VI TÆNKER PÅ JER - MED KÆRLIGHED

EJERFORENINGEN RØNNEVANGSPARKEN

BESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2010


2010 startede og sluttede med en temmelig snefyldt vinter, med snemængder, der overskyggede selv vores værste forventninger, så det kan nok ikke komme som nogen overraskelse, at det har trukket ekstra på ressourcerne. Som det blev nævnt i sidste års beretning kunne placering af affaldsstativ helt ude ved stierne give problemer med snerydning, hvilket så også blev tilfældet i denne vinter. Dette resulterede i at bestyrelsen måtte tage kontakt direkte til de pågældende beboere, for at få stativet flyttet. Forholdet med placering af genstande, affaldsstativer, blomsterkrukker og lign. for tæt på stierne, er forhold der er nødt til at blive ændret, da det ellers ikke i fremtiden vil blive muligt at rydde for sne og is, ud for de pågældende boliger. Dette er også noget der skal tages i betragtning, nu hvor Post Danmark har bebudet at alle postkasser skal flyttes ud til indgang ved den enkelte bolig, inden 1. januar 2012. Der vil blive omdelt vejledning, vedrørende dette punkt snarest. Bestyrelsen, og især vores gårdmand Marinus, sender også en opfordring til beboerne om at klippe deres hække på både nord og syd siden, flere steder rager hækken langt ud på stierne, hvilket gør det vanskeligt at passere med traktoren, specielt om vinteren er det et stort problem da det næsten er umuligt at komme af med sneen, der falder ud på stien igen bag ved traktoren. Opmærksomheden henledes på at det er den enkelte beboers ansvar at stien både foran og bagved boligen bliver ryddet, hvis ikke forholdene er så gårdmanden har mulighed for at dette. Det samme gør sig gældende for dem der rydder deres haver og smider sneen ud på stien, efter vores gårdmand har fejet og saltet. Her har de pågældende beboere det fulde ansvar i tilfælde af tilskadekomne personer.

GENBRUGSGÅRDEN:

I vores genbrugsgård er der her i foråret, som en del beboere har bemærket, blevet startet på en mindre omstrukturering. Marinus, har opført et mindre halvtag, hvor trailer kan parkeres i sommersæsonen, og hvor diverse trillebøre og andet materiel kan stå beskyttet mod vejrliget. Bestyrelsen havde indhentet tilbud fra et tømrerfirma, men da prisen løb op på ca. 60.000,- Kr., valgte bestyrelsen at udskyde projektet, og medtage dette som et forslag på denne generalforsamling. Marinus mente at dette kunne gøres billigere og har egenhændigt opført halvtaget. Den samlede udgift til materialer er løbet op til ca. 500,- kr. Der vil stadig ske lidt omflytninger i genbrugsgården, og så længe vi ikke taler om større udgifter end det niveau det hidtil har haft, finder bestyrelsen ikke grund til at spilde generalforsamlingens tid med disse bagateller.

AREALER OG BEDE:

Foråret og starten på sommeren bød på reparation af vores asfalt og udskifte belægningen på tre P-Pladser, i Egevangshusene. Samtidigt gennemgik vi stisystemer og fortov for at udbedre de værste lunker.
Der er stadig en hel del bilister der mener at det er pænt at tømme bilens askebærer ud på parkeringspladsen, enten når de kommer hjem om aftenen eller når de tager af sted om morgenen. Disse personer må ha det særdeles godt med det svineri de efterlader, og tænker ikke på at det koster tid at rydde op efter dem.
Vi har været nødsaget til at udskifte lågen ved Høje Taastrup Vej på grund af hærværk. Der er desværre sket en stigning på dette område, hvilket også er gået ud over vores planter og grønne områder.
Beboerne opfordres til, på grund af stigende indbrud og hærværk om, at lægge mærke til uregelmæssigheder og enten ringe til politiet eller kontakte gårdmanden.
Vi (Marinus) har haft en del skriverier med DONG på grund af den manglende vilje til at udskifte de defekte pære i vores vej/sti systemer, men DONG har lovet os at det ikke skulle give anledning til problemer fremover. Oplever I at der er gadebelysning der ikke virker kan I kontakte DONG direkte på ”mit gadelys” (www.dongenergy.dk) og melde fejlen, eller I kan kontakte Gårdmanden (seddel i postkassen på kontoret).

GÅRDMAND:

Vores gårdmand ”Marinus har nu været her ca. 2½ år. Bestyrelsen er og har været meget tilfreds med det arbejde Marinus udfører her i bebyggelsen. Selv om vejrguderne og national saltmangel, har været os imod, så har det ikke forhindret Marinus i at holde bebyggelsen bedre fri for sne, end både resten af kommunen og en del af vores nabobebyggelser. Dette har renovationsarbejderne givet rosende udtryk for i lokalaviserne. Denne ros har dog fra politisk side ikke været betragtet som positivt, men vi her i bestyrelsen mener dog at de roste områder har gjort et rigtigt godt stykke arbejde, takket været deres respektive gårdmænd, og deres hjælpere.
På ejerforeningens vegne, stor ros til disse mennesker.

