VI TÆNKER PÅ JER - MED KÆRLIGHED

EJERFORENINGEN RØNNEVANGSPARKEN

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN 23. APRIL 2012


År 2012, den 23. april kl. 19.00 afholdtes i Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle 12, Taastrup, ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Rønnevangsparken.
Tilstede var 27 ejere repræsenteret, Laurids Christensen, gårdmand Marinus Nielsen og administrator, Advokat Uno Ternstrøm.

Formand Eli Sørensen bød velkommen og henviste til dagsorden i generalforsamlingsindkaldelse af 4. april 2012:

Ad 1. Valg af dirigent:

På formandens forslag blev Laurids Christensen valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 2. Bestyrelsens årsberetning for det senest forløbne år:

Eli Sørensen gennemgik hovedpunkterne i den udsendte skriftlige årsberetning og supplerede med en indtrængende anmodning om, at ejerne læser boligreglement og løbende meddelelser. Formanden fremhævede problemer med postkasse, der endnu ikke er placeret korrekt, hvilket påfører gårdmanden stor gene i forbindelse med snerydning. Det blev fremhævet, at graffiti ikke er dækket af vor forsikring, og at den i årsberetningen omtalte skade nu er udbedret på tilfredsstillende måde. Til beretningens bemærkninger om fremtiden supplerede formanden med oplysning om, at bestyrelsen har planlagt renovering af P-pladser. Medarbejder Oles ansættelsestid blev uden udgifter for foreningen forlænget til 1. februar, hvilket bestyrelsen har været meget glad for.
Joan Poulsen gjorde opmærksom på, at hun hverken var hunde- eller katteejer, og at hun var glad for, at der tilsyneladende ikke er så store problemer med hunde og hundeefterladenskaber. Til gengæld er der meget store gener i forbindelse med løsgående katte.
Eli Sørensen tilføjede, at en del af forklaringen på, at der på området ikke er så mange hundeefterladenskaber, er medarbejdernes indsats. Medarbejderne samler efterladenskaberne op, hvilket påfører foreningen udgifter. Formanden var enig i problemerne med de løsgående katte og stillede spørgsmålet om, hvad man kan gøre. Regler herom kan ses på nettet, og der kan evt. tages kontakt til Kattens Værn. Dette ville i så fald medføre indfangning og aflevering til Kattens Værn. Bestyrelsen vil meget gerne tage disse muligheder op til debat.
Der var enkelte indlæg om problemer med hunde og katte, hvorunder der fremkom et forslag om, at man samlede hundens efterladenskaber om og lagde på pågældende ejers dørmåtte, såfremt man havde kendskab til hundens ejer.
Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad 3. Forelæggelse af årsregnskab 2011:

Administrator Uno Ternstrøm gennemgik det udsendte årsregnskab med hovedpunkter i driftsresultat sammenholdt med budget, balance og noter. Tagprojektets balance blev kort gennemgået.
Karsten Ansbjerg spurgte dels til prisstigninger vedrørende TV og dels om særlig udgift til TV2.

Eli Sørensen henviste til, at bestyrelsen i årets løb har forsøgt at presse YouSee, hvilket imidlertid er umuligt. YouSee har hævet sine priser overfor alle kunder. Et bestyrelsesmedlem har haft kontakt til YouSee i forsøg på etablering og forhandling, hvilket fuldstændig afvises.
John Byrgesen orienterede om, at han havde haft kontakt med YouSee, fordi prisen på hans opkrævning ikke harmonerede med priser på YouSee’s hjemmeside. Det var heller ikke i denne sammenhæng mulighed at få tilfredsstillende forklaring fra YouSee.
Herefter godkendte generalforsamlingen enstemmigt regnskabet.

Ad 4. Budget 2012 og fastsættelse af fællesbidrag:

