VI TÆNKER PÅ JER - MED KÆRLIGHED

REFERAT 2021

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN 21. JUNI 2021

År 2021, den 21. juni, kl. 18.00 afholdtes i Taastrup Kulturcenter, Taastrup, ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Rønnevangsparken.

Tilstede var repræsentanter for 45 ejerlejligheder, herunder 3 v/fuldmagt, gårdmand Christian Sjøquist og advokaterne Steen Ternstrøm og Mette Ternstrøm.
Formand Jacob Nielsen bød velkommen og henviste til den med indkaldelserne af 28. maj 2021 udsendte og af 6. juni 2021 omdelte dagsorden: 

Ad 1. Valg af dirigent:

På formandens forslag blev advokat Steen Ternstrøm valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
Dirigenten oplyste, at der var tre repræsentanter fra Høje-Taastrup kommune tilstede, som gerne ville indlede med informationer omkring det stigende problem med rotter i bebyggelsen, som var relevant i forhold til bestyrelsens forslag om ændring af boligreglementet jfr. dagsordenen pkt. 8 B, som der senere skulle stemmes om. Ordet blev herefter givet til Steen Roed fra kommunen, som var ansvarlig for kommunens rottebekæmpelse, distriktschef Martin, og rottebekæmper Henrik. De fortalte bl.a. at rotteangreb var et stigende problem i ejerforeningens bebyggelse, som kunne hænge sammen med byggeri i lokalområdet, klimaforandringer m.v. Det blev oplyst, at der hovedsagelig var tale om ”overfladerotter” og ikke kloakrotter. Rotterne ses på parkeringspladser, i store buske, under skure/terrasser hvor der tørt og varmt, og gerne hvor der fodres fugle. Beboerne kan sikre sig f.eks. ved at kaninhold lukkes godt af, at der kommer høj kant på foderbrættet, og at terrasserne bliver rottesikrede. Beboerne har pligt til at anmelde det til kommunen, hvis de ser rotter, og beboerne bliver opfordret til at tjekke grillen, skuret og gamle havehynder m.v. for rotteefterladenskaber. På forespørgsel fra nr. 48, kunne det bekræftes, at rotterne kunne komme op af toilettet, men at det heldigvis skete sjældent. Hertil bemærkedes det, at der var mulighed for at man kunne få sat rottespærrer op i kloakken.
Dirigenten og formanden takkede kommunens 3 medarbejdere for at komme på generalforsamlingen og holde dette interessante og informative indlæg.

Ad 2. Bestyrelsens årsberetning for det senest forløbne år:

Formand Jacob Nielsen henviste til den udsendte, skriftlige årsberetning og fremhævede hovedpunkterne i denne.
Til formandens bemærkninger om, at der desværre stadig blev hældt fedt, maling og lign. i regnvandsbrødene, opfordrede beboerne i nr. 361 til, at fedt fra madlavning ikke blev hældt i afløb, men at beboerne ventede til det blev koldt og skrabede det af og smed det ud som affald.
Beboeren i nr. 145 bemærkede, at det vil være hensigtsmæssigt at fjerne træer, hvis rødder kunne beskadige kloakrør.
Beboeren i nr. 126 opfordrede til at der blev fjernet ukrudt mellem fliser på legeplads, og gårdmand Christian Sjøquist oplyste, at gårdmænd/hjælpere nok skulle nå til det og at de p.t. var i gang med et brændekursus.
Beboeren i nr. 118 bemærkede, at der i varsel stod at skure skulle istandsættes. Christian bemærkede, at der var tale om fællesskure.
Beboeren i nr. 48 spurgte formanden, om man i forbindelse med overflyvning med droner - for at tjekke tagets tilstand - havde undersøgt tagrenderne i sammen omgang. Formanden lavede et notat herom og tilkendegav, at han mente, at tagrenderne var undersøgt.
Beboeren i nr. 60 bemærkede, at det ikke var tilladt at beplante tættere end 4 meter fra kloakrør, men efterspurgte hvor kloakrørene lå. Den pågældende beboer meddelte, at kommunen ikke vidste det og bestyrelsen bemærkede, at man evt. kunne tale med Christian som muligvis kunne være behjælpelig med at få lokaliseret kloakrørene.

