VI TÆNKER PÅ JER - MED KÆRLIGHED

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2022

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022

År 2022, den 26. april, kl. 19.00 afholdtes i Taastrup Kulturcenter, Taastrup, ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Rønnevangsparken.
Tilstede var repræsentanter for 68 ejerlejligheder, herunder 4 v/fuldmagt, gårdmand Christian Sjøquist og advokat Steen Ternstrøm. Formand Jacob Nielsen bød velkommen. Dagsordenen var følgende:

Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger årsberetning for det senest forløbne år.
Forelæggelse af årsregnskab 2021 med påtegning af revisor til ejerforeningens godkendelse.
Forelæggelse af budget over de anslåede driftsudgifter for indeværende kalenderår (2022), herunder fastsættelse af fællesbidrag og opsparing til grundfond.

Valg af bestyrelse.
a.  Valg af formand:
Jacob Nielsen er ikke på valg i år.
b.  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:
På valg som bestyrelsesmedlemmer Finn Bjørn (39) og Brian Sørensen (289). Begge genopstiller.
Valg af suppleanter.
På valg er Lasse Olsen (361).

Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret JH Revision v/Helle Østerby Vorregaard.

Indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen tager stilling til om – og i givet fald hvordan – der skal etableres videoovervågning af affaldscentralen og p-område langs Egevangshusene grundet hærværk på biler. Besluttes det at etablere overvågning, skal politiets tilladelse indhentes inden igangsættelsen.

Forslag fra medlemmer
Beboer i EV 61 stiller forslag om ændring af boligreglementets pkt. 5.1. Der henvises til det sammen med indkaldelsen vedlagte bilag.
Beboer i EV 123 stiller forslag om etablering af flere p-pladser. Der henvises til det sammen med indkaldelsen vedlagte bilag.
Beboer i EV 11 stiller forlag om fartbump og opladning af el-biler. Der henvises til det sammen med indkaldelsen vedlagte bilag.
Beboer i EV 119 stiller forslag om privatparkering mv. Der henvises til det sammen med indkaldelsen vedlagte bilag.
Beboere i EV 271 og 265 indkøb mv. af rullestillads. Der henvises til det sammen med indkaldelsen vedlagte bilag.
Beboer i RV 20 stiller forslag om behandling mod skægkræ. Der henvises til det sammen med indkaldelsen vedlagte bilag.
Beboere i EV 361 og 345 stiller forslag vedr. parkering / p-pladser ved genbrugspladsen. Der henvises til det sammen med indkaldelsen vedlagte bilag.

9. Eventuelt.
Ad 1. Valg af dirigent:
På formandens forslag blev advokat Steen Ternstrøm valgt som dirigent og referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 2. Bestyrelsens årsberetning for det senest forløbne år:
Formand Jacob Nielsen henviste til den udsendte, skriftlige årsberetning og fremhævede hovedpunkterne i denne.
I forhold til renovering af skurene nævnte en beboer, at det udførte arbejde i vid udstrækning er noget sjusk samtidig med, at prisen på opgaven endda har været høj. På forespørgsel bekræftede bestyrelsen, at opgaven har været i udbud, og man har indhentet tilbud fra såvel lokale som ikke lokale firmaer.
På forespørgsel præciserede formanden, at bestyrelsen i det kommende års tid vil arbejde med en langsigtet vedligeholdelsesplan for ejendommen på baggrund af den udarbejdede vedligeholdelsesrapport, og planen vil efter al sandsynlighed strække sig over en periode på ca. 10 år.

