VI TÆNKER PÅ JER - MED KÆRLIGHED

BESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2020

ÅRSBERETNING FOR EJERFORENINGEN RØNNEVANGSPARKEN 2020

INDLEDNING:

Bestyrelsen har sædvanen tro valgt at udsende årsberetningen i skriftlig form, for at orienterer beboerne i god tid inden generalforsamlingen og for at spare tid på selve generalforsamlingen.  

GENBRUGSGÅRDEN:

Det blev et år, hvor der skete noget, der aldrig er sket før. Genbrugsgården måtte lukke. På grund af Corona restriktioner, valgte bestyrelsen at lukke genbrugsgården i en periode. Bestyrelsen vil gerne takke beboerene for opbakningen herfor, da det krævede lidt tålmodighed ikke at kunne komme af med sit affald. Da genbrugsgården igen åbnede, var der en periode med begrænset adgang. Også her var der opbakning fra beboerne.

Vores ansatte er rigtig glade for den venlighed og forståelse de møder i løbet af deres arbejdsdag.

GÅRDMAND/MEDHJÆLPERE:

Bestyrelsen valgte at ansætte Kitt Christiansen, efter at Kitt havde været hos os i et længere praktikforløb, og da Kitt har vist sig at være en stor gevinst for foreningen.
Bestyrelsen er og har været meget tilfredse med vores ansatte, deres arbejde og den måde det er blevet udført på.

AREALER OG BEDE:

Vinteren var ikke så slem, så der blev tidligt på året fjernet en del ukrudt. I foråret var området hjemsøgt af rotter, og i den forbindelse er det vigtigt, at man som beboerer kontakter Høje Taastrup Kommune, da det er kommunen, der skal afhjælpe problemet. Bestyrelsen udsendte en skrivelse med nogle få men vigtige retningsliner, der kan bidrage til at minimere rottegener.
Gavlene ud mod legepladserne blev malet, og i 2021 fortsætter vi med gavlene ud mod parkeringspladserne.
Igen i år har vi renoveret en række skure i Egevangshusene, og dette arbejde fortsættes i de kommende år.

HÆKKE OG UKRUDT:

I april måned sendte Bestyrelsen et brev ud, hvor alle beboere i Rønnevangsparken blev anmodet om at sørge for, at der blev klippet hæk, fjernet ukrudt, samt at der generelt så pænt ud indenfor den enkelte beboeres ejendom, gældende for både for- og baghave. Den anmodning fulgte mange beboere, hvilket Bestyrelsen blev glad for, og sikkert også en masse naboer. 
Bestyrelsen måtte dog sende en indskærpelse ud til en del beboere, som enten ikke havde udført noget arbejde, eller hvor Bestyrelsen mente, at det udførte godt kunne gøres bedre. På baggrund af feedback fra tidligere ændrede bestyrelsen ordlyden, så denne blev mere specifik. 

HUNDE- og KATTEPROBLEMER:

Desværre skal vi igen i år, opfordre hundefolket til, at samle op efter deres hunde. Vores græsarealer bliver i brugt meget som toiletter af både hunde og katte. Vores gårdmænd bruger uforholdsmæssig meget tid på at fjerne disse. Den tid kan bruges bedre.
Katte og deres efterladenskaber er begyndt at fylde meget i området. Bestyrelsen opfordrer katteejere til at efterleve ”loven om mark – og vejfred”, der tidligere er hustandsomdelt i bebyggelsen.

LEGEPLADS:

Vores legepladser bliver jævnligt brugt, både af børn og voksne, og det giver naturligvis et stort slid på de enkelte redskaber.
I forbindelse med sikkerhedsinspektion af legepladserne 2020, blev der bemærket et mindre antal ting, der skal udbedres. Der er dog ingen af disse ting, der udgør en sikkerhedsrisiko.

Forsikringssagen mod Topdanmark:

Topdanmark afviste forsikringsdækning i forbindelse med vandskader i 2015 i 3 af foreningens boliger. Afvisningen var begrundet med foreningens manglende vedligeholdelse af afløbs-ledninger.  
Foreningen anlagde retssag, som i første omgang resulterede med Glostrup Rets dom 17.07.2018, hvor Topdanmark blev frifundet. Byretsdommeren anførte imidlertid efter vor opfattelse uforståelige og selvmodsigende årsager til frifindelsen.
Bestyrelsen ankede sagen til Landsretten, og med Landsrettens dom 15.06.2020 fik foreningen medhold. Topdanmark kom til at betale det fulde beløb samt procecrenter ialt DKK 822.837,59.