Ad 3. Forelæggelse af årsregnskab 2020:

Steen Ternstrøm gennemgik det udsendte regnskabs resultatopgørelse, sammenholdt med budget. Noten om erstatning for forsikringssag (note 5) blev særligt fremhævet, idet denne indtægt ikke var medtaget i budgettet, og var medvirkende årsag til, at årets realiserede positive driftsresultat på kr. 574.815,00 var væsentligt bedre end det forventede underskud i budgettet på kr. 251.000,00.
Udgifter til maling af gavle kr. 197.500,00 påvirkede ikke årets driftsresultat, idet udgifterne hertil blev betalt af midler fra grundfonden.
Dernæst gennemgik dirigenten regnskabets balance med aktiver og passiver samt enkelte noter. Stigende lønninger, færre udgifter til møder og arrangementer grundet corona-situationen, færre udgifter til reparations- og vedligeholdelsesarbejder samt renteindtægt, grundfondsindeståender samt den frie egenkapital blev fremhævet.
Beboeren i nr. 145 spurgte ind til, hvorvidt det var muligt at omprioritere taglån og om der var tale om et 30-årigt lån. Steen Ternstrøm forklarede, at der var tale om et fast forrentet 30-årigt inkonvertibelt lån, som kun ville kunne indfries til overkurs, hvilket ikke vil kunne svare sig. Det bemærkedes desuden, at de enkelte beboere ikke individuelt kan indfri deres del af fælleslånet, som det var kun muligt at gøre inden for et kort frist i forbindelse med at lånet blev oprettet.
Beboeren i nr. 48 spurgte ind til hvad udgifter til maskinkøb vedrørte. Formanden bemærkede, at der i år 2020 var afholdt udgifter til indkøb af ny container samt græsslåmaskine o.l.
Herefter kunne dirigenten konstatere, at generalforsamlingen enstemmigt godkendte årsrapporten 2020.

Ad 4. Forelæggelse af budget 2021:

Dirigenten bemærkede indledningsvist, at der nederst i regnskabet side 7 har indsneget sig en fejl, som er opstået grundet fejlkommunikation. Nederst på side 7 står det anført, at fællesbidraget foreslås ændret med kr. 68 til månedlig kr. 823,66 i fællesbidrag. Der er tale om en fejl, idet fællesbidraget skal stige med ca. 3% af de nuværende kr. 755,66, hvilket betyder en stigning på kr. 23 kr. pr. måned (ved en stigning over 12 måneder). Fællesbidraget stiger således fra kr. 755,66 til kr. 778,66 med tilbagevirkende kraft fra 1/1 2021. Den nye fællesudgift vil blive opkrævet fra 1/7 2021, og samtidig vil der med juli-opkrævningen blive opkrævet et ekstraordinært engangsbeløb på kr. 138 (svarende til 6 mrd’s stigning a kr. 23 pr. måned for de allerede forløbne måneder i 2021). Vedr. antenneudgiften blev det præciseret, at denne også er forkert. Den er pt. kr. 173,84 og fortsætter ind til videre uændret. Dirigenten præciserede, at antennebidraget fra ejerne og antenneudgiften i foreningen skal stemme overens og at den vil blive rettet til, hvis ikke dette er tilfældet, eksempelvis grundet stigninger hos leverandøren.
Det blev udtrykkeligt bemærket, at det skal føre til referat, at budgettet rettes til. Steen Ternstrøm vil tale med revisor.
Formanden bemærkede i øvrigt, at stigning i lønninger bl.a. skyldes, at Kitt er blevet fastansat.
Det blev desuden bemærket, at der i år 2021 var afsat flere penge til sten, sand, beplantning og arealer i forhold til tidligere års budget og at de budgetterede udgifter til kloakudgifter var halveret i forhold til tidligere års budget. Det blev også bemærket, at der nu var afsat kr. 15.000,00 i budgettet til motorsavscertifikat til uddannelse af gårdmand og at udgifter til maskinkøb, inventar var lavere end sidste år, idet der i 2021 ikke skulle købes container.
I budgettet for 2021 er der afsat kr. 1.mill. til etablering af affaldsøer. I år vil der modsat tidligere år ikke skulle afholdes udgifter til undersøgelse/rensning af tage. Ca. kr. 57.000,00, der blev anvendt i regnskabsåret 2020 vedrørte overflyvning af tage med drone, som skete i bestyrelsens planer om at lave en langsigtet vedligeholdelsesplan, jfr. formandens beretning.
Beboeren i nr. 37 bemærkede, at det er den enkelte ejer der skal reetablere areal i forbindelse med opgravning i afløbsledninger, hvilket den pågældende ikke mente var rimeligt. Steen Ternstrøm medgav, at det var et interessant emne, men at det vil kræve en ændring af husordenen, og at dette ikke kunne tages op under budgettet. Der var heller ikke mulighed for at ændre husordenen i dag, men der vil kunne stilles forslag om ændring forud for næste generalforsamling. Betragtningen blev noteret.
Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen enstemmigt godkendte budgetforslaget med ændring af fællesudgift på ca. 3% pr. 1. januar 2021.