Ad 3. Forelæggelse af årsregnskab 2021:
Steen Ternstrøm gennemgik det udsendte regnskabs resultatopgørelse for 2021 (sammenholdt med budget for 2021) og status pr. 31/12 2021.
Særligt blev fremhævet, at posten (Forsikringssager selvrisiko) var ca. 35% lavere end budgetteret, hvilket igen var noget lavere end den reelle udgift i 2020. Årsagen hertil er, at man løbende gennemgår foreningens rør for at reparere, før brud opstår.
Posten ”Reparation og vedligeholdelse” og dertil hørende note 4 blev tillige gennemgået, idet det blev præciseret, at den væsentligste årsag til at man her har brugt noget mindre end budgetteret er, at affaldsøerne ikke er blevet færdige i 2021, hvorfor en del af denne udgift (ca. kr. 400.000) er skubbet til 2022-regnskabet, jfr. tillige det budget man vil gennemgå senere under dagsordenen. Bortset fra dette sidstnævnte punkt, som bevirker, at man kommer bedre ud ad regnskabsåret end budgetteret, stemmer regnskabet 2021 fint overens med budget 2021.
På forespørgsel bekræftede formanden, at man i budgettet for 2021 har glemt at tage højde for pension til de ansatte. En beboer nævnte, at man også har glemt det i budgettet for 2022, og dirigenten henviste til, at det forhold vil blive behandlet på næste punkt i dagsordenen. Som følge af den nævnte forglemmelse har udgifter til lønninger mv. højere end budgetteret, idet det er vær at bemærke, at basislønningerne ikke er steget i forhold til budget.
Herefter blev der redegjort nærmere for posterne ”Værktøj, arbejdstøj m.v.”, ”Gaver” og ”Telefon”. Det blev nævnt, at gaver bl.a. var julegaver til de ansatte, at telefonudgiften var høj, og at det var noget, man var ved at ændre ved, ligesom det blev bemærket, at posten telefon tillige indeholder internetudgift.
I relation til regnskabsårets underskud spurgte en beboer til, om det er planen, at man vil blive ved med at køre med underskud og derved tære på opsparingen. Der blev henvist til, at foreningen har en fin opsparing, og at det derfor efter bestyrelsens opfattelse er på sin plads at køre med underskud og tære på opsparingen, når der ind imellem er behov herfor. For regnskabsåret 2022 er der også budgetteret med et underskud. Af indestående midler i banken, betaler man pt. renter til banken.
Herefter kunne dirigenten konstatere, at generalforsamlingen enstemmigt godkendte årsrapporten 2021.

Ad 4. Forelæggelse af budget 2022:
Formand Jacob Nielsen gennemgik budgettet og bemærkede, at man desværre, jfr. debatten under ad 3 ovenfor, ikke har fået taget højde for pension. Denne udgift er glemt. Årsagen er formentlig, at de arbejdsdokumenter, man sidder med i bestyrelsen forud for revisors aflæggelse af årsregnskab, ser noget anderledes ud end selve regnskabet, og af den grund har man overset pensionsudgiften. Pensionsudgiften for 2022 forventes at være nogenlunde den samme som i 2021, hvorfor budgettet reelt skal ændres på dette punkt.
I relation til posten ”reparation og vedligeholdelse” blev enkelte poster fremhævet, og det blev bl.a. nævnt, at man påtænker at starte projekt med udskiftning af tagrender op i 2022, hvorfor der er afsat kr. 500.000 hertil. Det er et projekt, der vil løbe over flere år. Vedrørende etablering af affaldsøer er der en udgift på ca. kr. 400.000, som ikke nåede at blive afholdt i 2021 jfr. det allerede nævnte. Endvidere forventer man at anvende ca. kr. 200.000 på renovering af skure. I forhold til tagrenderne blev det nævnt, man har fået flere indberetning om, at det drypper fra tagrenderne. Udskiftning af tagrenderne i forhaverne forventes ikke at være et problem, men man vil få et problem, som man p.t. ikke kender løsningen på i forhold til udskiftning af tagrender mod syd. Man skal anvende en lift af en vis størrelse, og den er der ikke plads til en sådan lift alle steder, da stierne nogen steder for smalle. Det er et problem, man arbejder på at få løst.
I forhold til antenneafgiften forklarede administrator, at udgiften tilbage i 2020 var kr. 164,34 pr. måned, at udgiften i 2021 var kr. 173,84, og at udgiften fra 1.1.2022 er steget til kr. 203,13. Administrators bogholder har været opmærksom på stigningen, da denne varsles et par måneder før et kalenderårs udløb, således at den opmærksomme beboer vil kunne se, at udgiften på deres opkrævning fra 1.1.2022 er steget til kr. 202,22. Dette beløb vil dog nu imidlertid med det foreliggende budget blive justeret til kr. 203,13 pr. 1.1.2022, som nu viser sig at være det helt eksakte udgift. Godkendes budgettet, godkendes dette tillige.
På forespørgsel blev det nævnt, at hvis man ønsker at framelde sig TV og slippe for denne udgift, skal man kontakte administrators kontor. YouSee håndterer kun ændringer i fuldpakke, mellempakke og bland-selv pakker. Administrationen af grundpakke og spørgsmålet om helt at blive meldt ud f.s.a. antennelevering sker hos administrator.
Det blev nævnt, at fastelavnsfesten er aflyst, men at man planlægger at holde noget andet i løbet af sommermånederne.
På forespørgsel blev det oplyst, at det, som man drøftede på sidste års generalforsamling vedrørende rensning af ventilationer på toiletterne ikke er medtaget i budgettet for 2022, idet dette vil komme på en langsigtet plan.
Det blev fremhævet, at årets driftsresultat, hvis budgettet godkendes, vil være negativt med kr. 970.000, hvortil skal lægges en pensionsudgift jfr. ovenfor på ca. kr. 45.000. Budgettet lægger op til, at der overføres kr. 965.000 fra grundfonden, således at driftsresultatet bliver negativt med ca. kr. 50.000. På forespørgsel blev det bekræftet, at regnskabet på dette punkt er sat op på en helt normal og korrekt måde, idet hensigten med grundfonden netop er at dække større projekter, som ikke ligger indenfor den almindelige drift i løbet af et givent kalender. Det blev tillige bekræftet, at man således igen i år lægger op til at bruge af opsparingen i en ikke ubetydelig grad.
En ejer spurgte til, om man overhovedet skulle stemme om betalingen til YouSee, og dirigenten bekræftede, at man principielt godt kan sige, at dette ikke er nødvendigt, idet de medlemmer, der aftager TV-signalerne naturligvis skal betale det korrekte beløb herfor.
Dirigenten sætte herefter budgettet til afstemning og kunne konstatere, at generalforsamlingen enstemmigt godkendte budgetforslaget med:
tilføjelse af udgift (kr. 45.000) vedr. pension til de ansatte, uændret fællesudgift, med en stigning i grundfondsbetalingen på kr. 20 pr. måned pr. ejendom (til kr. 110) med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2022, og med en stigning i betaling til antenne / YouSee til kr. 203,13 pr. måned pr. ejendom med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2022.

