VI TÆNKER PÅ JER - MED KÆRLIGHED

ÅRSBERETNING 2019

ÅRSBERETNING 2019

INDLEDNING:

Bestyrelsen har sædvanen tro valgt at udsende årsberetningen i skriftlig form, for at orientere beboerne i god tid inden generalforsamlingen og for at spare tid på selve generalforsamlingen.  

GENBRUGSGÅRDEN:

Vores ansatte er fortsat glade for den venlighed og forståelse de møder i løbet af deres arbejdsdag. Alle beboere benytter og er rigtig glade for muligheden, for at komme af med deres affald. Med de mange besøg ser vi desværre en tendens til, at beboere ikke sorterer deres affald, adskiller brugsgenstande inden udsmidning (f.eks. reoler), og smider affald i de forkerte containere. Vores gårdmænd gør deres bedste for at hjælpe og informere, men vi henstiller til, at beboere lige tænker over dette, inden de besøger genbrugsgården.

På et spørgsmål om vi både betaler udgift til renovation over fællesbidrag samt over skattebilletten, kan det slås fast, at det affald, som Høje Taastrup henter dvs. småt – og stort brændbar, haveaffald osv. betaler vi ikke til. Det er udelukkende bortkørsel af jord, byggematerialer osv. Vi betaler ikke dobbelt for renovation.

GÅRDMAND/MEDHJÆLPERE:

Bestyrelsen er fortsat tilfredse med vores ansatte, deres arbejde og den måde det er blevet udført på.

AREALER OG BEDE:

Vinteren var ikke så slem, og forbruget af salt og dage med snerydning var derfor minimalt.

Det blev vedtaget på sidste års generalforsamling at renovere belysningen i bebyggelsen. Alle lamper er derfor udskiftet til LED som på sigt, medfører en økonomisk besparelse for foreningen.

Vi har et større antal grønne skraldespande stående rundt omkring på arealet. Desværre ser vi flere og flere eksempler på, at disse bliver brugt til husholdningsaffald. Dette er ikke tilladt og giver store problemer for vores gårdmænd, da husholdningsaffald ikke bare kan smides i vores containere i genbrugsgården, i henhold til de kommunale regler på området. Dette affald SKAL i beboernes egen affaldssæk udenfor boligen, og hvis der ikke er plads nok, skal man henvende sig til kommunen for at få en ekstra sæk. Til info vil en eventuel udskiftning af skraldespande for at undgå dette fremadrettet, have en forventet udgift på 40.000-50.000 kroner.

Igen i år har vi fået renoveret 24 skure i Egevangshusene, og dette arbejde fortsættes i de kommende år.

HÆKKE OG UKRUDT:

I juni måned sendte Bestyrelsen et brev ud, hvor alle beboere i Rønnevangsparken blev anmodet om at sørge for, at der blev klippet hæk, fjernet ukrudt, samt at der generelt så pænt ud omkring den enkelte beboers ejendom, gældende for både for- og baghave. Den anmodning fulgte mange beboere, hvilket Bestyrelsen satte stor pris på, og sikkert også en masse naboer. 

Bestyrelsen måtte dog sende en indskærpelse ud til en del beboere, som enten ikke havde udført noget arbejde, eller hvor Bestyrelsen mente, at det udførte godt kunne gøres bedre. Denne indskærpelse førte til en del henvendelser fra beboere, som enten ønskede en yderligere instruks i hvad der skulle gøres, og/eller som var uforstående overfor indskærpelsen, da man selv vurderede sit arbejde som i orden. 

Bestyrelsens større fokus på området (hvilket var på opfordring af beboere), er nyt for os alle. Vi kunne have kommunikeret bedre, og dette erkender vi naturligvis. At vi skabte frustration og irritation og var i sagens natur ikke vores hensigt, og vi beklager dette. Vores fremgangsmåde på området, vil naturligvis blive revurderet, blandt andet baseret på jeres tilbagemeldinger. 

HUNDE- og KATTEPROBLEMER:

Desværre skal vi igen i år, opfordre hundefolket til, at samle op efter deres hunde. Vores græsarealer bliver i brugt meget som toiletter af både hunde og katte. Vores gårdmænd bruger uforholdsmæssig meget tid på at fjerne disse. Den tid kunne bruges bedre på arealerne.