Ad 5.             Valg af bestyrelse:

a.                   Valg af formand: Jacob Nielsen blev genvalgt.

b.                   Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Thomas Nielsen (173) og Marianne Svankjær (287) blev genvalgt, og da Marina Krømmelbein (169) har solgt sin lejlighed og er fraflyttet foreningen, er suppleant Brian Sørensen (289) indtrådt i Marinas sted indtil generalforsamlingen. Brian Sørensen blev valgt ind i bestyrelsen. 

Bestyrelsen består herefter af:

Jacob Nielsen (formand, 202) på valg i 2023

Thomas Nielsen (173) på valg i 2023

Finn Bjørn (39) på valg i 2022

Marianne Svankjær (287) på valg i 2023 og

Brian Sørensen (289) på valg i 2022. 

Ad 6. Valg af suppleanter:

Som suppleant valgtes Lasse Olsen (361).

Ad 7. Valg af revisor:

JH Revision v/Helle Østerby Vorregaard blev genvalgt.

Ad 8.             Indkomne forslag:

A. Etablering af affaldsøer.

Formanden gennemgik de med indkaldelsen udsendte 3 tilbud (bilag til forslag A side 1, 2, 3 og samtidig oplyste formanden, at der skulle udleveres en nøgle pr. husstand, og at der i denne forbindelse ville være en merudgift på ca. kr. 114.000,00 udover de fremlagte tilbud og anførte priser.
Bestyrelsesmedlem Brian Sørensen oplyste, at det var muligt at få såkaldte låsekasser, så de enkelte beboere med en chip kunne lukke sig ind og ud, og det blev i øvrigt registreret digitalt, hvem der havde været i affaldsøerne. (Brian oplyste, at systemet var kendt fra Høje-Taastrup Kommunes driftsby).
Beboeren i nr. 212 oplyste, at hvis man smed en brik væk, så kunne den pågældende brik låses, således at den ikke længere kunne anvendes, og beboeren kunne købe en ny brik.
Beboeren i nr. 361 efterlyste priser for afhentning af affald. Brian Sørensen oplyste, at det vil blive undersøgt.
Beboeren i nr. 48 undrede sig over, hvorfor nogle af affaldsøerne var større end andre, om der var taget højde for at der i 2023 skulle ske en yderligere sortering af affald, og om der var tænkt på belysning. Brian Sørensen oplyste, at man arbejdede på at få opsat lamper med bevægelsescensorer, at størrelserne på affaldsøerne afhang af pladsen på det konkrete sted, at størrelserne af affaldsøerne var fremtidssikrede, således at størrelsen af containere/antallet af containere ville blive justeret i forhold til forbrug. Christian Sjøquist oplyste, at der ville blive sat glascontainere op, og at genbrugsgården ikke lukkede, idet der stadig skulle være plads til at man kunne indlevere stort brandbart, jord m.v. i genbrugsgården.
Brian Sørensen oplyste supplerende, at stålskure i det fremlagte tilbud 3 var brandsikret.
På forespørgsel fra beboere i nr. 132 oplyste Brian, at de 3 indhentede tilbud fortsat forventedes at gælde, og supplerende oplyste Christian Sjøquist, at de tilbudsgivende vidste, at tilbud skulle tages op og drøftes på generalforsamlingen i juni måned, da de afgav tilbud.
Dirigenten afholdt afstemning ved håndsoprækning og konstaterede, at tilbud nr. 3 vedr. brandsikre, vedligeholdelsesfrie stålskure blev vedtaget med overvejende flertal.
Beboeren i nr. 361 forespurgte, om man alternativt til chip ville overveje en løsning med nøgle, så man også undgik registrering af beboerne. Hertil bemærkede Steen Ternstrøm, at en brik ville kunne lukkes i forbindelse med dennes bortkomst eller hvis en beboer flyttede uden at udlevere brikken til den nye ejer, og desuden ville man i forbindelse med fejlsortering kunne opsøge en konkret beboer og give nødvendig vejledning til, hvordan fejlsortering fremadrettet kunne undgås.
Beboeren i nr. 48 forespurgte hvem der skulle stå for drift og problemer i forbindelse med fejlsortering. Formanden oplyste, at gårdmændene ville stå for driften.
Steen Ternstrøm meddelte, at en fraflyttende beboer ville skulle aflevere brik til ny køber i forbindelse med fraflytning, og at der ville blive gjort opmærksom herpå i forbindelse med ejerlejlighedsskemaerne, som udfærdiges i tilknytning til salg. Hvis en køber ikke fik udleveret brikken, vil køberen kunne købe en ny brik og den fraflyttende ejers brik vil blive låst. Der vil således ikke være udgifter i denne forbindelse for foreningen. Supplerende oplyste Brian Sørensen, at der udover 1 brik pr. husstand er købt 600 ekstra brikker, som kan anvendes i forbindelse med bortkomst/fraflytning o.l.
Beboeren i nr. 132 spurgte, om der vil være vedligeholdelsesudgifter i forbindelse med chip-systemet. Brian Sørensen oplyste, at der vil skulle indkøbes batterier til låseboksene.
Herefter blev der stemt om, hvorvidt bestyrelsen var bemyndiget til at anvende ekstra ca. kr. 114.000,00 til indkøb af låsesystem med brik. Dette blev enstemmigt vedtaget.

