VI TÆNKER PÅ JER - MED KÆRLIGHED

ÅRSBERETNING 2018

INDLEDNING:

Bestyrelsen har sædvanen tro valgt at udsende årsberetningen i skriftlig form, for at orienterer beboerne i god tid inden generalforsamlingen og for at spare tid på selve generalforsamlingen.  

GENBRUGSGÅRDEN:

Der er stadig enkelte som kommer ned til genbrugsgården med farvede affaldssække. Høje Taastrup Kommune har klart dikteret, at dette ikke er tilladt, så husk dette når genbrugsgården besøges, ellers kan man blive afvist.

Ellers kan det kun siges, at vores ansatte er rigtig glade for den venlighed og forståelse de møder i løbet af deres arbejdsdag.

GÅRDMAND:

Christians første år som vores gårdmand, har været udfordrende og lærerigt for både Christian selv og bestyrelsen. Sammen har vi indset visse problematikker, og vi har derfor indgået i et tættere samarbejde, da vi ikke gerne skal stå i samme situation igen i år.

Det skal selvfølgelig tilføjes, at Bestyrelsen er tilfreds med det arbejde der udføres.

AREALER OG BEDE:

Foråret startede rigtig tidligt sidste år, og derfor krævede arealerne langt mere arbejde, end vi normalt ser om foråret. Dette var i sagens natur meget tidskrævende, og derfor var det ikke muligt, at vedligeholde arealerne i det tempo der var ønskeligt. Vi finder dog arealerne helt up-to-date og klar til det nye forår.

Det store hegn mod Høje Taastrupvej og langs Veststien blev klippet. Dette tog desværre væsentlig længere tid end planlagt, da materiel gik i stykker kort efter at arbejdet var påbegyndt.

I år har vi fået renoveret 16 skure i Egevangshusene, og dette arbejde fortsættes i de kommende år.

HUNDE- og KATTEPROBLEMER:

Desværre skal vi igen i år, opfordre hundefolket til, at samle op efter deres hunde. Vores græsarealer og sandkasser bliver også i stigende grad brugt, som toiletter af både hunde og katte, og vores gårdmænd bruger uforholdsmæssig meget tid på at fjerne disse. Den tid kunne bruges bedre på arealerne.

LEGEPLADS:

Vores legepladser bliver jævnligt brugt, både af børn og voksne, og det giver naturligvis et stort slid på de enkelte redskaber.

Vi har i 2018 haft sikkerhedsinspektion af legepladserne, og der ligger et større arbejde forude med at udbedre alle de ting, der blev bemærket ved inspektionen. Det skal lige påpeges, at ingen af de ting udgør en sikkerhedsrisiko.

FORSIKRING

2018 har ikke budt på de helt alvorlige forsikringssager.

Topdanmark valgte at opsige vores forsikringer pr. 31.12.18. Foreningen er nu forsikret hos Gjensidige.

Gjensidige tilbyde os præmien i en 3 års aftale på kr. 427.488,- årligt – hvor Topdanmark har en præmie på 549.369.

Vi har en høj selvrisiko på såvel skjult rørskade samt vandskader.

Det er for at undgå de vandskader, at bestyrelsen har besluttet at lave en gennemgang over hele bebyggelsen.

Bestyrelsen opfordrer stadig beboere til, at kontakte bestyrelsen, hvis der skal laves nyt gulv i køkkenet, så vi kan få efterset vandrørne i køkkenet.

Dokumentet ”Kloakproblemer” kan stidig findes på hjemmesiden, og bestyrelsen vil stadig opfordre beboerne til at holde øje med manglende aftræk og/eller lugtproblemer fra kloaken, så en eventuel skade kan klares inden det bliver en omfattende skade.

Gårdmanden er meget opmærksomme på de meldinger, han får fra beboerne om kloak-problemer og følger op på det, så der ikke er noget der bliver efterladt uden en tilbundsgående undersøgelse.

Forsikringssagen mod Topdanmark.

Som bekendt afviste Topdanmark forsikringsdækning i forbindelse med vandskader i 2015 i 3 af foreningens boliger. Afvisningen var begrundet med foreningens manglende vedligeholdelse af afløbsledninger.  

