VI TÆNKER PÅ JER - MED KÆRLIGHED

GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2013

EJERFORENINGEN RØNNEVANGSPARKEN

Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2013

År 2013, den 22. april kl. 19.00 afholdtes i Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle 12, Taastrup, ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Rønnevangsparken.

Tilstede var 30 ejere repræsenteret samt Laurids Christensen, gårdmand Marinus Nielsen og administrator, Advokat Uno Ternstrøm.

Fungerende formand Jacob Nielsen bød velkommen og henviste til dagsorden i generalforsamlingsindkaldelse af 5. april 2013:

 Ad 1.          Valg af dirigent:

På formandens forslag blev Laurids Christensen valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 2.          Bestyrelsens årsberetning for det senest forløbne år:

Jacob Nielsen henviste til den udsendte skriftlige årsberetning og supplerede med en kort gennemgang af beretningens hovedpunkter med fremhævelse af vedligeholdelse af hække, asfalt og kloaker. Han beklagede, at der fortsat er mange hundeejere, der tilsidesætter forpligtelsen med opsamling af hundenes efterladenskaber. Det koster hvert år gårdmanden mange timers arbejde og er derfor en helt unødvendig udgift for foreningen og beboerne.
Birthe Olesen havde bemærket, at der visse steder ikke var is eller sne i vinterperioden og spurgte derfor, om der kunne være tale om jordledninger, der afgav varme.
Henning Dalhus gjorde opmærksom på katteproblemer i sommerperioden, når terrassedøre står åbne.
John Byrgesen henviste til bemærkningen om, at gårdmanden udfører arbejde, der medfører, at foreningen sparer udgifter til håndværkere og spurgte om, hvilke arbejder, det drejede sig om.
Jacob Nielsen svarede vedr. jordledninger, at bestyrelsen i første omgang bestræber sig på at udbedre regnvandskloaker på grund af, at der her er hyppige problemer. Marinus supplerede med, at der også kan være tale om dårligt isolerede varmerør, hvilket imidlertid ikke er ejerforeningens problem. Høje Taastrup Fjernvarme holder løbende kontrol med varmeledninger og vil formentlig i den kommende tid løbende foretage reparationer, så varmetab begrænses.
Med hensyn til besparelsen af håndværkerudgifter henviste Marinus til det store hegn mod vest, der tidligere blev beskåret af gartner for en udgift på ca. 40.000 kr. Sidste år udførte gårdmændene dette arbejde.
Da der ikke var yderligere bemærkninger til beretningen, konstaterede dirigenten, at forsamlingen godkendte denne.

Ad 3.          Forelæggelse af årsregnskab 2012:

Administrator Uno Ternstrøm gennemgik det udsendte årsregnskab med hovedpunkter i driftsresultat sammenholdt med budget, balance og noter. Tagprojektets balance blev kort gennemgået.
Karsten Ansbjerg efterlyste specifikation af lønomkostningerne i forbindelse med de forskellige aktiviteter. Han foreslog, at der til regnskabet fremtidigt udarbejdes en note vedr. lønninger.
Bestyrelsen bekræftede, at den ville se nærmere på dette og evt. drøfte det med foreningens revisor. Der var ingen modvilje med hensyn til en specifikation som den ønskede.
Herefter godkendte generalforsamlingen enstemmigt regnskabet.

Ad 4.          Budget 2013 og fastsættelse af fællesbidrag:

Jacob Nielsen gennemgik det i regnskabet optrykte budgetudkast for 2013 og bemærkede, at budgetforslaget forudsatte uændret fællesudgift, men en stigning på 15 kr. månedligt til grundfonden. Jacob Nielsen fremhævede de større forskelle i forhold til sidste års budget, herunder at der opnås besparelse vedr. service af legeplads, som indskrænkes til lovpligtigt eftersyn, idet gårdmændene kan vedligeholde legeredskaberne. Det er især den nødvendige vedligeholdelse af skurene, der er årsag til det budgetterede driftsunderskud, men formanden henviste til, at ejernes indbetaling til grundfond medfører, at egenkapitalen ikke formindskes på trods af det budgetterede underskud.
Foreningens traktor er ved at være slidt og forslaget om forhøjelse af grundfondsbetalingen er udtryk for et ønske om opsparing til køb af ny traktor, hvilket kan blive aktuelt om nogle få år.
Der blev henvist til, at foreningen i årene 2008 og 2009 havde et samlet driftsoverskud på over 600.000 kr., hvilket kunne dække de senere års driftsunderskud.
Lilian Kejlstrup spurgte, om der var tilstrækkeligt styr på kloakforholdene, idet hun ikke mente, der sidste år var brugt så mange penge på vedligeholdelse heraf.
På forespørgsel om traktorens alder oplyste Jacob Nielsen, at den nu var syv-otte år gammel.
John Byrgesen spurgte, om vedligeholdelsen af udhusene påbegyndtes et bestemt sted.
Jacob Nielsen bemærkede til spørgsmålet om kloakvedligeholdelse, at der i år var budgetteret med afholdelse af 250.000 kr. mod forrige års budget på kun 100.000 kr., og at bestyrelsen løbende er meget opmærksom på denne vedligeholdelse.
Marinus oplyste om skurene, at det er hensigten at påbegynde Rønnevangshusenes skure først, fordi disse generelt har det dårligst, men hvis der undervejs opstår særlige problemer andre steder, vil der også blive grebet ind her sideløbende. Det er lidt af et puslespil at udføre disse reparationer, som er nødvendige ved siden af den løbende renovering.
Dirigenten kunne derefter konstatere, at generalforsamlingen enstemmigt godkendte budgetforslaget med uændret fællesudgift og en stigning på 15 kr. månedligt vedr. grundfond.

