så meget til for at hjælpe hinanden. Så gør det. 

😘 

Københavns Vestegns Politi
Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund
Telefon 43 86 14 48
Telefax 43 86 14 40
kbhv@politi.dk

Tåstrup lokalpoliti
Helgehøjs Alle 81, 2630 Tåstrup
Telefon 43 86 14 48
Telefax 43 71 91 88
ÅBENT TORSDAGE 16.00 - 18.00

Tryk med musen på mærkatet for et større billede.
Tryk med musen på mærkatet for et større billede.


Rønnevang Kirke

Taastrup Hovedgade 150
Tlf. 43 52 22 19
Åben tirsdag og torsdag kl. 10.00 - 12.00
samt torsdag kl. 16.00 - 18.00.
Kordegn Ingrid Kafton Smidt, e-mail:
iks@km.dk
 
http://www.roennevangkirke.dk

Vores lokale kirke, Rønnevang kirke.

Af Marinus, ansvarshavende gårdmand. Ejerforeningen Rønnevangsparken.

Følgende bør iagtages:

For de beboere der har en varmtvandsbeholder liggende på loftet er det vigtigt at man en gang hvert 2 år får kontrolleret sin anode i beholderen (udføres af aut. VVS), hvis anoden er forsvundet er det nødvendigt at der bliver isat en ny, da der ellers kan opså tæringer i beholderen med vandskade til følge.

For de beboere der har en varmtvandsveksler på loftet (udskiftet varmtvandsbeholder), er det vigtigt at veksleren bliver afkalket når vandtrykket falder væsentligt i forhold til hvad der er det normale vandtryk (udføres af en aut. VVS).

Her på siden vil der blive lagt nyheder/informationer ind der måtte have interesse for beboerne. Siden vil løbende blive opdateret så du hele tiden kan være på forkant med nyheder lige fra små tilfældigheder, meddelelser fra bestyrelsen over til mere alvorlige ting som indbrud, tyveri af nummerplader, graffitti, hærværk, advarsler og lign.

Hvis der er en nyhed/information som er beskrevet mere udførligt på en af foreningens andre sider henvises der selvfølgelig til denne.


Har du en historie (stor som lille), en nyhed, begivenhed, observation, mærkedag, et foto, en god ide' eller noget helt andet du mener kunne have interesse sender du blot en mail til:
wm.efr@mail.dk

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Naboen | Svar 02.05.2020 11:41

Hold nu kæft. Har i virkelig ikke andet at gå op i ?? Har i ikke glemt noget? hvad med skrigende unger!!! I disse Coronatider, prøv noget nyt: se fremad

Preben 04.05.2020 20:53

Hvis jeg vil brokke mig over gøende hunde, glemte lorte eller hunde uden snor (hvor ejeren ikke kan kalde den til sig) så gør jeg det.:)

God aften min ven

Brian Madsen | Svar 03.03.2020 10:37

Loven om Mark-og vejfred.
Loven er gældende for alle husdyr, ikke som i skriver, kun katte.
Jeg jokker også af og til i “glemte hundelorte”
Stop hetzen.

Preben 02.05.2020 10:30

Lige netop, eller også gør de kl. Lort om aftenen / natten

Kim vestergaard | Svar 24.09.2018 13:50

Vil bare lige høre om ejerforeningen ingen græsslåmaskine har mere? Det er temmelig længe siden at græsset er blevet slået. Her ser forfærdeligt ud 😠

Kim | Svar 15.09.2018 13:19

Skræmmende:(

Henrik | Svar 23.05.2018 17:58

Hej

Ville blot høre om der er nogle som har fået målt radon niveauet hos dem?

Henrik

Kim Thomsen 18.11.2018 11:29

Det siver ind fra undergrunden. Der ligger et 8-10 cm lag beton under gulvet. Meget er sket siden dengang i byggemetode.
Se på www.radonhuset.dk

morten 09.11.2018 14:58

hvad kan man gøre ved det hvis det er for højt mvh morten

Kim 12.09.2018 15:38

Hej Henrik.

Vi har målt 107 bq pr m3. i stueplan.
Der kan være forskel mellem boligerne.
Grænseværdien ifølge WHO er 100 bq pr m3.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

24.04 | 09:57

Hej
Vi kan ikke se dokumenterne. kommer til en side man skal logge ind på. hvor kan vi så se dokumenterne?

...
08.03 | 10:43

Hi neighbors,
I have problem with the hot water. I have no hot water in the kitchen or bath.

mvh Mounika

...
26.01 | 16:11

Det er nok bedre at sende en mail til Kristian

...
17.01 | 16:00

Henne ved den lille legeplads til de små, er det ene håndtag på det der gynge/vippe -dyr knækket. Tænker at det kan blive halvfarligt på sigt.

Mvh anne nr 105

...
Du kan lide denne side