Foreningen anlagde retssag, som i første omgang resulterede med Glostrup Rets dom af 17.7.2018, hvor Topdanmark blev frifundet. Byretsdommeren anførte imidlertid efter vor opfattelse uforståelige og selvmodsigende årsager til frifindelsen:

I.h.t. foreningens ejendomsforsikring var frifindelsen begrundet med manglende vedligeholdelse, og i.h.t. foreningens ansvarsforsikring var frifindelsen begrundet med, at der ikke var ført bevist for manglende vedligeholdelse af foreningens forpligtelser overfor ejerne.  

Denne højst besynderlige dom er efter bestyrelsens beslutning anket til Østre Landsret. Det skal bemærkes, at der både ved byretssagens behandling og i Landsretten er ydet retshjælpsdækning (fra Topdanmark!), således at foreningen ved sagens gennemførelse alene kan komme til at hæfte for et mindre selvrisikobeløb, uanset sagens endelige udfald. Det forventes, at sagen vil blive endelig behandlet af Landsretten i første halvdel af 2019, således at en dom kan forventes at foreligge næste sommer.

UDESTUER:

Den nye servitut blev godkendt ar Høje Taastrup Kommune, og ved ordinær generalforsamling 2018 manglede kun selve tinglysningen. Det skulle vise sig, at være en særdeles langsommelig proces. Først i oktober 2018 kunne det oplyses, at servitutten var tinglyst på begge foreningens matrikelnumre.

FASTELAVN:

Igen i 2018 var der stor tilslutning til vores fastelavnsarrangement, der var næsten 500 tilmeldt. Det var en særdeles kold fornøjelse. Til trods for vejret var der mange – både store og små – der trodsede kulden og mødte op i meget festlige og fantasifulde udklædninger. Arrangementet betragtes som en succes, ikke mindst på grund af det gode humør der prægede deltagerne, store som små.

Bestyrelsen vil hermed benytte lejligheden til at takke alle for den store deltagelse og en særlig tak til dem der hjalp med, såvel ved forberedelserne, som afviklingen af selve arrangementet og den efterfølgende oprydning.

BESTYRELSEN:

Ved ordinær generalforsamling 2018 blev bestyrelsens forslag om afholdelse af foreningens 50 års jubilæum vedtaget, og planlægningsarbejdet er i gang.

I forbindelse med invitationen til fastelavnsarrangementet var der mulighed for at foretage en forhåndstilmelding. Der var ligeledes en opfodring til beboerne til at give tilsagn om, at man var interesseret i at hjælpe bestyrelsen. Den opfordring vil bestyrelsen gerne gentage her, og man kan henvende sig til bestyrelsen på ejerforeningens e-mail, hvis man har mulighed for at give en hjælpende hånd.

HJERTESTARTER.

Ved ordinær generalforsamling 2018 blev blev det vedtaget, at foreningen vill investere i 2 styk hjetestartere. De er ophængt henholdsvis ved genbrugsgården samt på gavlen ved RVG 64. Der er registreret 6 gange hvor hjertestarterne har været i brug, så hjertestarterne har helt sikkert deres berettigelse.

TRYGHEDVANDRING.

Høje-Taastrup kommune kriminalpræventive team gennemfører en tryghedsvandringer i hele Høje-Taastrup kommune og i den forbindelse begyndte man i Rønnevangskvarteret.

På en tryghedsvandring gås en tur gennem området og undersøger om området kunne styrkes yderligere til at forblive et trygt og rart sted at befinde sig i, både for beboer og brugere.

Vandringen blev ledt af det kriminalpræventive team, repræsentant for drift byen, det lokale politi samt ræpræsentanter fra foreningen,som er i området i det daglige.

Tryghedsvandringen gav anledning til at bekræfte, at kvarterløftet som området har gennemgået de sidste år fortsat har sin positive indvirkning. Området er et rart sted at opholde sig, og ingen oplever problematikker eller utryghedsskabende steder i området, ihvilket lokalpolitiet kunne underbygge med at se på de henvendelser de får fra området.     
Vandringen gennem stisystemet gav anledning til at tale om, at der hurtigere bør gives besked om defekte lamper på og omkring stisystemet.

Det blev drøftet om der muligvis skulle laves en bom på stisystemet, fra broen mod City2, som støder op til selve stien – for at begrænse farten på både cykler og knallerter.