B. Ændring af boligreglement i kampen mod rotter:

Dirigenten henviste til det med indkaldelsen udsendte bilag til forslag B og oplyste, at ordlyden var i overensstemmelse med Høje-Taastrup Kommunes anbefalinger.
Steen Ternstrøm oplyste, at ændringen ville gælde fra 21/6 2021, såfremt denne blev vedtaget.
Beboeren i nr. 14 undrede sig over ordlyden af, hvorvidt en enkelt ejer skal sørge for at sikre sin have, når der samtidig står, at reglerne om terrassesikring kun gælder for ikke allerede etablerede terrasser. Brian Sørensen bemærkede, man ikke vil blive ramt af reglerne, hvis man allerede har etableret en terrasse før 21/6, som ikke overholder de opstillede retningslinjer.
På forespørgsel fra beboeren i nr. 28 oplyste Brian Sørensen, at reglerne både gælder udestuer og terrasser.
En beboer opfordrede til at man fra bestyrelsens side henstillede til at der ikke blev fodret fugle.
Forslag om at ændre boligreglementets punkt 3.6 blev sat til afstemning og blev vedtaget.
Bestyrelsen har endvidere stillet forslag om at boligreglementets punkt 9.6 ændres, så det ikke længere er tilladt at tilslutte tørretumbler til tagudluftning på badeværelserne. Formanden uddybede det stillede forslag, idet han bemærkede, at man ved droneoverflyvning havde konstateret, at der var mange fnug i tagudluftningen. Brian Sørensen tilføjede, at tagudluftningen på badeværelserne ikke er beregnet til tørretumbler og at disse stopper til.
Beboeren i nr. 293 forespurgte, om det var muligt selv at rense tagudluftningen. Bestyrelsen var ikke bekendt med om dette var muligt.
Steen Ternstrøm oplyste, at bestyrelsen i praksis ville sørge for at tilstoppede tagudluftninger blev renset, og at de involverede beboere herefter havde pligt til at indrette sig efter reglerne at overholde reglen, såfremt den blev vedtaget. Ændringsforslaget blev sat til afstemning og blev vedtaget. 

C. Forslag, debatforslag om parkering, tildeling af p-plads samt tiltag ved el-biler.

Forslagsstiller var ikke tilstede. Beboeren i nr. 48 spurgte, hvor man vil blive tildelt en p-plads, såfremt dette blev vedtaget. Formanden oplyste, at det vil være bestyrelsen der i givet fald skulle tildele ejerne p-pladser, og at det vil være vanskeligt at stille beboerne tilfredse med de tildelte pladser.
Forslagsstiller var ikke tilstede, men flere af de mødte ejere ønskede at forslaget blev opretholdt. Herefter fulgte en livlig debat hvor det bl.a. blev diskuteret, hvor mange pladser hver enkelt husstand skulle have, hvem der vil holde styr på det og håndhæve, at folk ikke parkerede ulovligt, hvordan det skulle forholde sig med firmabiler/private biler.
Beboeren i nr. 48 oplyste, at han ikke havde bil og om han i så fald stadig ville have tildelt parkeringsplads, idet dette kunne få betydning for et evt. fremtidigt salg af hans ejerbolig.
Steen Ternstrøm understregede, at det ikke var bestyrelsens forslag, og da forslagsstilleren ikke var tilstede, var det vanskeligt at vide, hvad der præcist var tiltænkt, men at det måtte være således, at der blev tildelt 1 p-plads til hver ejerlejlighed og at de resterende p-pladser måtte være til fri afbenyttelse. Man kan som udgangspunkt ikke stille nogen beboere dårligere, selv om de ingen bil har.
Bestyrelsesmedlem Brian Sørensen oplyste, at den eksisterende ordning fungerede. Beboeren i nr. 214 opfordrede gæster til at parkere på gaden, og oplyste, at beboere der kom tidligere hjem fra arbejde p.t. blev favoriseret og fik parkeringspladser tæt på egen bolig.
Forslaget om at tildele hver enkelt husstand p-plads blev sat til afstemning og der var overvejende flertal imod forslaget. Forslaget var herefter forkastet.
Den anden del af forslaget vedrørte el-biler. Christian Sjøquist oplyste, at udgifterne ved at etablere elstandere på ejerforeningens område ville være meget dyrt. Der blev ikke besluttet noget vedr. dette punkt.