Ad 5. Valg af bestyrelse:

a. Valg af formand: Jacob Nielsen er først på valg i 2023.

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Finn Bjørn (39) og Brian Sørensen (289) er på valg og stiller begge op til genvalg. Der var ikke andre, der ønskede at stille op til bestyrelsen, og begge blev genvalgt for en 2-årig periode.

Bestyrelsen består herefter af:
Jacob Nielsen (formand, 202) på valg i 2023
Thomas Nielsen (173) på valg i 2023
Finn Bjørn (39) på valg i 2024
Marianne Svankjær (287) på valg i 2023 og Brian Sørensen (289) på valg i 2024.

Ad 6. Valg af suppleanter:
Som suppleant valgtes Claus Voigt Rindtoft (297).

Ad 7. Valg af revisor:
JH Revision v/Helle Østerby Vorregaard blev genvalgt.

Ad 8. Indkomne forslag:
Forslag A:
Det blev nævnt, at punktet har været debatteret tidligere i relation til området ved genbrugspladsen. Der blev givet udtryk for, at det er spild af penge, hvis ikke fotos og videoer er af rigtig god kvalitet, da man ellers ikke kan bruge det til ret meget. Der blev spurgt til pris, og bestyrelsen nævnte, at man ikke har indhentet til tilbud endnu, da det er et relativt stort arbejde at indhente tilbud, herunder fordi der er mange måder, hvorpå det kan gøres. Det man derfor ønsker, at generalforsamlingen tager stilling til er, om det er noget, som bestyrelsen må arbejde videre med og ansøge Politiet om. Når generalforsamlingens godkendelse hertil foreligger, og når der foreligger en tilladelse fra Politiet, vil man udarbejde et konkret projekt med prisangivelse, som herefter skal vedtages på en generalforsamling, før en egentlig overvågning etableres. På forespørgsel oplyste bestyrelsen, at man ikke er bekendt med hyppigheden i den hærværk, der er sket på området, men Brian gav udtryk for, at det er sket ganske ofte. Der lød en opfordring til at ”tømme bilen, før tyven gør det”.
Følgende blev herefter besluttet med stort flertal:
Bestyrelsen bemyndiges til at ansøge Politiet om tilladelse til at etablere videoovervågning af affaldscentralen/genbrugspladsen og p-pladsområderne langs Egevangshusene, ligesom bestyrelsen bemyndiges til at indhente tilbud herpå. Når Politiets tilladelse foreligger, og tilbud er indhentet, skal forholdes på ny forelægges en generalforsamling til eventuel endelig vedtagelse.