Der blev ligeledes drøftet at optegne en hvid stribe på stisystem ned mod Birkehøj og bokseklubben, for at tydeliggøre opdelingen for fodgængere og cyklister. Dertil kunne afgrænsnings-kæder også have mere refleks, så de bedre ses i mørket.

Det blev bemærket, at bokseklubbens klubhus ikke havde tændt deres udendørsbelysning, hvilket ville kunne afhjælpe at netop dette område fremstod som mørkt.

Der blev drøftet at:

  • Flere lygter skulle skiftes (nye pærer)
  • En hvid markeringsstribe for tydeligere at afgrænse fodgænger og cykelsti
  • Reflekser på afgrænsningskæder
  • Bokseklubben kunne tænde deres udendørslys, når der trænes i klubben
  • Evt. en bom mellem broen fra City2 og stisystemet
  • Ejerboligforeningen fik kontaktoplysninger på det lokale politi

Hvis beboerer i foreningen oplever en generel utryghed ved at færdes i ovennævnte områder, kan bestyrelsen kontaktes. Bestyrelsen ken herefter orrientere det lokale politi.

UNDERSØGELSE AF TAGENE.

I efteråret begyndte det at ”drysse” fra tagene. En beboer henvendte sig til bestyrelsen, og en undersøgelse blev iværksat. Bestyrelsen kontaktede Teknologisk Institut i Taastrup.

Teknologisk institut skriver:
” Jf. vores kemi eksperter, er komponenterne i det brugte afrensningsmiddel IKKE kendt for at kunne nedbryde bitumen, eller de andre bestanddele i tagpappen. Der tages selvfølgelig forbehold for blandingsforholdene, i den konkrete afrensning, da vi ikke kan vide, hvilke blandingsforhold der er anvendt hos jer. 

De eksperter jeg har talt med, har følgende forklaring på afskalningen: 

Den tidligere tætte, lav og mos belægning har haft utallige små rødder, der ”normalt” kan hæfte sig på næsten lodrette sten overflader.

De små rødder/rodnet vil med sikkerhed være gået ned i – og imellem alle de små skiffer skaller på tagpap overfladen.

Så længe mos og lav, var tilstede (levende), -bandt rodnettet sammen på skifferskallerne. Da mos og lav, blev behandlet og derved tilintetgjort, har rodnettet mistet vedhæftningsevnen, og derved løsnet store dele af skifferskallerne, hvor lav og mos har været tilstede på tagfladen”

DIVERSE:

Bestyrelsen vil igen i år rette en stor tak til de ”usynlige” medarbejdere, som vores rengøringsansatte og vores udbringer. De gør en stor indsats for at gøre det nemt og bekvemt at være medlem af bestyrelsen, holde rent, rydde op efter os og sørge for at diverse informationer altid når ud til beboerne til tiden.

FREMTIDEN:

Bestyrelsens planer for fremtiden:

 Vi vil fortsætte arbejdet med vores meget nedslidte skure.

  • Bestyrelsen vil gennemgå og revidere det eksisterende boligreglement. Dette punkt har været nævnt flere gange, men andre opgaver har været resourcekrævende.
  • Retsagen mod Top Danmark.
  • Foreningens 50 års jubilæum bliver d. 10/8-219. Her ligger et stort planlægningsarbjde forude.
  • Gennemgang af rør på lofter.

Bestyrelsen vil igen i år takke beboerne, for et godt og seriøst samarbejde.

Året blev desværre ikke som håbet et stille og roligt år, uden de store og krævende opgaver. De store forsikringssager har krævet mange ressourcer fra bestyrelsen, og sagen vedr. udestuer ligeså. Det har forsinket revideringen af boligreglementet.

Bestyrelsen ser frem til et stort fremmøde på denne ordinære generalforsamling, som i år afholdes:

Tirsdag d. 23. april 2019, kl. 19.00 i Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle 12, Taastrup.

 

Nyeste kommentarer

15.11 | 10:35

Vi har fået en pakke leveret det er ikke til os. Den er kommet med dao...

16.09 | 16:57

Hvofor skal en betale for signaleverings grundpakke ?

12.02 | 16:41

Jeg prøvede FLERE GANGE at holde brikken op for at åbne døren indefr...

12.02 | 12:33

Hvorfor er fastelavnsfesten aflyst i år.2022 ?