VI TÆNKER PÅ JER - MED KÆRLIGHED

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EJERFORENINGEN RØNNEVANGSPARKEN

Referat af ekstraordinær generalforsamling
den 25. januar 2017

År 2017, den 25. januar, kl. 19.00 afholdtes i Medborgerhuset, Taastrup, ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen Rønnevangsparken.Tilstede var 118 ejere repræsenteret, herunder 2 ved fuldmagt og advokaterne Steen Ternstrøm og Uno Ternstrøm.Formand Jacob Nielsen bød velkommen og henviste til den med indkaldelse af 10. januar 2017 udsendte dagsorden. 

Ad 1. Valg af dirigent:

På formandens forslag blev advokat Steen Ternstrøm valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Dirigenten gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen var indkaldt efter begæring af et antal medlemmer, og at begæringen opfyldte bestemmelsen i vedtægten § 5. 

Ad 2. Forslag om lovliggørelse af udestuer/terrasseoverdækninger:

Jacob Nielsen indledte med at henvise til den i indkaldelsen anførte orientering og meddelte, at bestyrelsen stillede forslag om, at der nedsættes en arbejdsgruppe, bestående af interesserede og kvalificerede beboere samt repræsentation af bestyrelsen. Begrundelsen herfor var et behov for assistance fra beboere, som har den fornødne byggetekniske indsigt.Kontaktperson for de ejere, der havde ønsket generalforsamlingens afholdelse, Marjan     Ganjjou anførte, at ønsket om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling var begrundet i behovet for at få afklaret lovligheden af de mange udestuer, der i årenes løb er opført i bebyggelsen. Ejerne ønskede afklaring med hensyn til udestuernes lovlighed og ønskede, at bestyrelsen blev pålagt at arbejde positivt herfor i en dialog med Høje Taastrup Kommune. Hun var tilfreds med den seneste tids udvikling og havde ros til bestyrelsen for dennes foreløbige     arbejde med Kommunen, men hun mente tillige, at der var behov for, at generalforsamlingen traf en beslutning om, at der skulle arbejdes på lovliggørelse af udestuerne.Dirigenten bemærkede, at det på sidste ordinære generalforsamling med et stort flertal var   besluttet, at bestyrelsen ikke skulle arbejde videre med hensyn til at få Kommunen til at meddele tilladelse til, at der kan opføres en bestemt type udestuer. En generalforsamling kan imidlertid altid omgøre sine egne beslutninger, og dirigenten opfattede derfor begæringen om    afholdelse af nærværende generalforsamling som udtryk for, at den på sidste ordinære generalforsamling trufne beslutning blev omgjort. I forlængelse af den orientering, der er optrykt på generalforsamlingsindkaldelsen, oplyste Uno Ternstrøm, at der umiddelbart efter indkaldelsens udsendelse var modtaget svar fra Høje Taastrup Kommunes Tekniske Forvaltning vedrørende det udkast til servitutdokument, der var tilsendt Kommunen kort før jul.Kopier af Kommunens svar var omdelt på generalforsamlingen og er i øvrigt vedhæftet nærværende referat.Uno Ternstrøm fremhævede Kommunens svar i den indledende bemærkning, herunder at udestuer altid kræver byggetilladelse. Herefter gennemgik Uno Ternstrøm kort dokumentet med forklaring til Kommunens påtegninger. Udstregede ord var den oprindelige servituttekst, som Kommunen ikke ville godkende. Understregede ord er de ord, som Kommunen ønsker indføjet, og skraverede ord var der i højre side kommentarer til.Det blev fremhævet, at en videre bearbejdelse af dette dokument ikke forekommer meget omfattende, men til gengæld kræver en vis byggeteknisk indsigt. Da bestyrelse og administrator mener, at de ikke har den fornødne tekniske baggrund, må det anses for særdeles formålstjenligt, at der som foreslået af formanden nedsættes en arbejdsgruppe med ejere, der har nogen teknisk baggrund.Uno Ternstrøm bemærkede, at Kommunens kommentarer om manglende bilag skyldtes, at de i 2010 udarbejdede bilag ved en fejl først blev fremsendt til Kommunen nogle dage senere. Der er nu kommet svar fra Kommunen til bilagene, og denne besvarelse indeholder mange tekniske oplysninger, som det er mest hensigtsmæssigt, at en arbejdsgruppe bearbejder. I øvrigt indeholder Kommunens kommentarer flere steder bemærkning om ”privatretligt forhold”. Dette skyldes blot, at Kommunen mener, at de derved anførte emner ikke hører hjemme i en servitut. Uno Ternstrøm var enig heri, og