VI TÆNKER PÅ JER - MED KÆRLIGHED

REFERAT 2000 - 7. SEPTEMBER

REFERAT 2020

År 2020, den 7. september, kl. 18.00 afholdtes i Taastrup Kulturcenter, Taastrup, ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Rønnevangsparken.

Tilstede var repræsentanter for 38 ejerlejligheder, herunder 1 v/fuldmagt, gårdmand Christian Sjøquist og advokaterne Steen Ternstrøm og Uno Ternstrøm.

Formand Jacob Nielsen bød velkommen og bemærkede, at der til denne forsinkede generalforsamling i overensstemmelse med de senest angivne retningslinjer var færre end 50 personer tilstede. Dernæst henviste formanden til de med indkaldelserne af 14. august udsendte og af 21. august 2020 omdelte dagsorden: 

Ad 1. Valg af dirigent:

På formandens forslag blev advokat Steen Ternstrøm valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 2. Bestyrelsens årsberetning for det senest forløbne år:

Formand Jacob Nielsen henviste til den udsendte, skriftlige årsberetning, og fremhævede hovedpunkterne i denne.

Supplerende erkendte formanden, beretningen var skrevet for nogen tid siden, og at retssagen mod Topdanmark efter beretningens udfærdigelse var blevet afsluttet med det for foreningen gode resultat, at Topdanmark var blevet tilpligtet at betale påstandsbeløbet ca. kr. 612.000,00 med tillæg af procesrenter, således at den samlede betaling blev til lidt over kr. 800.000,00. Beløbet er betalt til foreningens konto. Landsretten gav således ejerforeningen fuldstændig medhold.
Der fremkom en bemærkning om, at foreningen bør holde fast på den tømrer, der i øjeblikket reparerer skurene. Arbejdet udføres håndværksmæssigt tilfredsstillende.
På spørgsmålet om foreningen fortsat er forsikret i Topdanmark kunne Jacob Nielsen oplyse, at dette forsikringsforhold var afviklet, således at foreningen nu er forsikret ved Gjensidige Forsikring.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad 3.             Forelæggelse af årsregnskab 2019:

Steen Ternstrøm gennemgik det udsendte regnskabs resultatopgørelse, sammenholdt med budget. Noten om reparation og vedligeholdelse blev fremhævet, og det kunne konstateres, at udgifterne til vedligeholdelse var ganske tæt på budgetforventningerne.
Om de anførte bemærkninger om anvendelse af grundfondsmidler, henviste dirigenten til tidligere generalforsamlingers beslutninger herom.
John Byrgesen spurgte til konsekvensen af medlemmers udmeldelse af hybridnettet.
Steen Ternstrøm gengav de forholdsvis nye regler om enhver ejers ret til at framelde sig tv-forsyning. Det er kun ganske få der har benyttet denne mulighed, og når et medlem framelder sig sker dette med et kort varsel, således at foreningen samtidig får nedsat udgiften til Yousee. En mindre del af foreningsudgiften vedrører Coda-afgift (Verdens-TV), som umiddelbart kan opsiges med et lige så kort et varsel, og foreningen kan derfor i en periode få et mindre tab på betaling af denne afgift, men der er tale om ganske beskedne beløb.

Dernæst gennemgik dirigenten regnskabets balance med aktiver og passiver samt enkelte noter. Beløbet fra retssagen indgår i regnskab for 2020, og vil således først fremgå af dette regnskab, når vi afholder næste års ordinære generalforsamling. Forudbetalinger, skyldige omkostninger, grundfondsindestående og årets anvendelse af midler herfra samt den fri egenkapital blev fremhævet.
Herefter kunne dirigenten konstatere, at generalforsamlingen enstemmigt godkendte årsrapporten 2019.

Ad 4. Budget 2020 og fastsættelse af fællesbidrag:

Jacob Nielsen gennemgik kort budgetforslag for 2020 med bemærkning om, at beløbsangivelserne i et vist omfang lignede sidste års driftsresultat. Enkelte poster blev fremhævet, herunder noten om reparation og vedligeholdelse, hvor de forventede udgiftsposter nærmere blev beskrevet. Lønninger blev omtalt og forventes at få tilsvarende størrelse som sidste års udgift hertil.
På grund af Corona-krisen kunne årsrapporten først forelægges generalforsamlingen på nuværende tidspunkt, hvilket medførte en bemærkning om, at der for generalforsamlingen burde have været fremlagt en halvårsregnskabsoversigt, ligesom der blev spurgt om man – nu hvor man så var så langt henne i året – kunne konstatere, at man holder sig til budgettet.
Dirigenten forklarede, at der løbende tilsendes ejerforeningens bestyrelse bogføring til budgetkontrol. Da man imidlertid ikke har haft et endelig vedtaget budget har man ikke før nu haft noget udgangspunkt / budget at holde bogførte udgifter op mod. Det er opfattelsen, at man følger budgetudkastet fint indtil videre.
Afslutningsvis bemærkede Steen Ternstrøm, at budgetforslaget forudsætter uændret fællesudgift og efter henvisning til foreningens gode likviditet, som yderligere forbedres som følge af retssagens resultat, kunne dirigenten konstatere, at generalforsamlingen enstemmigt godkendte budgetforslaget med uændret fællesudgift.

