VI TÆNKER PÅ JER - MED KÆRLIGHED

ÅRSBERETNING 2013 - EJERFORENINGEN RØNNEVANGSPARKEN

ÅRSBERETNING 2013

INDLEDNING:

Bestyrelsen har sædvanen tro valgt at udsende årsberetningen i skriftlig form, for at orientere beboerne i god tid inden generalforsamlingen, og for at spare tid på selve generalforsamlingen.

GENERELT:

Vi har desværre igen i år måtte sende en opfordring ud til nogle af vores beboere, om at fjerne ukrudt og klippe deres hække på bagsiden (mod syd), hvis byggeriet skal fremstå som et pænt og godt vedligeholdt sted. 37 beboere, har fået brev om at gøre noget ved deres baghaver, og efter de tilkendegivelser der har været, er opfattelsen den, at det var i orden. Der har dog været et par sure opstød over, hvad det skulle gøre godt for.

GENBRUGSGÅRDEN:

Plankeværket i genbrugsgården er blevet malet, genbrugscontaineren til kompost er malet.
Saltrampen er blevet lukket og isoleret, så vi minimerer risikoen for at vores salt fryser til is som sidste vinter.

AREALER OG BEDE:

Foråret startede med omlægning af en del fliser efter vinterens hærgen, derefter kom turen til ny belægning på 6 P-Pladser, forsegling af revner og opretning af huller flere steder. Alle maskiner blev gennemgået til den forestående sæson.
På grund af det våde forår voksede græs og ukrudt næsten hurtigere end gårdmændene kunne følge med, flere træer var ved at vokse ind i himlen og måtte bringes ned på jorden igen.
Som beskrevet ved sidste generalforsamling er renovering af de værste kloakker prioriteret højt. Vi har fået udskiftet 10 regnvandsbrønde der enten var faldet sammen eller forkert tilsluttet. Det arbejde vil fortsætte de næste par år hvis vi skal undgå de store overraskelser.
Hegnet mod vest stien er igen blevet klippet kraftigt ned så det kan holde et år igen. Også denne gang er det klaret af vores ansatte.
Det gamle TV bed, ser foreløbigt ud til at have overlevet vinterens hærgen.
I starten af sommeren fik vi renoveret 21 skure, gårdmændene fik skiftet 120 brædder i de resterende skure, skurene i Egevangshusene blev efterfølgende malet. Dette arbejde vil fortsætte et stykke ud i fremtiden.
Tre bænk/bordsæt er blevet repareret efter hærværk, alle bænksæt er blevet malet.
I forbindelse med generalforsamlingen sidste år blev det nævnt, at der var problemer med boldspil op ad en transformer, og gårdmændene skulle se hvad de kunne gøre. Der er i sommer, (forsøgsvis) blevet opført et espalier, som en mulig løsning hvilket tiden vil vise.
Dong har igen i år ikke skuffet os, der er stadig lige lang ventetid og manglende udført arbejde. I december måned overraskede de os dog, da vi havde en større strømafbrydelse på vores fælles lys i området. Der gik kun en dag før de var i gang med at fejlrette.
Nogle beboere har fået hjælp i forbindelse med skader på sokler, murværk og kloakker.
Stormen i oktober gav kun mindre problemer på fællesområdet, et par væltede træer en bunke afbrækkede grene, strøet ud over hele området og en løs tagplade blev det til.
I august skiftede vi leverandør af maling, fra Dyrup til Flügger, da Dyrup er blevet for dyr.

GÅRDMAND:

Fra den 1. April til den 30. September har vi igen i år haft to gårdmænd til at varetage vores områder, hvilket igen har været en fordel for foreningen. Igen har vi fået udført en del arbejder, der ellers skulle have været udført af håndværkere.
Efter de tilkendegivelser, fra beboere der har fulgt lidt med i hvad der er sket på vores arealer, har der kun været positive tilkendegivelser af det arbejde der er foregået.
Bestyrelsen er og har været meget tilfreds med vores ansatte, deres arbejde og den måde det er blevet udført på.

FORSIKRINGER:

Igen i år har vi været forskånet for mange store skader. Det drejer sig både om bygningsskader og vandskader. Det lader til at vi efterhånden har fået skiftet de fleste af de dårlige vandrør, så fremtiden ser måske lidt lysere ud på dette punkt.