Bestyrelsen omdelte Lov om mark og vejfred efter et stigende antal henvendelser vedr. Katte. Bestyrelsen vil gerne i den forbindelse gøre opmærksom på, at problemer vedrørende hunde og katte er ikke en del af bestyrelsens normale arbejdsområde.

LEGEPLADS:

Vores legepladser bliver jævnligt brugt, både af børn og voksne, og det giver naturligvis et stort slid på de enkelte redskaber.

I forbindelse med sikkerhedsinspektion af legepladserne 2019, blev der bemærket et mindre antal ting, der skulle udbedres. Det skal dog påpeges, at ingen af de ting udgør en sikkerheds-risiko.

Det blev vedtaget på sidste års generalforsamling at udskifte det eksisterende grus/sten faldunderlag med en gummibelægning. Dette arbejde blev udført i slutningen af året.

NY MAILADRESSE:

Der kommer mange forskellige e-mail ind på foreningens e-mail ef.roennevang@mail.dk Dette har medført en til tider lang svartid, og det kan man ikke være tjent med. Bestyrelsen besluttede derfor at lave en ny mailadresse kun for beboere: rvp.beboer@outlook.dk. Dette har medført kortere svar tider, og bestyrelsen bestræber sig på, at alle henvendelser besvares inden for en uge.

Forsikringssagen mod Topdanmark.

Topdanmark afviste forsikringsdækning i forbindelse med vandskader i 2015 i 3 af foreningens boliger. Afvisningen var begrundet med foreningens manglende vedligeholdelse af afløbs-ledninger.  

Foreningen anlagde retssag, som i første omgang resulterede med Glostrup Rets dom 17.7.2018, hvor Topdanmark blev frifundet. Byretsdommeren anførte imidlertid efter vor opfattelse uforståelige og selvmodsigende årsager til frifindelsen.

I.h.t. foreningens ejendomsforsikring var frifindelsen begrundet med manglende vedligeholdelse og i.h.t. foreningens ansvarsforsikring var frifindelsen begrundet med, at der ikke var ført bevis for manglende vedligeholdelse af foreningens forpligtelser overfor ejerne.

På baggrund af dommen besluttede bestyrelsens at anke sagen til Østre Landsret. Det skal bemærkes, at der både ved byretssagens behandling og i Landsretten er ydet retshjælpsdækning (fra Topdanmark!), således at foreningen ved sagens gennemførelse alene kan komme til at hæfte for et mindre selvrisikobeløb, uanset sagens endelige udfald.

Omsider ser der ud til, at foreningens langvarige retssag mod Topdanmark nærmer sig sin afslutning. Topdanmark fastholder sin afvisning af forsikringsdækning i anledning af betydelig vandindtrængning i 3 ejerlejligheder p.g.a. tilstoppede afløbsledninger. Der har været gennemført skønsforretning med flere møder og senest tæthedsprøvning af afløbsinstallationer, og i skrivende stund er skønsmandens afsluttende erklæring endnu ikke modtaget. 

Det er fortsat bestyrelsens og dens rådgiveres opfattelse, at forsikringsselskabets henvisning til foreningens manglende vedligeholdelse er uretmæssig. Landsretten har berammet sagen til endelig behandling den 18. og 19.5 då., og en dom forventes at foreligge 2 – 3 uger derefter.

UDESTUER:

Der findes nu et sæt tegninger af udestue, der er godkendt af Høje Taastrup Kommune. Dette sæt kan rekvireres hos gårdmanden eller ved henvendelse til bestyrelsen på e-mail: rvp.beboer@outlook.dk. Der gøres opmærksom på, at tegningerne er et forslag til opførelse af udestue. Der gøres desuden opmærksom på, at al korrespondance vedr. udestuer skal stiles til Høje Taastrup Kommune.

FASTELAVN:

Igen i 2019 var der stor tilslutning til vores fastelavnsarrangement, der var næsten 500 tilmeldt. Det var årstiden taget i betragtning en varm dag. Der var mange – både store og små – som  mødte op i meget festlige og fantasifulde udklædninger. Arrangementet betragtes som en succes, ikke mindst på grund af det gode humør der prægede deltagerne, store som små.