Ad 5.             Valg af bestyrelse:

a.                  Valg af formand:

                     Jacob Nielsen var ikke på valg i år.

b.                  Valg af bestyrelsesmedlemmer:

                     Finn Bjørn blev genvalgt og som nyt medlem valgtes Marina Krømmelbein.

Bestyrelsen består herefter af:

Jacob Nielsen (formand, 202)

Thomas Nielsen (173)

Finn Bjørn (39)

Marianne Svankjær (287) og

Marina Krømmelbein (169).

Ad 6.             Valg af suppleanter:

Som suppleant valgtes Brian Sørensen (289).

Ad 7.             Valg af revisor:

JH Revision v/Helle Østerby Vorregaard blev genvalgt.

Ad 8.             Indkomne forslag:

Ny affaldsordning 2021.

Dirigenten tilkendegav, at indkaldelsens punkter a-c mest hensigtsmæssigt behandles under et. Dirigenten gennemgik herefter forslagenes hovedindhold i kommunens ”dispensations-ordning”, og foreslog, at der særskilt stemmes herom.
Der var spørgsmål hvorfor det var nødvendigt med containere til glas og pap, når foreningen allerede disponerede over sådanne. I den forbindelse blev der henvist til, at der stilles visse afstandskrav i forhold til hvor langt man skal gå for at komme af med sådant affald, og at der skal etableres mange flere containere end hvad der hidtil har været på genbrugsgården.
Som svar på flere forespørgsler erklærede Jacob Nielsen, at etablering af de omtalte affaldsøer ikke vil berøre p-pladsernes arealer. Der var mange spørgsmål og indlæg om placering i forbindelse med boligerne og hvorledes afhentning vil finde sted.
En bekymret bemærkning om, hvorvidt man kunne risikere ikke at få sin egen affaldsspand tilbage, blev besvaret med en anbefaling om at sætte et husnummer på spanden, hvorefter den burde komme retur til rette ejer.
Madaffaldsafhentning med 14 dages mellemrum vakte flere ejere problemer med hensyn til sommervarme og lugtgener. Der var delte meninger om der findes poser der kan hindre råddenskab og lign.
Dirigenten bemærkede, at hyppigere afhentninger må forventes at medføre prisstigninger. Placering af affaldsbeholdere på egen grund må finde sted efter ejerens skøn. Dirigenten bemærkede, at udgifterne tidligst vil blive aktuelle i næste års budget, så bestyrelsen har mulighed for at bearbejde emnet og udgiftsforventningerne bedre.
John Byrgesen understregede, at hvis generalforsamlingen vælger løsningen med etablering af affaldsøer, så vil denne løsning gælde for alle beboerne. Marina Krømmelbein spurgte om det vil blive billigere med affaldsøer end hvis beholderne står ved boligerne. Der var bemærkninger om at det kunne blive dyrere, hvis afhentning skal ske ved boligerne, og der var spørgsmål til vedligeholdelse af containerne i affaldsøer og problemer med udefrakommende personer, der forsøger at komme af med sit affald. Dirigenten tilkendegav, at et aflåsningssystem kunne blive nødvendigt. Der var bemærkning om, at det var væsentligt at vide, hvilken virksomhed der kommer til at stå for renovationen, idet dette kan betyde noget for prisen.
John Byrgesen henviste til kommunens hjemmeside, der angiver, at det er etagebebyggelse der får ny affaldsordning fra begyndelsen af 2021, medens øvrige bebyggelser (havebebyggelser) først omfattes af de nye regler efter 1/1 2022. Priser på etablering af affaldsøer efterlystes. Jacob Nielsen oplyste, at en affaldsø skønnes at ville koste ca. kr. 30.000,00, men at det forhåbentlig bliver noget billigere ved køb af et større antal.
På baggrund af de mange spørgsmål og bemærkninger understregede dirigenten, at der ikke på nærværende generalforsamling skal træffes endelig beslutning, men at bestyrelsen gerne ville kende forsamlingens holdning. Endelig beslutning skal forventelig først træffes på næste års generalforsamling.
Dirigenten kunne ved sine forespørgsler med vejledende håndsoprækninger konstatere, at der på nuværende tidspunkt er stemning for, at der arbejdes ud fra ordningen med 14 affaldsøer men at der også indhentes priser, størrelser og placeringer på alternative løsninger med færre affaldsøer. Der var almindelig enighed om, at der er behov for et mere konkret oplæg med prisangivelse og med konkrete alternativer.
Der var ikke stemning for, at affaldsbeholdere anbringes ved de enkelte boliger.
Dernæst tilkendegav et flertal i forsamlingen, at der ikke måtte komme flere affaldsøer end at der er sikkerhed for, at det ikke går ud over antallet af p-pladser.
Jacob Nielsen erklærede på bestyrelsens vegne, at bestyrelsen arbejder videre med emnet og søger eventuel konsulentbistand. Det er fra kommunens side tilkendegivet, at også denne yder en vis hjælp.
Endelig var der bemærkning om, at der skal undersøges om der er eventuelle lovkrav vedr. nødvendig belysning ved øerne.
Dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen går ind for ”dispensations-ordningen”, og at beslutning om placering og antal af øer udskydes indtil priser kendes, således at generalforsamlingen senere tager endelig stilling hertil.
Generalforsamlingen tiltrådte enstemmigt, at bestyrelsen har bemyndigelse til at iværksætte dispensationsansøgninger for at gennemføre førnævnte ordning. Dette var alle i forsamlingen enige i.
Den øvrige debat med mange spørgsmål og bemærkninger blev taget til efterretning.