FASTELAVN:

Igen i 2020 var der stor tilslutning til vores fastelavnsarrangement, der var næsten 500 tilmeldt. Til trods for kulden, var der mange – både store og små – der  mødte op i meget festlige og fantasifulde udklædninger. Arrangementet betragtes som en succes, ikke mindst på grund af det gode humør der prægede deltagerne, store som små.
Bestyrelsen vil hermed benytte lejligheden til at takke alle for den store deltagelse og en særlig tak til dem der hjalp med, såvel ved forberedelserne, som afviklingen af selve arrangementet og den efterfølgende oprydning.

BESTYRELSEN:

Der blev i 2020 lavet en komplet gennemgang af rør på lofterne. Dette var en gentagelse af gennemgangen i 2019, og der var særlig fokus på hovedstophanerne. Der blev fundet nogle haner, der var i dårlig stand eller direkte defekte. Det blev besluttet, at der ikke i 2021 bliver foretaget samme gennemgang.
Bestyrelsen opfordrer stadig beboere til, at kontakte bestyrelsen, hvis der skal laves nyt gulv i køkkenet, så vi kan få efterset/skiftyet vandrørne i køkkenet.
Dokumentet ”Kloakproblemer” kan stidig findes på hjemmesiden, og bestyrelsen opfordrer beboerne til at holde øje med manglende aftræk og/eller lugtproblemer fra kloaken, så en eventuel skade kan klares inden det bliver en omfattende skade.
Gårdmanden er meget opmærksomme på de meldinger han får fra beboerne om kloak-problemer, og følger op på det så der ikke er noget der bliver efterladt uden en tilbundsgående undersøgelse.

RENSNING AF REGNVANDSBRØNDE:

Vores gårdmand renser hvert år regnvandsbrøndene.
Sidste år blev der gjort opmærksom på, at cigaratskod var et stgende problem. Det er ikke et problem længere med cigaratskod. Desværre hældes der stadig fedt, maling og lign. I regnvandsbrøndene. Når der hældes noget i regnvandskloakken, vil det i størstedelen af kommunen løbe direkte ud i vandløb og søer, og herfra videre til Roskilde Fjord eller Køge Bugt.

HUSK VENLIGST:
• Regnvandsristen på stier, parkeringspladser og langs vejen er KUN til regnvand.
• Sæbevand og lignende skal skylles ud i toilettet eller vasken.
• Maling, olie og kemikalierester SKAL afleveres i genbrugsgården
• Cigaratskod skal IKKE i regnvandsbrøndene.

DIVERSE:

Bestyrelsen vil igen i år rette en stor tak til de ”usynlige” medarbejdere, som vores rengøringsansatte og vores udbringer. De gør en stor indsats for at gøre det nemt og bekvemt at være medlem af bestyrelsen, holde rent, rydde op efter os og sørge for at diverse informationer altid når ud til beboerne til tiden.

FREMTIDEN:

Bestyrelsens planer for 2021:

  • Vi vil fortsætte arbejdet med vores meget nedslidte skure.
  • Maling af taggavle ud mod parkeringspladserne
  • Opførelse af affaldsøer i forbindelse med den nye affaldsordning.
  • Langsigtet vedligeholdelsesplan
  • Rotteproblemet

Året blev et anderledes år med Corona, men bestyrelsen vil igen i år takke beboerne, for et godt og seriøst samarbejde.
Bestyrelsen ser frem til et stort fremmøde på denne ordinære generalforsamling, som i år afholdes:

Mandag d. 21. 06. 2021, kl. 18.00 i Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle 12, Koncertsalen.

Med venlig hilsen Bestyrelsen.

Nyeste kommentarer

15.11 | 10:35

Vi har fået en pakke leveret det er ikke til os. Den er kommet med dao...

16.09 | 16:57

Hvofor skal en betale for signaleverings grundpakke ?

12.02 | 16:41

Jeg prøvede FLERE GANGE at holde brikken op for at åbne døren indefr...

12.02 | 12:33

Hvorfor er fastelavnsfesten aflyst i år.2022 ?