Eli Sørensen gennemgik budgetudkastet og fremhævede især YouSee’s varsling af nye prisstigninger. Igen i år budgetteres med et negativt driftsresultat, og det forventede underskud foreslås dækket af grundfondsmidlerne. Budgetforslaget indeholder forslag om forhøjelse af fællesbidraget med kr. 31,71 og forhøjelse af bidrag til grundfond med 25 kr. Forhøjelserne foreslås opkrævet med virkning fra 1.6.2012.
Der var spørgsmål til størrelsen af forventede udgifter til møder og arrangementer, og formanden oplyste, at det budgetterede beløb er samme beløb, som blev anført i budget for sidste år, og at beløbet heller ikke i det forgangne år fuldt ud blev anvendt. For en sikkerheds skyld budgetteres igen i det nye år med det samme beløb.
Karsten Andskjær spurgte til udgifterne til medhjælpere sammenholdt med det på indkaldelsen anførte forslag om antagelse af yderligere medhjælp.
Eli Sørensen fremhævede, at foreningen havde fået meget arbejde udført i den periode sidste år, hvor medarbejder Ole med tilskud fra kommunen havde været ansat som medhjælper.
Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen enstemmigt godkendte budgetforslaget for 2012.

Ad 5. Valg af bestyrelse:

a. Valg af formand:
Eli Sørensen var ikke på valg.

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Jacob Nielsen og Ebbe Jensen blev genvalgt.

Bestyrelsen består herefter af:

Eli Sørensen (formand - 198)
Peter Jakobsen (355)
Jacob Nielsen (202)
Ebbe Jensen (207)
Søren Tranholm (167)

Ad 6. Valg af suppleanter:

Som 1. suppleant genvalgtes Kim Kruse (6) og som 2. suppleant valgtes Kim Lundgreen (45).

Ad 7. Valg af revisor:

Statsaut. revisor Jan Hansen genvalgtes.

Ad 8. Indkomne forslag:

A: Forslag om ansættelse af deltidsmedarbejder:

Eli Sørensen fremhævede de mange opgaver, der er med vedligeholdelse af bygninger og arealer. Det er uoverkommeligt for en enkelt gårdmand at løse dette tilfredsstillende, og der er derfor behov for deltidsafløsning i ferier og under særlige opgaver, såsom snerydning, beskæring af større opgaver og maling af skure m.m. Der er således behov for, at der kan trækkes på en fast medhjælper. Ofte forekommer opgaver, hvor det af sikkerhedsmæssige årsager ikke er forsvarligt, at opgaven søges løst af en enkelt person. Bestyrelsen ønsker, at generalforsamlingen særligt tager stilling til denne nye ansættelse af en medarbejder, og bestyrelsen ønskede ikke at skjule dette tiltag i budgetforslaget. Af det budgetterede beløb på kr. 160.000 er kr. 125.000 til medarbejdernes indsats i genbrugsgården, hvor der fortsat er behov for denne indsats. De resterende kr. 45.000 er til afløsning og medhjælp og vil indgå som en del af lønnen, hvis det vedtages at ansætte en halvtids medarbejder. I den kommende tid skal der foretages beskæring af træer og lignende arbejder skal udføres af to mand. Ellers må foreningen købe hjælp udefra. Foreningen opnår således på anden måde besparelse ved ansættelse af ekstra medhjælp.
Bent Hansen spurgte, om skure skulle males udvendigt af foreningen, hvilket Eli Sørensen bekræftede.
På forespørgsel om medarbejderens timeløn i genbrugsgården oplyste Peter Jacobsen, at timelønnen for tiden var 185 kr.
Eli Sørensen supplerede med, at bestyrelsen for nogle år siden tilbød generalforsamlingen at foreningen forestår løbende vedligeholdelse og maling af skure.
Der var bemærkninger til timelønnen for de ansatte i genbrugsgården, i hvilken forbindelse formanden fremhævede, at der ofte er arbejdstider om aftenen og på søn- og helligdage.
På forespørgsel om alle kan søge stillingen som medhjælper, svarede formanden bekræftende.
Jørgen Roth fremhævede og roste det arbejde, der bliver udført af gårdmændene. Medarbejderne udfører altid et godt stykke arbejde uanset vejrliget.
Dirigenten satte forslaget under afstemning ved håndsoprækning. Afstemningen udviste, at 23 stemte for forslaget mens 4 var imod. Forslaget om ansættelse af deltidsmedarbejder var dermed vedtaget.

B. Forslag om løbende tilretning af kommunal BBR-ejermeddelelse

Da forslagsstiller ikke var til stede, oplyste administrator, at han havde haft kontakt til forslagsstiller og at emnet var blevet behandlet positivt i bestyrelsen. Der var allerede foretaget tilskrivning til kommunen vedrørende det nævnte forhold om tagtype, der forhåbentlig nu er rettet i BBR-ejermeddelelsen. Bestyrelsen var enig i, at der løbende skal gives meddelelser til kommunen, såfremt der sker bygningsmæssige ændringer.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen tog dette til efterretning.