d. boligreglement 2020.

Dirigenten henviste til det med indkaldelsen udsendte udkast til boligreglement 2020.

Jim Larsen bemærkede, at der i bebyggelsen efterhånden er mange hvidmalede vinduer, hvorfor han foreslog at hvid blev medtaget i det farvevalg, der kunne anvendes. Det blev tilføjet, at det i så fald skulle være hvid RAL 9010, hvilket dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen enstemmigt tiltrådte.
På forespørgsel om hvor hyppigt man skal male bygningers sydside, svarede Jacob Nielsen, at dette fortsat er hvert 4. år.
Dirigenten konstaterede herefter, at ændringsforslag med tilføjelse af hvid RAL 9010 enstemmigt blev godkendt, og det blev samtidig fastslået, at dette gælder vinduer og døre men ikke stakit.
Der blev spurgt til om ikke bestyrelse også kunne angive de øvrige tilladte farver med RAL-kode.
Dermed konstaterede dirigenten, at forslaget om ny husorden blev godkendt.
Jim Larsen bemærkede til sidst ros til bestyrelsen for den etablerede belysning.

Ad 9. Eventuelt:

Der fremkom forslag om, at håndværkerlisten på foreningens hjemmeside burde ændres på et punkt. Listen angiver et firma ved navn TBF, som enkelte tilstedeværende ikke er tilfreds med.
Dirigenten bemærkede, at der under eventuelt ikke kunne træffes egentlige beslutninger, men han ville da gerne høre forsamlingens tilkendegivelse som vejledning for bestyrelsens fortsatte arbejde. Derpå kunne dirigenten konstatere, at alle i forsamlingen gik ind for denne ændring i håndværkerlisten, hvilket bestyrelsen tog til efterretning.
Marina Krømmelbein spurgte om vedligeholdelse af tagrender, fordi hun enkelte steder havde konstateret utætheder. Gårdmand Christian Sjøquist oplyste, at der løbende arbejdes med vedligeholdelse heraf.
Der var flere bemærkninger om katte- og hundeefterladenskaber.
Der var bemærkning om, at der forsat ofte køres for hurtigt på cykel gennem bebyggelsen, og der var bemærkninger om ældre udestuers eventuelle godkendelse, hvortil Jacob Nielsen understregede, at der skulle søges byggetilladelse såvel ved nye bygninger som ved ældre ikke godkendte udestuer.
Jim Larsen mente at være i besiddelse af en kommunal godkendt udestue fra 80érne.
Jacob Nielsen oplyste, at der er modtaget et tilbud om etablering af fibernet, hvor hele anlægget etableres uden udgift for foreningen, og at hver bolig herefter betaler kr. 149,00 månedligt i 4 år. På forespørgsel om bestyrelen skulle arbejde videre med dette emne, tilkendegav et stort flertal af forsamlingen, at det skulle bestyrelsen ikke bruge mere tid på.
Da ingen yderligere ønskede ordet, konstaterede Steen Ternstrøm, at dagsordenen var udtømt, og takkede for god ro og orden.Formand Jacob Nielsen takkede for fremmødet og de mange gode indlæg, hvorefter han hævede generalforsamlingen.

Nyeste kommentarer

15.11 | 10:35

Vi har fået en pakke leveret det er ikke til os. Den er kommet med dao...

16.09 | 16:57

Hvofor skal en betale for signaleverings grundpakke ?

12.02 | 16:41

Jeg prøvede FLERE GANGE at holde brikken op for at åbne døren indefr...

12.02 | 12:33

Hvorfor er fastelavnsfesten aflyst i år.2022 ?