VI TÆNKER PÅ JER - MED KÆRLIGHED

EJERFORENINGEN RØNNEVANGSPARKEN

BOLIGREGLEMENT (2010)


Bebyggelse/benyttelse.


1.
 De på ejendommen opførte boliger og udhuse må ikke ved ombygning forandres. Den ensartede facade må ikke ændres, ej heller må facaderne forandres ved maling eller andre farver eller anden form for beklædning, medmindre tilladelse er indhentet hos ejerforeningens bestyrelse, og forandringerne i øvrigt er i overensstemmelse med lovgivning og bygningsmyndighedernes anvisning.

1.2.  Udvendigt træværk, herunder døre, vinduer og karme må kun males med de farver, generalforsamlingen har godkendt. Tilladte farver er anført i bilag 1.

1.3. I overensstemmelse med den på alle ejerlejligheder tinglyste vedligeholdelsesdeklaration påhviler det den til enhver tid værende ejer af ejerlejligheden at vedligeholde ejendommens udvendige træværk, herunder maling og reparation af døre, vinduer og træbeklædning. Træværket skal altid fremtræde pænt og velholdt. Træværket skal males mindst hvert 4. år.

1.4. På grunden til den enkelte bolig må ikke uden tilladelse opføres tilbygninger, rejses flagstænger, parabolantenner, andre antenner eller lignende. Antenner må ej heller påsættes udvendige bygningsdele.

1.5. Overtræder en ejer disse bestemmelser, kan bestyrelsen for pågældende ejers regning foretage udbedringer og vedligeholdelse i det efter bestyrelsens skøn fornødne omfang.

1.6. Det er tilladt at udføre overdækning af indgangsparti og at opføre redskabsskur i nordvendt forhave, jfr. bilag 2 og 5.

1.7. Boligerne må kun benyttes til beboelse. Det skal dog være ejerne tilladt at have privat kontor, atelier, tegnestue eller lignende fredsommeligt præget erhvervsvirksomhed, når dette, efter bestyrelsens og kommunens skøn, kan ske, uden at ejendommens karakter af beboelseskvarter ændres, samt under forudsætning af, at det ikke medfører ulemper for øvrige beboere.

1.8. Den enkelte bolig må kun tjene til bolig for én husstand. Der må ikke i den enkelte bolig haves nogen som helst virksomhed, nogen installationer eller indretninger, oplag eller andet, som ved ilde lugt, røg, larm, udseende eller på anden måde efter bestyrelsens eller kommunens skøn kan være til gene for andre beboere.

2. Vedligeholdelse.

2.1. Den enkelte ejer skal vedligeholde træværket, jfr. 1.3. Ejerforeningen har vedligeholdelsen af tage, tagrender, vindskeder, kloakledninger og forsyningsledninger. Ejerforeningen skal renholde tagrender.

2.2. Der udleveres fra genbrugsgården hvert andet år 2½ liter træbeskyttelsesmiddel vederlagsfrit til hver ejer til udførelse af det i 1,3 nævnte vedligeholdelsesarbejde.

2.3. Al indvendig vedligeholdelse påhviler den til enhver tid værende ejer af ejerlejligheden. Indvendig vedligeholdelse omfatter maling, hvidtning, tapetsering, fornyelse af gulve, vinduer og døre og alt lejligheden tilhørende udstyr, herunder elledninger, el-kontakter, radiatorer, varmeledninger, vandhaner og sanitære installationer herunder alt, hvad der er installeret indenfor lejlighedens forsyningsledninger. Vedligeholdelse af fællesinstallationer udenfor de enkelte lejligheder påhviler foreningen. Ovennævnte opremsning af den enkelte ejers forpligtelser er ikke udtømmende.

3. Haver/hegn:

3.1. Det ud for hver ejerlejlighed mod nord og syd indhegnede fællesareal udgør henholdsvis for- og baghave, som den enkelte ejerlejlighedsejer disponerer over. Arealet betegnes som have og skal vedligeholdes af den til enhver tid værende ejer, således at såvel for- som baghave holdes fri for ukrudt, skæmmende beplantninger samt beplantninger eller indretninger, der på nogen måde generer andre beboere. Der må ikke på havearealet findes beplantninger, der ved skygge eller uhæmmet vækst kan blive til ulempe for naboer eller andre. Træer må højst være 4 meter høje. Det vedligeholdelsespligtige haveareal afgrænses mod stier af flisekanten.

3.2. Manglende vedligeholdelse kan påtales af bestyrelsen. Efterkommes bestyrelsens anvisninger ikke, kan bestyrelsen foranledige det fornødne vedligeholdelsesarbejde udført for ejerens regning.