Forslag B:
Forslagsstiller var ikke tilstede. Der var en kort debat om forslaget, der var relativt enkelt at tage stilling til. Efter debatten blev forslaget sat til afstemning, og et flertal stemte imod. Forslaget er herefter forkastet.

Forslag C:
Forslagsstiller var ikke tilstede. En ejer gav udtryk for, at der kan etableres op mod 25-30 ekstra p-pladser, hvis man er kreativ nok. Det blev bemærket, at forslaget reelt kun går på etablering af ”3-4 parkeringspladser, dog ikke for tæt på indkørslen, hvor vejen er smallest”. Det blev nævnt, at man ikke har oplysning om, hvad det vil koste at etablere p-pladserne. Det kan være dyrt. Der blev tillige stillet spørgsmål til, hvor grænsen mellem Ejerforeningens og Kommunens matrikel går. Forslaget blev sat til skriftlig afstemning, da det ikke umiddelbart ved håndsoprækning kunne afgøres, om der var et flertal for eller imod. Efter den skriftlige afstemning viste det sig, at 29 stemte for, 37 stemte imod, og 2 stemte blankt. Forslaget er herefter forkastet.

Forslag D:
Det blev drøftet, at biler ofte kører hurtigt igennem svinget, at der kan være behov for ekstra vejbump, og de øvrige vejbump langs Egevangshusene er relativt flade i forvejen. Bestyrelsen tilkendegav helt overordnet at ville se på vejbumpene. Man kender ikke til økonomien, og enkelte gav udtryk for, at økonomi er underordnet i forhold til sikkerhed. Efter debatten blev følgende besluttet: Bestyrelsen arbejder videre med etablering af et ekstra vejbump som midlertidig løsning / en lightudgave, så man finder ud af, hvad der virker og ikke virker.
Der var en længere debat om de udfordringer som el-ladestationer har / kan have, herunder om der er strøm nok, hvorledes man regulerer benyttelse af pladserne og i hvilket tidsrum, samt hvilke omkostninger, der vil være forbundet med at etablere og drive elladestandere. Forslaget blev herefter sat til afstemning og blev forkastet af et flertal af generalforsamlingen.

Forslag E:
Fordele og ulemper ved privatparkering med egen individuel parkeringsplads tilknyttet en bolig blev diskuteret, ligesom spørgsmål om parkering af store biler, herunder varevogne, der stikker ud over båsene, blev debatteret. Efter debatten kunne dirigenten konstatere, at forslaget blev forkastet af et flertal af generalforsamlingen.

Forslag F:
Forslagsstiller motiverede forslaget og forklarede, at prisen på et rullestillads af en god kvalitet fra et anerkendt firma er kr. 7.366. Problematikker omkring forsikring og ansvar i tilfælde af, at nogle kommer til skade blev drøftet, men ingen kendte de eksakte regler og risici. Forslagsstiller Christian (265) og Claus (297) vil arbejde videre med forholdet og orientere bestyrelsen nærmere om muligheder og regler og risici. Der blev i øvrigt ikke truffet nogen endelig beslutning.

Forslag G:
Forslagsstiller motiverede forslaget og gav udtryk for at være meget genereret af skægkræ. Det blev nævnt, at der er stor forskel på skægkræ og sølvfisk, idet skægkræ er næsten umulige at komme af med. Enkelte gav udtryk for, at de har været igennem noget lignende i de boligforeninger, som de har boet, men i alle tilfælde, der blev nævnt som eksempler, har der været tale om lejede lejligheder og ikke ejerlejligheder. Der blev givet udtryk for, at det er noget vanskeligt at gennemføre et projekt som det pågældende ved ejerboliger, da man skal sprøjte inde i folks lejligheder, og hvad hvis folk nægter at lukke op? Det, der sprøjtes med, bevirker tillige, at man ikke må være hjemme i et tidsrum efter, at der er sprøjtet, og hvad med husdyrene? En enkelt gav udtryk for, at det ikke hjælper at sprøjte. Skadedyrene kommer igen. Forslaget blev sat til afstemning, og det kunne konstateres, at generalforsamlingen forkastede dette.