Ad 5.          Valg af bestyrelse:

a.              Valg af formand:
                 Jacob Nielsen blev enstemmigt valgt.
b.              Valg af bestyrelsesmedlemmer:
                 Søren Tranholm og Peter Jakobsen blev enstemmigt genvalgt.

Da Jacob Nielsen var valgt som formand, skulle der yderligere vælges ét bestyrelsesmedlem for ét år. Kim Kruse blev enstemmigt valgt.

Bestyrelsen består herefter af:
Jacob Nielsen (formand, 202)
Peter Jakobsen (355)
Ebbe Jensen (207)
Søren Tranholm (167)
Kim Kruse (6)

Ad 6.          Valg af suppleanter:

Som 1. suppleant valgtes Thomas Nielsen (173) og som 2. suppleant genvalgtes Kim Lundgreen (45).

Ad 7.          Valg af revisor:

Statsaut. revisor Jan Hansen genvalgtes.

Ad 8.          Indkomne forslag:
Forslag om ansættelse af yderligere en fuldtids gårdmand:
Forslagsstiller Bent Larsen motiverede forslaget med et ønske om at opnå besparelser for foreningen og med henvisning til det skriftlige forslag, der var vedhæftet indkaldelsen til generalforsamlingen.
Henning Dalhus forstod forslaget således, at det forudsatte, at medarbejderne på genbrugsgården så skulle holde op, hvilket han ønskede en nærmere debat om.
Karsten Ansbjerg gentog sin efterlysning af et specificeret lønregnskab, således at  beboerne bedre kunne vurdere et forslag som det fremsatte.
Der var enkelte indlæg om genbrugsgården og de i denne forbindelse ansatte medarbejdere, og Marinus supplerede med, at omfanget og karakteren af gårdmandsarbejdet var blevet nøje diskuteret for et år siden, hvor konklusionen var blevet, at der var behov for en halv medarbejder, men ikke yderligere. De fortløbende opgaver kunne løses bedst af halvanden mand. Marinus ville have det dårligt med afskedigelse af medarbejderne på genbrugsgården, fordi dette ville påføre gårdmændene hyppigt weekendarbejde, hvilket ikke er attraktivt for en fastansat gårdmand. Han frarådede  derfor indtrængende de fremmødte at stemme for det stillede forslag. Ole Lorentz Pedersen tilføjede, at der i perioder i vintermånederne ikke ville være arbejde til yderligere en heldagsansat gårdmand. Han havde indrettet sig på tidsbegrænset ansættelse.
Janne Thygesen bemærkede, at det ville være rigeligt med halvanden gårdmands ansættelse, især hvis beboerne undlod at henkaste affald på området.
John Byrgesen spurgte forslagsstiller, hvad den reelle udgift pr. beboer ville blive, såfremt forslaget blev vedtaget. Han havde i øvrigt kendskab til Runeparken, der har et noget større areal og hvor én gårdmand igennem mange år har klaret opgaverne. Han kunne derfor tilslutte sig Marinus’ opfattelse af, at der ikke var arbejde til to heltidsgårdmænd.
Forslagsstiller Bent Larsen bekræftede, at han i et vist omfang manglede oplysninger til at foretage en præcis beregning som ønsket.
Karsten Ansbjerg spurgte, hvilke medarbejdere, der var ansat. Jacob Nielsen oplyste,  at der udover genbrugsgårdens folk var rengøring af kontor og en omdeler af informationer.
Dirigenten satte forslaget under afstemning ved håndsoprækning. Afstemningen udviste, at et stort flertal forkastede forslaget.