D. Forslag vedr. operation røgalarm:

Den ene af de 2 forslagsstillere (132) var tilstede og redegjorde for forslaget. Jacob understregede, at røgalarmer redder liv og glædede sig over at se, at det kun var få af beboerne der ved håndsoprækning viste sig ikke at have røgalarm installeret.
Beboeren i nr. 212 tilkendegav, at hver beboer selv måtte have ansvar for at installere røgalarm. En anden supplerede med, at det var en forholdsvis beskeden udgift, som hver enkelt beboer selv måtte afholde.
Forslaget blev sat til afstemning og der var et overvejende flertal imod at vedtage forslaget. Forslagsstiller var glad for at forslaget var blevet debatteret og fandt det meget glædeligt, at så mange beboere allerede havde røgalarmer. Forslaget var herefter endeligt forkastet.

Ad 9. Eventuelt:

Beboeren i nr. 227 opfordrede kraftigt til at der næste år blev sørget for at der var en mikrofon tilstede, hvilket blev taget til referat, så bestyrelsen blev mindet om det, når der næste år blev indkaldt til generalforsamling.
Beboeren i nr. 212 opfordrede til at man fremover udsendte mails fremfor at omdele post. Formanden oplyste, at det ville være en meget vanskelig opgave at vedligeholde et mail kartotek, og at man desværre af denne grund måtte fastholde proceduren med omdeling af almindelige breve, for at sikre at beskederne kom frem.
En beboer oplyste, at der iflg. gældende regler max. måtte være 450 meter til en ladestander til el-bil.
Beboeren i nr. 121 oplyste, at nærmeste ladestander var ved City2.
Beboeren i nr. 20 oplyste, at hun og flere andre beboere havde problemer med skægkræg og at hun var bekendt med at skadedyrsbekæmpelsen kunne komme og bekæmpe disse med gift mod betaling. Christian Sjøquist oplyste, at det var hans opfattelse, at gift virkede for en kort bemærkning, men at skægkræg kom igen, og at det derfor ville være nødvendigt at skadedyrsbekæmpelsen kom ud mange gange. I øvrigt var gift ikke egnet i beboelse, da der var tale om præparat som var meget giftigt og ofte ville en ejerlejlighed være ubeboelig i en periode efter behandling.
På forespørgsel kunne Christian Sjøquist oplyse, at den planlagte reparation af legepladsen ville ske umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse.
Beboeren i nr. 48 foreslog at generalforsamlingen fremad afholdes kl. 19.00 frem for kl. 18.00, hvor det for nogle beboere kunne svært at nå hjem fra arbejde. Advokat Steen Ternstrøm oplyste i denne forbindelse, at alt efter kl. 17.00 er at betragte som normalt og acceptabelt, men at der kunne afholdes en vejledende afstemning om mødetidspunkter for fremtidige generalforsamlinger. Der blev stemt om, hvorvidt generalforsamlingen fremover skulle starte kl. 19.00 eller kl. 18.00 og det blev vedtaget med overvejende flertal, at generalforsamlingerne fremover blev afholdt kl. 18.00. 

Da ingen yderligere ønskede ordet, konstaterede Steen Ternstrøm, at dagsordenen var udtømt, og takkede for god ro og orden.
Formand Jacob Nielsen takkede for fremmødet og de mange gode indlæg, hvorefter han hævede generalforsamlingen.

Nyeste kommentarer

15.11 | 10:35

Vi har fået en pakke leveret det er ikke til os. Den er kommet med dao...

16.09 | 16:57

Hvofor skal en betale for signaleverings grundpakke ?

12.02 | 16:41

Jeg prøvede FLERE GANGE at holde brikken op for at åbne døren indefr...

12.02 | 12:33

Hvorfor er fastelavnsfesten aflyst i år.2022 ?