VI TÆNKER PÅ JER - MED KÆRLIGHED

BEMÆRKNINGER TIL NY SERVITUT - JAN. 2017

 Bemærkninger til ny servitut for Rønnevangsparken

 Bemærkninger:

  • Kommunen kan ikke give en principiel tilladelse, der skal i hvert enkelt tilfælde søges om tilladelse. 
  • Udestuer kræver altid byggetilladelse. 
  • Det har ikke umiddelbart været muligt at finde trædefaste transparente plader. Det kan derfor overvejes at etablere gangbroer ud for redningsåbningerne på 1. sal. 

DOKUMENT:Om overdækning ved indgangsfacader, terrasseoverdækning, redskabsskur og udestue.

Høje-Taastrup Kommune tilladelse til, at der på ejendommene matr.nr.7 g og 7 ae Høje-Tåstrup by, Rønnevang, der tilhører ejerforeningen Rønnevangsparken c/o advokatfirmaet Ternstrøm, Hovedgaden 423, 2640 Hedehusene, ud for de på ejendommene opførte rækkehuse/ejerlejligheder må opføres overdækning over indgangsfacade og redskabsskur på bygningernes nordside samt en terrasse overdækning eller udestue [X1] på bygningernes sydside på følgende nedenstående

 VILKÅR:

§ 1. Overdækning ved indgangsparti:

1,1 - der må på de arealer, der støder op til de på ejendommene opførte ejerlejligheder på bygningernes nordside over hoveddøren opføres en overdækning på 3, m2. Overdækningen skal placeres mellem eksisterende murvinger. 

1,2 - underkant af konstruktionen skal flugte med overkant af vindue, og tagdækningen skal have et fald på 100 mm i henhold til vedhæftede tegning, bilag l.[X2]  

1,3 - tagdækningen skal udføres af transparente plader, der maksimalt må rage 50 mm ud foran murvingernes kant for ikke at hindre brandvæsenets redningsstiger i at nå til I. sal.

1,4 - farver og konstruktioner skal i øvrigt altid være i overensstemmelse med ejerforeningens anvisninger, herunder det af ejerforeningens generalforsamling til enhver tid godkendte boligreglement/husorden.[X3] 

§ 2. Redskabsskur:

2,1 - der må på havearealet ud for hver ejerlejligheds nordside opføres et redskabsskur på max. 6 m2, placeret indenfor byggefelt som vist på vedhæftede tegning, bilag 2.[X4]  

2,2 - redskabsskurets højde må max. andrage 2,2 meter målt fra terræn. 

2,3 - redskabsskuret skal males med den farve træbeskyttelsesmiddel, som svarer til farven på husenes facadebeklædning i henhold til ejerforeningens til enhver tid gældende boligreglement/husorden.

[X5] § 3. Overdækket terrasse:

3,1 - der må på de havearealer, der støder op til de på ejendommene opførte ejerlejligheder ud for bygningernes sydside opføres en terrasseoverdækning på ca. 12 m2. Overdækningen måudføres i hele facadens længde og i en dybde på 2,75 meter, jfr. vedhæftede tegning, bilag 3.[X6] 

 3,2 - terrasseoverdækningens højde må højst være 2,10 meter, målt fra soklens overkant til underside afbjælke. Konstruktion og taghældning skal være som vist på tegning, jfr. bilag 3.7] 

3,3 - terrasse overdækningen skal udføres som en trækonstruktion med transparente tagplader og den skal være åben mod syd. Tagpladerne , så tagdækningen kan anvendes som flugtvej

3, - terrasseoverdækningens træværk skal males med træbeskyttelsesmiddel i farver, der svarer til husenes facadebeklædning og skal være i overensstemmelse med de farver, der eranført i ejerforeningens til enhver tid gældende boligreglement/husorden.

4. Udestue:

4,1 - der må på de havearealer, der støder op til de på ejendommene opførte ejerlejligheder ud for bygningernes sydside opføres en udestue på ca. 12 m2. Udestuen må opføres i hele facadens længde og i en dybde på 2,75 meter, svarende til § 3, 1 vedr. terrasseoverdækning.

 4,2 - udestuen skal udføres som en trækonstruktion med transparente tagplader og må være lukket mod syd. Der skal etableres døråbning, som kan fungere som flugtvej.

4, - udestuen skal i øvrigt opføres med farver, konstruktioner og plader som anført under §3.

5. Vedligeholdelse m.v.:

5,1 - de i nærværende dokument anførte tilbygninger skal vedligeholdes af den til enhver tid værende ejerlejlighedsejer, som har brugsretten til det haveareal, bygningerne er opført på, Ejeren skal efterkomme ejerforeningens vedtægter og boligreglement/husorden og kommunens og ejerforeningens anvisninger skal efterkommes, [X10] 

5,2 - såfremt der enkelte steder i haverne måtte forekomme etablerede forsynings- og afløbsledninger, brønde eller lign" skal der til enhver tid kunne tilvejebringes adgang til at foretage fornødne reparationer.

[X11] 

§ 6. Godkendelser:

6, l - inden byggearbejder påbegyndes skal de anmeldes til Høje-Taastrup Kommune i henhold til den til enhver tid gældende byggelovgivning,

 6,2 - anmeldelsen skal vedlægges tegningsmateriale, der viser bygningens beliggenhed på grunden, dens højde, længde og bredde, afstand til skel samt oplysninger om materialer til tag- og vægbeklædning,

6,3 - ved anmeldelsen skal der foreligge en fuldmagt fra ejerforeningen, enten som et selvstændigt dokument, eller som et stempel/underskrift på anmeldelsesblanketten,

6,4 - byggeriet skal færdigmeldes til Høje-Taastrup Kommune.

6,5 - Høje-Taastrup Kommune kan

§ 7. Påtaleret:

7,1 - påtaleret til nærværende deklaration har ejerforeningen Rønnevangsparken. Høje-Taastrup Kommune kan fremsætte påtale overfor ejerforeningen Rønnevangsparken, der er ejer af ejendommene og dermed ansvarlig for deklarationens

Overholdelse.

[X12] 

7,2 - overtrædes deklarationens bestemmelser, og bringes forholdene ikke indenfor en nærmere angivet frist i overensstemmelse med bestemmelserne, er [X13]  berettiget til at lade de nødvendige arbejder udføre for den vedligeholdelsespligtiges regning.

 § 8. Tinglysning:

8,1 - nærværende deklaration begæres tinglyst på ovennævnte matr.nr, 7 g Høje-Taastrup by, Rønnevang, ejerlejlighed nr, 1-209 og matr.nr, 7 ae Høje-Taastrup by, Rønnevang, ejerlejlighed nr. 1-103. Med hensyn til pantehæftelser, byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen.

eklarationen er omfattet af planlovens § 42.

Iben Nielsen 24.04.2021 07:57

Hej
Vi kan ikke se dokumenterne. kommer til en side man skal logge ind på. hvor kan vi så se dokumenterne?

Nyeste kommentarer

15.11 | 10:35

Vi har fået en pakke leveret det er ikke til os. Den er kommet med dao...

16.09 | 16:57

Hvofor skal en betale for signaleverings grundpakke ?

12.02 | 16:41

Jeg prøvede FLERE GANGE at holde brikken op for at åbne døren indefr...

12.02 | 12:33

Hvorfor er fastelavnsfesten aflyst i år.2022 ?