det er en enkel sag at tage de pågældende bemærkninger ud af servitutten, idet bemærkningerne snarere hører hjemme i foreningens boligreglement (husorden).Afslutningsvis fremhævede Uno Ternstrøm servituttens § 4, der var en nyskabelse i forhold mange års kommunale afvisninger med hensyn til opførelse af udestuer. § 4 giver direkte hjemmel til, at det bliver tilladt at opføre udestuer eller lovliggøre allerede opførte udestuer. Dette var absolut en ny og særdeles positiv udvikling. Men der er mange forhold, som sideløbende skal afklares. Der skal i alle henseender indgives ansøgning om byggetilladelse, og formentlig vedrørende skure, indgangsoverdækninger og terrasseoverdækninger indgives  anmeldelser. Det er lidt uklart, i hvilket tilfælde der skal udarbejdes ansøgning om byggetilladelse, og i hvilke tilfælde der blot kan foretages anmeldelse. Endelig må det bemærkes, at Kommunen har rettet § 6,5, således at den ”kan tillade mindre afvigelser fra de bebyggelsesregulerende bestemmelser i denne servitut”. Det er vanskeligt at vurdere, hvad der nærmere ligger i dette, men under den mundtlige forhandling, bestyrelse og administrator havde med Kommunens byggechef i november 2016 fremgik det ret tydeligt, at Kommunen er indstillet på at strække sig langt med hensyn til at give dispensationer fra bygningsreglement og de nye servitutbestemmelser. Det er derfor opfattelsen, at Kommunen vil stille sig velvilligt i det tilfælde, hvor der er tale om allerede opførte udestuer, der måske ikke helt kan overholde servituttens eller bygningsreglementets bestemmelser. Der bl.a. blevet talt om eventuelle betingede dispensationer, som f.eks. kunne være en dispensation, der meddeles på betingelse af, at udestuen lovliggøres ved pågældende ejers salg af ejerboligen. Der var herefter mange indlæg med bl.a. spørgsmål til allerede udarbejdede tegninger, som Kommunen har modtaget, og bemærkninger om at tidligere tiders afvisninger med hensyn til tilladelse til opførelse af udestuer var meddelt af Brandtilsynet.På forespørgsel om de mange opførte udestuers forskellighed, oplyste Jacob Nielsen, at det nok må forventes, at Kommunen i et vist omfang vil kræve ensartethed. Der var flere tilkendegivelser med hensyn til, at bestyrelsen bør arbejde videre med henblik på lovliggørelse af bestående udestuer og tilladelse til at opføre nye. Efter flere indlæg præciserede dirigenten, at generalforsamlingen alene kunne træffe beslutning om, at bestyrelsen skulle arbejde videre med dette emne – eventuelt sammen med en   arbejdsgruppe. Derved kunne tidligere generalforsamlingsbeslutning om det modsatte omgøres. Generalforsamlingen var ikke i stand til at træffe beslutning om, at udestuer skal være lovlige. Det er nu engang Kommunen, der som bygningsmyndighed i sidste ende skal træffe beslutningerne om de enkelte udestuer.På forespørgsel om tidsplan oplyste dirigenten, at det var hensigten at tilstræbe, at der på Ejerforeningens ordinære generalforsamling i april forhåbentlig kan foreligge et af Kommunen godkendt servitutudkast, som generalforsamlingen herefter skal tage stilling til, men det kan eventuelt også blive nødvendigt med afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Herefter satte dirigenten forslaget om bestyrelsens videre arbejde med sagen under afstemning. Næsten alle stemte for, kun 5 stemte imod, og 3 undlod at stemme.Dirigenten konstaterede derfor, at generalforsamlingen havde besluttet, at bestyrelsen skal fortsætte arbejdet med henblik på at få lovliggjort udestuer m.v..Dernæst foranledigede dirigenten et arbejdsudvalg nedsat. Til dette udvalg meldte følgende sig:

Michael Rasmussen (216)

Lilli Christensen (37)

Henrik Kamman (124)

Boris Pogocar (337)

Brian Hansen (49)

Kim Lundgreen (45 – bestyrelsesmedlem)

 Jacob Nielsen (202 – bestyrelsesformand)

Da ingen yderligere ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt og takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen blev herefter hævet.

Nyeste kommentarer

15.11 | 10:35

Vi har fået en pakke leveret det er ikke til os. Den er kommet med dao...

16.09 | 16:57

Hvofor skal en betale for signaleverings grundpakke ?

12.02 | 16:41

Jeg prøvede FLERE GANGE at holde brikken op for at åbne døren indefr...

12.02 | 12:33

Hvorfor er fastelavnsfesten aflyst i år.2022 ?