Forslag H:
Forslagsstiller motiverede forslaget, og det kunne konstateres, at der er tale om et relativt enkelt forslag.  Efter en kort debat blev forslaget sat til afstemning og vedtaget, således at der etableres 2 p-pladser, hvis det er muligt, og kun 1 p-plads, hvis ikke 2 pladser kan lade sig gøre efter gældende regler om størrelse på båsene mv. 

Ad 9. Eventuelt:
Støj fra fjernvarmerørene blev drøftet, idet flere gav udtryk for at have problemer hermed. Der kommer en dryppende lyd fra rørene, som er generende, især om natten. Da rørene tilhører Høje Taastrup Kommune, kan bestyrelsen ikke selv gøre noget herved. Beboeren nævnte, at denne allerede har rettet henvendelse til Kommunen, men at dette ikke har ført til noget. Beboere, der har det pågældende problem, blev opfordret til at skrive, også gerne sende video og lydfil til bestyrelsen, hvorefter bestyrelsen vil se nærmere på forholdet for at se, om man kan få Kommunen til at gøre noget ved problemet.
En ejer spurgte til vandtrykket på det varme vand, og det blev oplyst, at det generelt ikke er særlig godt i hele bebyggelsen.
Der blev spurgt til og opfordret til, at man fremadrettet tænker på at kommunikere elektronisk med beboerne, herunder for at spare udgifter til porto og papir. Endvidere en beboer udtryk for, at det var vigtigt med rettidig fyldestgørende information, hvilket ikke synes at have været tilfældet i forbindelse med affaldsøerne, hvor der efter dennes opfattelse manglede informationer. Det blev i tilknytning hertil præciseret, at foreningen ikke har nogen Facebook-side. Det er en Facebook-side, som er oprettet af private brugere. Forening og bestyrelse benytter sig således ikke at denne informationsadgang. Andre gav udtryk for, at det er tungt at få folk til at læse mails og ikke alle har nem adgang til at læse elektronisk post. Bestyrelsen tilkendegav, at det vigtigste er at sikre, at alle får alle relevante meddelelser, herunder indkaldelse til generalforsamling m.v. Det blev også nævnt, at hvis man sender eksempelvis indkaldelse til generalforsamling ud elektronisk, så vil flere være nødsaget til selv at printe tingene ud for at medbringe dem på generalforsamlingen, hvilket heller ikke er særligt praktisk.
Herefter blev snerydning og saltning drøftet. Flere gav udtryk for, at der ikke saltes tidligt nok. Christian redegjorde for reglerne og hidtidig praksis, hvorefter denne skal starte med saltningen kl. 07.00. Enkelte beboere gav udtryk for bekymring for, at nogle kommer til skade. Det er vigtigt, at der ikke er glat i området. John og Christian var uenige om, hvorvidt stier eller veje saltes først. Christian fastholdt, at han først salter stier af hensyn til fodgængerne. Brian nævnte, at man er opmærksom på problemet og har drøftet det på et bestyrelsesmøde fornyelig. Man er ved at se på en app fra Vejdirektoratet, der kan hjælpe med at afgøre, om der skal saltes.
Affaldsøerne og beboernes anvendelse af affaldsøerne, sortering af affald m.v. blev drøftet. Bestyrelsen nævnte, at man har udarbejdet retningslinjer for anvendelse af affaldsøerne og sortering af affald på flere sprog, som er blevet omdelt. Det blev nævnt, at det er fælles ansvar at få affaldssorteringen til at fungere. Bestyrelsen medgav, at det har været en svær opstart, men at det er blevet bedre. En beboer roste bestyrelsen for at arbejde på praktiske løsninger af problemerne, herunder ved at sætte flere ens containere i samme affaldsø, når behovet var til stede.
Da ingen yderligere ønskede ordet, konstaterede Steen Ternstrøm, at dagsordenen var udtømt. Formand Jacob Nielsen takkede for fremmødet, hvorefter han hævede generalforsamlingen.

Nyeste kommentarer

15.11 | 10:35

Vi har fået en pakke leveret det er ikke til os. Den er kommet med dao...

16.09 | 16:57

Hvofor skal en betale for signaleverings grundpakke ?

12.02 | 16:41

Jeg prøvede FLERE GANGE at holde brikken op for at åbne døren indefr...

12.02 | 12:33

Hvorfor er fastelavnsfesten aflyst i år.2022 ?