VI TÆNKER PÅ JER - MED KÆRLIGHED

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2018

REFERAT 2018

EJERFORENINGEN RØNNEVANGSPARKEN

Referat af ordinær generalforsamling den 23. april 2018

År 2018, den 23. april, kl. 19.00 afholdtes i Taastrup Kulturcenter, Taastrup, ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Rønnevangsparken.

Tilstede var 47 ejerlejligheder repræsenteret, heraf 1 ved fuldmagt, gårdmand Christian Sjøquist og advokaterne Steen Ternstrøm og Uno Ternstrøm.

Formand Jacob Nielsen bød velkommen og henviste til den med indkaldelsen af 6. april 2018 udsendte dagsorden:

Ad 1. Valg af dirigent:

På formandens forslag blev advokat Steen Ternstrøm valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 2. Bestyrelsens årsberetning for det senest forløbne år:

Jacob Nielsen henviste til den udsendte, skriftlige beretning, der kort blev gennemgået.

Det blev oplyst, at den nye servitut vedrørende bl.a. udestuer er under ekspedition i tinglysningsretten.

Uno Ternstrøm supplerede med orientering om den verserende retssag mod forsikringsselskabet Topdanmark. Sagen hovedforhandles i retten i Glostrup den 26. juni 2018 og der forventes dom afsagt i løbet af juli/august. Udtalelse fra brancheforeningen Danske Kloakmestre samt det gunstige resultat af en gennemført skønsforretning blev kort omtalt.

Henning Dalhus spurgte om de personer, der arbejdede med istandsættelse af skurene var på timeløn eller akkord.

Jacob Nielsen oplyste, at der var aftalt fast pris med tømrerfirmaet.

John Byrgesen undrede sig over, at nogle af tagene efter afrensningen er sorte, medens andre er grå.

Jacob Nielsen svarede, at det pågældende firma havde oplyst, at der kunne gå op til 12 måneder, før algebelægningen m.v. helt var fjernet.

Herefter tog generalforsamlingen beretningen til efterretning.

Ad 3. Forelæggelse af årsregnskab 2017:

Uno Ternstrøm gennemgik det udsendte årsregnskab med resultatopgørelse, balance og noter. Det gode driftsresultat, sammenholdt med forrige års resultat blev fremhævet. Foreningens egenkapital er den største i de seneste 10 år. Endeligt blev tagprojektet kort gennemgået med fremhævelse af, at det mindre tillægslån udløber som indfriet i efteråret 2018. Det store taglån løber endnu i 20 år.

Til spørgsmålet om ”viceværtløn” forklarede Jacob Nielsen, at der er ansat en halvtidsvicevært udover foreningens gårdmand.

Det blev bekræftet, at indfrielsen af det omtalte tillægslån i tagprojektet vil medføre en mindre nedsættelse af den månedlige ydelse.

Herefter konstaterede dirigenten, at forsamlingen enstemmigt godkendte årsregnskabet.

Ad 4. Budget 2018 og fastsættelse af fællesbidrag:

Jacob Nielsen gennemgik det i regnskabet anførte budget for 2018. Han tilføjede, at det er nødvendigt at forhøje lønudgiften til afløser og medhjælp med kr. 40.000,00, således at dette beløb rettelig bør udgøre kr. 518.000,00, således at det forventede driftsoverskud nedsættes med kr. 40.000,00. Ved gennemgang af budget var det overset, at der i sommermånederne er behov for en ekstra medarbejder.

Dernæst fremhævede formanden, at asfaltarbejderne heldigvis er afsluttede, således at der ikke længere skal afsættes større beløb hertil.

Der var enkelte spørgsmål til budgetposter vedr. renovation og udgiften til tv-grundpakken. Det blev oplyst, at Yousee har nedlagt fiberkabel i forbindelse med udvidelse af området for dette, og at dette forhold alene har betydning for IT, med intet med TV at gøre.

Jacob Nielsen oplyste, at rengøringsudgiften vedr. genbrugsgården er blevet billigere, fordi det nu var muligt at udføre arbejdet på hverdage, medens det tidligere skulle udføres i weekends.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt budgetforslaget, samt forudsætningen om at fællesudgift og bidrag til grundfond fortsætter uændrede.

Ad 5. Valg af bestyrelse:

a. Valg af formand: Jacob Nielsen var ikke på valg.

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer:Ebbe Jensen blev genvalgt og som nyt bestyrelsesmedlem valgtes Finn Bjørn.

Bestyrelsen består herefter af:

Jacob Nielsen (formand, 202)

Ebbe Jensen (207)

Thomas Nielsen (173)

Eli Sørensen (198)

Finn Bjørn (39)

Ad 6. Valg af suppleanter:

Som suppleant valgtes Marianne Svankjær (287).

Ad 7. Valg af revisor:

Statsaut. revisor Jan Hansen blev genvalgt.

Ad 8. Indkomne forslag:

A. Forslag om 50 års jubilæum 2019:

Jacob Nielsen understregede, at forslaget ikke have noget med budgetforslaget 2018 at gøre. Det er nok utraditionelt, men af hensyn til, at der skal anvendes megen tid til planlægning, stilles der allerede nu forslag om, at der afsættes kr. 250.000,00 til et jubilæum i 2019.

John Byrgesen kunne supplerende oplyse, at der til afholdelse af foreningens 25 års jubilæum blev anvendt kr. 160.000,00.

Der var flere spørgsmål om, hvad et så stort beløb skal anvendes til.