HUNDE- og KATTEPROBLEMER:

Igen i år skal vi opfordre hundefolket til, at samle op efter deres hunde. Der er desværre noget der tyder på, at problemet er tiltagende. Selv på toppen at de store sten ved P-Pladserne i Egevangshusene findes der efterladenskaber. Vores græsarealer og sandkasser bliver også i stigende grad brugt, som hundetoiletter. Vores gårdmænd bruger stadig uforholdsmæssig meget tid på at fjerne disse. Den tid kunne bruges bedre på arealerne.
Der har i årets løb været en del henvendelser vedr. katte. Bestyrelsen vil gerne slå fast, at ejerforeningens bestyrelses opgaver består i at administrere forhold, bygninger og arealer, og at blandt andet katte problemer og lignende helt ligger udenfor bestyrelsens opgaveområde, ligesom foreningens bestyrelse ikke har mulighed for eller myndighed til at gribe ind.
Bestyrelsen kan kun anbefale, at problemer af denne karakter søges løst ved fornuftige samtaler naboerne imellem.
Bestyrelsen er heller ikke i stand til at rådgive eller eller fremkomme med sagkyndige udtalelser om mulighederne for at gribe ind overfor kattegener af omtalte art. Det kan alene anbefales, at der med henblik på rådgivning om muligheder og lignende rettes henvendelse til kattenes værn.

LEGEPLADS:

Alle legepladser er blevet malet, og der er blevet udført lovpligtigt eftersyn.
Kanterne på legepladser og sandkasser er der blevet skiftet en del brædder, og de er blevet malet. En hængebro på den store legeplads måtte igennem en større reparation med udskiftning af tovværket.
Der er desværre nogle beboere, der bruger grus arealet omkring legeredskaberne, som store affaldskasser og askebægre, vis hensyn overfor børnene, det er trods alt dem der leger der.

FASTELAVN:

Igen i år var der stor tilslutning til vores fastelavnsarrangement, der var næsten 500 tilmeldt, og vi var igen heldige med vejret. For første gang i en årrække, blev arrangementet afholdt i plusgrader. Arrangementet betragtes som en succes, ikke mindst på grund af det gode humør der prægede deltagerne, store som små.
Bestyrelsen vil hermed benytte lejligheden til at takke alle for den store deltagelse og en særlig tak til dem der hjalp med, såvel ved forberedelserne, som afviklingen af selve arrangementet og den efterfølgende oprydning.

BESTYRELSEN:

Vores hjemmeside er stadig en succes, og det er rart, at så mange beboere benytter den. En stor tak til vores gårdmænd der sørger for at opdatere hjemmesidens indhold.

DIVERSE:

Bestyrelsen vil igen i år rette en stor tak til de ”usynlige” medarbejdere, som vores rengøringsansatte og vores udbringer. De gør en stor indsats for at gøre det nemt og bekvemt at være medlem af bestyrelsen, holde rent, rydde op efter os og sørge for at diverse informationer altid når ud til beboerne til tiden.

FREMTIDEN:

Bestyrelsens planer for fremtiden:

Vi vil fortsætte arbejdet med vores meget nedslidte cykelskure hvis ikke udgifterne til dette skal løbe helt løbsk.

  • En fortsættelse af vedligeholdelsen / renovering af vores kloaksystem.

Bestyrelsen vil igen i år takke beboerne, for et godt og seriøst samarbejde.

Året blev som håbet et stille og roligt år, uden de store og krævende opgaver, og bestyrelsen har haft god tid til at tage sig af de opgaver der har været.
Bestyrelsen ser frem til et stort fremmøde på denne ordinære generalforsamling, som i år afholdes:

Tirsdag d. 22. april 2014, kl. 19.00 i Taastrup Kulturcenter,
Poppel Alle 12, Taastrup i sal - A.

Nyeste kommentarer

15.11 | 10:35

Vi har fået en pakke leveret det er ikke til os. Den er kommet med dao...

16.09 | 16:57

Hvofor skal en betale for signaleverings grundpakke ?

12.02 | 16:41

Jeg prøvede FLERE GANGE at holde brikken op for at åbne døren indefr...

12.02 | 12:33

Hvorfor er fastelavnsfesten aflyst i år.2022 ?