C. Forslag om tinglyste servitutter på foreningens hjemmeside

Administrator anførte her, at dette forhold også var drøftet i bestyrelsen og at der var enighed om, at servitutter kunne medtages på hjemmesiden, men dog med det forbehold, at oplysningerne blev meddelt uden ansvar for bestyrelse og administration. For tiden var det dog intet problem, men administrator fandt det betænkeligt, at fremtidige bestyrelser eventuelt kunne blive gjort ansvarlige for utilstrækkelige eller fejlagtige oplysninger om servitutter på foreningens hjemmeside. Dette forhold havde han også drøftet med forslagsstiller og det var hans indtryk, at hun var enig i, at det var rimeligt at anføre det nævnte forbehold.
Eli Sørensen supplerede med, at der på foreningens hjemmeside kun kunne blive tale om oplysning om servitutter fra ejendommens hovedblad i tingbogen. Hvis der er tinglyst specielle servitutter på de enkelte ejerlejligheder, vil dette under ingen omstændigheder blive oplyst på hjemmesiden. De anførte forhold medfører, at den ansvarsbevidste ejendomsmægler under alle omstændigheder selv må kontrollere tingbogen for den pågældende ejerlejlighed, når han får en ejerlejlighed til salg.
Dirigenten konstaterede, at også denne debat blev taget til efterretning.

Ad 9. Eventuelt:

Marianne Svankjær klagede over, at P-båsene var blevet mindre efter asfalteringen og at dette var særlig kedeligt, især fordi en tidligere generalforsamling havde lovet, at P-båsene ikke blev mindre.
Eli Sørensen oplyste, at det er tilstræbt, at alle P-pladser er lige store, men at han ikke turde udelukke, at der stedvis kunne være begået fejl. Han henviste i øvrigt til, at P-pladser ikke må nedlægges. Vi har overfor kommunen pligt til at opretholde et mindsteantal af P-pladser. Ingegerd Lindschouw fremhævede, at problemer med parkering især skyldes, at mange familier har to biler.
Der var herefter flere indlæg om P-pladsers størrelse, antal og især mangel på P-pladser. Eli Sørensen tilkendegav sin holdning om, at det gælder om at have som mange P-pladser som muligt. Bestyrelsen arbejder med dette erkendte problem. Der er kun 1,4 P-plads pr. husstand på ejendommen.
Thomas Nielsen oplyste, at han i efteråret havde fået meddelelse om, at han skulle beskære sin hæk. Meddelelser af denne art så han gerne givet tidligere på året, således at hækken kan nå at blive grøn igen efter beskæring.
Karsten Andkjær spurgte igen til YouSee’s priser, idet han mente, at vi bliver snydt. Han spurgte endvidere, om bestyrelsen har opgivet tanken om at finde en anden TV-udbyder.
Eli Sørensen understregede, at ejerforeningen alene betaler grundpakken for alle ejere og at øvrige aftaler med YouSee om evt. udvidet pakkevalg er den enkelte beboers mellemværende med YouSee.
Karsten Andkjær tilbød sin assistance til indsamling af oplysninger om beboernes aftaler om pakkevalg med YouSee. Han fandt det hensigtsmæssigt at tilvejebringe et overblik herom for at kunne vurdere evt. fremtidig overgang til anden udbyder.
Der fremkom en henstilling om at parkere mere hensynsfuldt og korrekt, især skal de store biler parkeres ordentligt for at skaffe passage for andre.
Allan Rusmann spurgte til eftersyn på tagrender, fordi der visse steder var utætheder.
Eli Sørensen var enig i, at bestyrelsen skal se nærmere på dette emne.
Da ingen yderligere ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt og takkede for god ro og orden.

Formand Eli Sørensen takkede for fremmødet og hævede generalforsamlingen.

Generalforsamling 2012.

Nyeste kommentarer

15.11 | 10:35

Vi har fået en pakke leveret det er ikke til os. Den er kommet med dao...

16.09 | 16:57

Hvofor skal en betale for signaleverings grundpakke ?

12.02 | 16:41

Jeg prøvede FLERE GANGE at holde brikken op for at åbne døren indefr...

12.02 | 12:33

Hvorfor er fastelavnsfesten aflyst i år.2022 ?