Thomas Nielsen anførte, at der kan nedsættes en arbejdsgruppe til at udføre planlægningen, hvis forslaget bliver vedtaget. 

Der var flere indlæg om positive holdninger til afholdelse af jubilæum, eventuelt med angivelse af en maksimumsum, og enkelte bemærkninger om, at det anførte beløb er uforholdsmæssigt stort, og at det kan bruges til mange andre vigtigere ting.

Lasse Olsen bemærkede, at det er svært at godkende et forslag, når man ikke kender planen for arrangementet.

Dirigenten præciserede, at alle de fremførte indlæg blev taget til efterretning og at bestyrelse og arbejdsgruppen forventes at bestræbe sig på at gøre arrangementet så billigt som muligt. Dernæst konstaterede dirigenten, at der trods de mange indlæg ikke var ønske om fremsættelse af ændringsforslag, hvorefter forslaget blev sat til afstemning ved håndsoprækning. Afstemningen udviste, at et stort flertal stemte for forslaget, - 8 stemte imod og der var 1 blank stemme. Forslaget var dermed vedtaget.

B. Forslag om 2 hjertestartere:

Jacob Nielsen redegjorde for økonomien, og at opsætning af 2 hjertestartere vil medføre et engangsbeløb på kr. 40.000,00.

Der var bemærkninger om risiko for hærværk og om behov for kursus, hvis hjertestarterne er vanskelige at betjene.

Jacob Nielsen oplyste, at ejerforeningens gårdmand er instrueret om brug af hjertestarterne, og at der i øvrigt vil være et par hjerteløbere i bebyggelsen.

Det blev oplyst, at hjertestarteren fortæller, hvad man skal gøre, og at et kursus absolut ikke skulle være nødvendigt.

Der var flere indlæg om etablering af 1 eller 2 hjertestartere, hvorefter dirigenten satte forslaget til afstemning ved håndsoprækning. Afstemningen udviste, at et stort flertal stemte for forslaget om etablering af 2 hjertestartere. Forslaget var dermed vedtaget.

C. Forslag om ændringer til boligreglementets § 3, 2 – 3,4 om hæk og hegn:

Jacob Nielsen orienterede om, at forslaget var blevet fremsat på baggrund af en opfordring fra en beboer.

Heidi Brøndum anførte, at vedtagelse af forslaget medfører, at man må se nærmere på farverne.

Der var forslag om anvendelse af transparent og bestemmelsen i boligreglementets bilag 1 om tilladte farver blev oplæst.

Der var mange indlæg om der skal vælges hæk eller hegn, hvis der er uenighed mellem naboer, og Jacob Nielsen præciserede, at bestyrelsen ikke går rundt og kontrollerer forholdene.

Dirigenten præciserede, at generalforsamlingen tidligere har besluttet, at bestyrelsen alene skal behandle klager, der modtages. Men selvfølgelig skal reglerne overholdes.

John Byrgesen efterlyste en definition på ”hæk” og bemærkede, at mange undlader opsætning af hegn mod stier. Der blev fremsat ændringsforslag om, at det skal være muligt at anvende ”transparent”, der umiddelbart opfattes som farveløs, hvilket imidlertid ikke er korrekt, da også transparent findes med flere farvenuancer.

Dirigenten konstaterede, at der var almindelig enighed om, at hegnsfarver skulle være i overensstemmelse med bilag 1, stk. 1, således at hegnsfarver skal være de samme som anvendes på facader og overdækkede terrasser.

Dirigenten sammenfattede debatten til at forslaget vedr. ny § 3, 2 tilføjes afsluttende ordlyd:

”samt med transparent i samme træfarver som bilag 1, 1”

Med denne ændring sattes forslaget under afstemning, og et stort flertal vedtog herefter forslaget.

D. Forslag om ladestander på p-plads:

Forslagsstiller Peter Holm motiverede forslaget med henvisning til, at den almindelige udvikling vil skabe behov for 1 eller 2 ladestandere.

Henning Dalhus mente, at der i forvejen er for få p-pladser, og at dette yderligere ville begrænse parkeringsmulighederne.

Der var mange indlæg for og imod forslaget og en enkelt bemærkning om, at uvedkommende personer eventuelt også kunne benytte ladestanderen. Da der var tvivl om ejerforeningen skulle stå for etableringsudgiften, eller om en leverandør tog sig af dette, tiltrådte forslagsstiller, at der kunne arbejdes videre med emnet.

Dirigenten betragtede dette som et ændringsforslag, som blev sat til afstemning, der udviste, at 18 var imod og 15 for, at der arbejdes videre med forslaget, hvorfor forslaget måtte anses for at være forkastet. Dirigenten bemærkede, at dette dog ikke forhindrede forslagsstiller i selv at arbejde videre med emnet og at genfremsætte et forslag på en senere generalforsamling.

Ad 9. Eventuelt:

Dirigenten konstaterede, at ingen ønskede ordet, og erklærede herefter dagsordenen for udtømt.

Formand Jacob Nielsen takkede for fremmødet og for de mange gode indlæg, hvorefter formanden hævede generalforsamlingen.

Nyeste kommentarer

15.11 | 10:35

Vi har fået en pakke leveret det er ikke til os. Den er kommet med dao...

16.09 | 16:57

Hvofor skal en betale for signaleverings grundpakke ?

12.02 | 16:41

Jeg prøvede FLERE GANGE at holde brikken op for at åbne døren indefr...

12.02 | 12:33

Hvorfor er fastelavnsfesten aflyst i år.2022 ?