Bestyrelsen vil hermed benytte lejligheden til at takke alle for den store deltagelse og en særlig tak til dem der hjalp med, såvel ved forberedelserne, som afviklingen af selve arrangementet og den efterfølgende oprydning.

BESTYRELSEN:

Der blev i 2019 lavet en komplet gennemgang af rør på lofterne. Der var særlig fokus på hovedstophanerne. Der blev fundet en del haner, der var i dårlig stand eller direkte defekte. Det er bestyrelsens opfattelse, at denne gennemgang har været medårsag til det lave antal vandskader, der har været i det forgangne år. En tilsvarende gennemgang vil blive udført i 2020.

Bestyrelsen opfordrer stadig beboere til at kontakte bestyrelsen, hvis der skal laves nyt gulv i køkkenet, så vi kan få efterset/skiftet vandrørene i køkkenet.

Dokumentet ”Kloakproblemer” kan stadig findes på hjemmesiden, og bestyrelsen opfordrer beboerne til at holde øje med manglende aftræk og/eller lugtproblemer fra kloakken, så en eventuel skade kan klares inden det bliver en omfattende skade.

Gårdmanden er meget opmærksom på de meldinger han får fra beboerne om kloak-problemer, og følger op på disse så der ikke er noget der bliver efterladt uden en tilbundsgående undersøgelse.

FORENINGENS 50 ÅRS JUBILÆUM:

Foreningens 50 års jubilæum blev afholdt i august. Med næsten 400 tilmeldte må det betegnes som en succes. Det var glade mennesker og godt humør, der satte sit præg på dagen, og bestyrelsen vil gerne takke alle, der var med til at gøre dagen så vellykket, som den var.

Med hensyn til billeder og videoer taget af jer beboere under arrangementet vil Bestyrelsen sætte stor pris på, hvis disse blev sendt til bestyrelsen, så vi kan lægge dem i lokal arkivet til fremtidens generationer.

RENSNING AF REGNVANDSBRØNDE:

Vores gårdmand renser hvert år regnvandsbrøndene, og maling, friture fedt og især cigaretskod er blevet et stigende problem.

Når der hældes noget i regnvandskloakken, vil det i størstedelen af kommunen løbe direkte ud i vandløb og søer, og herfra videre til Roskilde Fjord eller Køge Bugt.

HUSK VENLIGST:
• Regnvandsristen på stier, parkeringspladser og langs vejen er KUN til regnvand.
• Sæbevand og lignende skal skylles ud i toilettet eller vasken.
• Maling, olie og kemikalierester SKAL afleveres i genbrugsgården

• Cigaratskod skal IKKE i regnvandsbrøndene.

DIVERSE:

Bestyrelsen vil igen i år rette en stor tak til de ”usynlige” medarbejdere, som vores rengøringsansatte og vores udbringer. De gør en stor indsats for at gøre det nemt og bekvemt at være medlem af bestyrelsen, holde rent, rydde op efter os og sørge for at diverse informationer altid når ud til beboerne til tiden.

FREMTIDEN:

Bestyrelsens planer for fremtiden:

 Vi vil fortsætte arbejdet med vores meget nedslidte skure.

  • Maling af taggavle
  • Retsagen mod Top Danmark.
  • Gennemgang af rør på lofter.

Bestyrelsen vil igen i år takke beboerne, for et godt og seriøst samarbejde.

Året blev et travlt år. Planlægningen af jubilæet krævede en lang planlægning. Færdiggørelsen af udestuer samt boligreglement krævede også mange ressourcer fra bestyrelsen.

Bestyrelsen ser frem til et stort fremmøde på denne ordinære generalforsamling, som i år afholdes:  

Mandag d. 7. september 2020, kl. 18.00 i Taastrup Kulturcenter,

Poppel Alle 12, Taastrup ”Koncertsalen”.

Nyeste kommentarer

15.11 | 10:35

Vi har fået en pakke leveret det er ikke til os. Den er kommet med dao...

16.09 | 16:57

Hvofor skal en betale for signaleverings grundpakke ?

12.02 | 16:41

Jeg prøvede FLERE GANGE at holde brikken op for at åbne døren indefr...

12.02 | 12:33

Hvorfor er fastelavnsfesten aflyst i år.2022 ?