Forslag om skiltning:

Forslagsstiller var ikke til stede. Der var enkelte indlæg om hunde, der skal holdes i  snor, hvorom dirigenten henviste til Hundeloven og i øvrigt bemærkede, at skiltning  om påbud, der skærper Hundelovens bestemmelser, forudsætter godkendelse af  kommunens byråd.
Janne Thygesen bemærkede, at den øvrige eksisterende skiltning ikke hjalp meget, hvorfor hun fandt det udsigtsløst at bruge penge på yderligere skiltning, der alligevel ikke vil blive respekteret.
Dirigenten kunne herefter konstatere, at der ikke var nogen i forsamlingen, der kunne stemme for forslaget, der dermed var forkastet.

Ad 9. Eventuelt:

På forespørgsel vedrørende generende boldspil bekræftede Marinus, at det tidligere var blevet lovet at etablere hindringer mod boldspil ved transformatoren. Dengang ville man forsøge med beplantning, men fik forbud, fordi der i jorden forefindes stærkstrømsledninger og fordi DONG skal have adgang til reparation heraf. Det overvejes derfor eventuelt at lægge fliser og opsætte bænk/bordsæt, men der kunne ikke gives garanti for, at dette ville have en god virkning. Derved opstår risiko for eventuelle andre gener. Emnet er fortsat under overvejelse og eventuelt kunne der opsættes krukker eller lignende med beplantning.
Der var mange indlæg om hunde og om de skal føres i snor. Dirigenten tilbød forevisning af Hundeloven, som han havde medbragt.
Erik Petersen gjorde opmærksom på, at der er for få P-pladser og foreslog derfor nummerering heraf, så hver ejerlejlighed kunne sikre sig en P-plads. Dirigenten præciserede, at der under eventuelt ikke kunne træffes beslutninger, hvorfor det anførte blev opfattet som en henstilling til bestyrelsen at arbejde videre med.
Henning Dalhus efterlyste indkøb af maling, når sådant var på tilbud, for at opnå besparelser.
Bent Larsen efterlyste fastsættelse af tidsfrister for udførelse af arbejdet med træbeskyttelse og tilladelse til at anvende oliebaseret maling.
Jacob Nielsen beklagede de begrænsede muligheder for at etablere flere P-pladser og forsikrede, at bestyrelsen bestræber sig på at købe maling ind så billigt som muligt. Marinus supplerede sidstnævnte bemærkning om tilkendegivelse om behov for forsyningssikkerhed og at det ikke er muligt at foretage de store indkøb hos fx Bilka, når der her er tilbud, fordi Bilka typisk ved særlige tilbudspriser ikke kan levere de store mængder, som foreningen har behov for at indkøbe. I øvrigt bemærkede Marinus, at kvaliteten på træbeskyttelsesmidler i de senere år er blevet meget forbedret, hvorfor han ville opfordre bestyrelsen til at overveje at ændre terminerne fra to til fem år. Det ville medføre en væsentlig besparelse.
Dernæst var der mange indlæg om at holde katte inde på eget område. Dirigenten bemærkede, at der ikke findes lovgivning om katte og derfor ikke er nogen myndighed at klage til. Der kan derfor kun meddeles henstillinger til katteejerne. Der fremkom flere idéer om, hvorledes man kunne begrænse problemerne med bl.a. indfangning af kattene, der herefter afleveres til de institutioner, der tager sig af forladte dyr. Det blev også anbefalet at henvende sig til Kattens Værn og bestyrelsen lovede at overveje de mange henstillinger om at tilskrive katteejerne.
På spørgsmål om forhandling med YouSee vedr. priser oplyste Søren Tranholm, at det lykkedes at formå YouSee til at give en rabat på 68 kr. månedligt til fuld pakke og en meget beskeden rabat til mellempakke, medens det ikke var muligt at formå YouSee til at yde rabat til de ejere, der alene modtager grundpakken. Der kunne opnås en særlig rabat på 20 kr. månedligt for dem, der har IT hos YouSee. Den nye aftale hos YouSee bliver bekendtgjort på foreningens hjemmeside.
Da ingen yderligere ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt og takkede for god ro og orden.

Formand Jacob Nielsen takkede for fremmødet og hævede generalforsamlingen.

 

Nyeste kommentarer

15.11 | 10:35

Vi har fået en pakke leveret det er ikke til os. Den er kommet med dao...

16.09 | 16:57

Hvofor skal en betale for signaleverings grundpakke ?

12.02 | 16:41

Jeg prøvede FLERE GANGE at holde brikken op for at åbne døren indefr...

12.02 | 12:33

Hvorfor er fastelavnsfesten aflyst i år.2022 ?