FORSIKRINGER:

Ejerforeningen har med virkning fra 1. januar 2011 skiftet forsikringsselskab til "Gjensidige Forsikring". Takket være vores forsikringsmægler Jon Nielsen, er der blevet forhandlet en særdeles favorabel pris hjem. Besparelsen kan ses i budgettet.
Vi har i efteråret, haft tre brud på rørene til varmeforsyning, hvor vi i et enkelt tilfælde benyttede situationen og opgravningen, og ved samme lejlighed udskiftede hovedvandledningen til den pågældende blok. Dette er et tiltag, bestyrelsen har valgt også at ville gennemføre i fremtiden, for at forhindre brud på disse meget gamle hovedvandrør i gavlene ind mod græsarealet.

HUNDE- og KATTEPROBLEMER:

Igen i år har bestyrelsen ikke været plaget af de store problemer med husdyr og deres ejere, men der er dog stadig hundeejere, der ikke vil respekterer, hverken den offentlige bekendtgørelse vedrørende hunde og deres færden, eller de retningslinjer der er udstukket i foreningens husorden. Her tænkes især på de løse hunde, der spreder rædsel blandt bebyggelsens børn. Bestyrelsen kan kun opfordre de beboere der føler sig forulempet af disse hunde, til at anmelde forholdet til politiet.
Der er stadig mange hundeejere der ikke fjerner deres hundes efterladenskaber fra græsarealerne og vores ”stenbede” i Egevangshusene. Det ser ud til at hundeejerne ikke har ment det var nødvendigt at samle disse efterladenskaber op så længe der har ligget sne og det har været frostvejr. Disse hundeejere må lide af total mangel på respekt for andre og for vores områder. Det virker som om disse hundeejere stadig ikke er i stand til at tage det ansvar, der er ved at have hund.

LEGEPLADS:

Der blev i foråret opsat en balance bom, ved en af de gavle, hvor boldspil havde været en stor plage. Dette har efter bestyrelsens indtryk fjernet en stor del af problemet.

FASTELAVN:

Igen i år var der stor tilslutning til vores fastelavnsarrangement, der var over 500 tilmeldt, og vi var igen heldige med vejret. Så bestyrelsen betragter arrangementet som en succes, ikke mindst på grund af det gode humør der prægede deltagerne, store som små.
Bestyrelsen valgte i år at de præmier, der blev uddelt i forbindelse med arrangementet, var gavekort til RO’s Torv. Dette har baggrund i, at City 2 forlangte 10,- kr. i administration for hvert gavekort, og de var ikke villige til at forhandle prisen, eller give nogen form for rabat. Som et lille plus gælder gavekortene til RO’s Torv i 5 år.
Bestyrelsen vil hermed benytte lejligheden til at takke alle for den store deltagelse og en særlig tak til dem der hjalp med, såvel ved forberedelserne, som afviklingen af selve arrangementet og den efterfølgende oprydning.

BESTYRELSEN:

Bestyrelsen har brugt tiden siden sidste generalforsamling, til at udarbejde en ny beboermappe, med baggrund i det vedtagne boligreglement. Bestyrelsen er i skrivende stund ved at lægge sidste hånd på værket, og håber at denne mappe kan omdeles inden selve generalforsamlingen.
Desværre har der ikke været ressourcer til at få oprettet en hjemmeside endnu, men det er stadig noget der står højt på ønskelisten.

DIVERSE:

Bestyrelsen vil igen i år rette en stor tak til de ”usynlige” medarbejdere, som vores rengøringsansatte og vores udbringer. De gør en stor indsats for at gøre det nemt og bekvemt at være medlem af bestyrelsen, holde rent, rydde op efter os og sørge for at diverse informationer altid når ud til beboerne til tiden.

FREMTIDEN:

Bestyrelsens planer for fremtiden:
Vores efterhånden nedslidte cykelskure trænger til en overhaling. Dette arbejde er vi startet på, og vil fortsætte i de kommende år.
· At etalere en hjemmeside står stadig højt på vores liste.
Bestyrelsen vil igen i år takke beboerne, for et godt og seriøst samarbejde.
Året blev som håbet et stille og roligt år, uden de store og krævende opgaver, og bestyrelsen har haft god tid til at tage sig af de opgaver der har været.

Bestyrelsen ser frem til et stort fremmøde på denne ordinære generalforsamling.

Rønnevangsparken's tingsted.

Fjotte 03.02.2012 17:50

Nu har vi hørt fra skat og vi sal bruge oplysningerne nu.

Mark Elmgreen 24.01.2012 12:57

OK, tak. Håber vi får det inden 1/2

Mark Elmgreen 24.01.2012 09:18

Hej,
Er det muligt at få oplyst, hvor megt renteudgifterne vedr. taglånet var i 2011. Så har vi det på plads til selvangivelsen i februar.
pft.

Webmaster 24.01.2012 12:53

Jeg lader dit spørgsmål gå videre. Jeg ved at vi plejer at få et brev fra administrator med beløbet, så det bliver nok det samme i år.

Nyeste kommentarer

15.11 | 10:35

Vi har fået en pakke leveret det er ikke til os. Den er kommet med dao...

16.09 | 16:57

Hvofor skal en betale for signaleverings grundpakke ?

12.02 | 16:41

Jeg prøvede FLERE GANGE at holde brikken op for at åbne døren indefr...

12.02 | 12:33

Hvorfor er fastelavnsfesten aflyst i år.2022 ?