3.3. Mellem de enkelte boliger og som afgrænsning til stier og grønt område er hver ejer pligtig til at vedligeholde hegn. hegn skal bestå af hække eller træhegn, der ikke må overstige en højde på 1,80 meter. Hækkene skal klippes regelmæssigt 2 gange om året.

3.4. Bestående hegn eller hække må ikke fjernes eller ændres uden nabos forudgående accept.

3.5. På ejerlejlighedens sydvendte haveareal er det tilladt at etablere terrasse, pergola og terrasseoverdækning, jfr. bilag 3.

4. Parkering.

4.1. Al parkering skal ske på anlagte parkeringspladser, der tjener til fælles benyttelse for alle beboere. Der må ikke parkeres med køretøjer med totalvægt over 3.500 kg.

4.2. Campingvogne og trailere må ikke parkeres udover 24 timer.

4.3. Bestyrelsens anvisninger skal ubetinget følges. Efterkommes bestyrelsens anvisninger i henhold til nærværende reglement ikke, kan bestyrelsen foranledige køretøjet fjernet for ejerens regning.

5. Ledninger.


5.1.
Over de på de enkelte boligers brugsareal nedlagte afløbsledninger må der ikke plantes træer og større vækster. Der skal til enhver tid bestå mulighed for uhindret adgang til opgravning for eftersyn og reparation af ledninger for pågældende myndigheder/entreprenører. Retablering af beplantning og eventuelt haveanlæg påhviler ejeren.

5.2. Over fjernvarmeledninger, varmekanaler og kloakledninger må der ikke plantes træer og større vækster i en afstand i mindre end 1,5 meter til hver side af midten at regne.

5.3. Høje-Taastrup Fjernvarme og bestyrelsen er berettiget til når som helst at foretage kontroleftersyn af anlæg og ledninger, også i den enkelte bolig, og ejerne er forpligtet til at efterkomme givne anvisninger og give uhindret adgang til udførelse af alle vedligeholdelsesarbejder.

6. Fællesantenne.

6.1. Alle ejerlejligheder er tilsluttet ejerforeningens fællesantenneanlæg for radio og TV. Ejerne er pligtige at give adgang til kabelinstallationer.

7. Fællesarealer/stier.

7.1. Fællesarealer skal henligge som grønne arealer til fælles benyttelse for hele bebyggelsen. Dyrs efterladenskaber skal opsamles. De opstillede affaldsstativer skal benyttes. Affaldsstativer må ikke anvendes til husholdningsaffald.

7.2. Cykling og motoriseret kørsel er ikke tilladt på stier og fællesarealer. Undtaget herfra er dog gårdmandens arbejde. Renholdelse af stiareal på begge sider af bebyggelsen påhviler de respektive ejere. Snerydning og grusning af stier foretages af ejerforeningens gårdmand.

8. Genbrugsgård.


8.1.
Der må ikke henlægges genbrugsaffald andre steder end i genbrugsgården – og kun i dennes åbningstider. Dette affald skal sorteres i henhold til de i genbrugsgården opsatte skilte, ligesom ejerforeningens anvisninger herom skal følges. Husholdningsaffald må ikke henlægges i genbrugsgården.

8.2. Nye affaldsordninger, afhentnings- og fordelingsordninger, som måtte blive pålagt ejerforeningen af offentlige myndigheder, skal nøje overholdes efter bestyrelsens direktiver. Overtrædelse heraf medfølger, at bestyrelsen foranlediger ordningen overholdt for pågældende ejers regning. Bestyrelsen kan pålægge et strafgebyr for overtrædelse af de for genbrugsgården gældende regler. Strafgebyret, som fastsættes af bestyrelsen, skal anvendes til dækning af udgift til oprydning m.v.

9. Husorden.


9.1.
Benyttelse af TV, radio, musikanlæg m.v. skal ske under hensyntagen til øvrige beboere. I tidsrummet kl. 22.00 – kl. 06.00 må ovennævnte anlæg, andre støjende apparater eller anden støjende adfærd ikke anvendes på generende måde for andre beboere.

9.2. Boremaskiner samt støjende værktøj og maskiner af enhver art må kun anvendes i følgende tidsrum: Mandag-fredag kl. 8.00 – kl. 20.00. Lør-, søn- og helligdage kl. 9.00 – 15.00. Nytårsdag, påskedag og juledag må der ikke anvendes støjende værktøj eller lignende.

9.3. Husdyr, herunder katte og hunde, skal holdes på eget område. Udenfor hus/have skal dyr færdes i kort snor i overensstemmelse med lovgivningen.

9.4. Husdyr, der udviser aggressiv adfærd eller som ved støj eller på anden måde medfører gener for andre ejere, kan kræves fjernet af bestyrelsen. Bestyrelsens beslutning herom kan alene indbringes for ejerforeningens generalforsamling, hvis beslutning er endelig.

9.5. Husdyrs efterladenskaber skal opsamles. Bestyrelsen kan pålægge husdyrets ejer et gebyr, som fastsættes af bestyrelsen og som anvendes til dækning af oprydningsudgifter.

10. Bilag.


Vedhæftede bilag 1-5 udgør en del af nærværende boligreglement.

Tidligere udsendte boligreglementer annulleres hermed.

Således vedtaget på Ejerforeningen Rønnevangsparkens ordinære generalforsamling den 26. april 2010.

Ejerforeningen Rønnevangsparken

Boligreglement 2010

Bilag 1

Tilladt farvevalg – Udvendigt træværk:


Udvendigt træværk, herunder døre, vinduer og karme må kun males med de farver, generalforsamlingen har godkendt. Tilladte farver er herefter:

1. Facader og overdækkede terrasser må kun males i farverne:
Marehalm 703, - Ler 460 eller Flint 223.

2. Karme, døre og vinduer må kun males i farverne:
Stengrå 260, - Kalkhvid 102, - Marehalm 702, - Ler 460, - Sand 401, - Svenskrød 504, - Grøn Umbra 720, eller Flint 223.

3. Udhuse ved P-pladserne må kun males med farven Ler 460.

4. De ovenfor anførte numre relateres til Gori-farver. Der må vælges frit mellem oliebaserede eller vandbaserede midler, og der er ingen pligt til at anvende Gori, men pligt til at anvende farver, der svarer til ovennævnte Gori-farver. Der må intetsteds anvendes sort farve.

5. Tagudhæng males dog med sort.

Taastrup, den 15. marts 2010

Ejerforeningen Rønnevangsparken

Boligreglement 2010

Bilag 2

Overdækning indgangsparti/redskabsskur:


1.
Overdækning af indgangsfacade skal udføres som en trækonstruktion med et overdækket areal på 3,5 kvm, der males som facadens træværk. Konstruktion, materialevalg og udførelse skal være nøje i overensstemmelse med dokument om overdækning af indgangsparti, redskabsskur og terrasseoverdækning af 26.4.2010 (bilag 5), hvilket dokument Høje-Taastrup Kommune har godkendt.

2. På hver ejerlejligheds nordside kan der opføres et redskabsskur på max. 6 kvm som skal være i overensstemmelse med plantegning, konstruktion, materialevalg og udførelse som anført i førnævnte dokument.

3. Inden udførelse af overdækning ved indgangsparti og/eller opførelse af redskabsskur skal bestyrelsens godkendelse indhentes. Hos bestyrelsen kan vederlagsfrit rekvireres arbejdsbeskrivelse og tegninger. Endvidere skal den pågældende ejer til Høje-Taastrup Kommunes tekniske forvaltnings anmelde byggearbejdet, således at enhver udførelse er i overensstemmelse med byggelovgivning og de anvisninger, som bestyrelse og/eller kommune måtte have givet.

Taastrup, den 15. marts 2010

Ejerforeningen Rønnevangsparken

Boligreglement 2010

Bilag 3

Terrasseoverdækning


1.
I ejerlejlighedens sydvendte have er det tilladt at opføre terrasseoverdækning på ca. 12 kvm med udseende, placering og materialevalg, der til enhver tid skal godkendes af såvel ejerforeningens bestyrelse som Høje-Taastrup Kommunes tekniske forvaltning. Bestyrelsens og kommunens godkendelse skal indhentes inden terrasseoverdækningen udføres, og bestyrelsens og kommunens anvisninger skal følges (se bilag 5). 

2. Såfremt den etablerede terrasseoverdækning på nogen måde vanskeliggør reparationsarbejder, vedligeholdelses- og renholdelsesarbejder, respekterer pågældende ejer efter bestyrelsens anvisninger, at terrasseoverdækningen nedtages. Eventuel retablering på uændrede vilkår er tilladt.

3. Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed at sørge for, at førnævnte bestemmelser overholdes og at følge de anvisninger, som bestyrelsen og/eller Høje-Taastrup Kommune måtte give med henblik på terrasseoverdækningens istandsættelse, ændring vedrørende konstruktion eller materialevalg m.v.

Tåstrup, den 15. marts 2010

Ejerforeningen Rønnevangsparken

Boligreglement 2010

Bilag 4

Rørfond


1.
Til dækning af visse skader på varmtvandsbeholderen og skjulte vandrør har foreningen etableret en rørfond af hvis midler reparationsudgifter erstattes efter nedenstående regler:

2. Følgende dækkes af rørfonden, med mindre ejendomsforsikringen, etableret af ejerforeningen, dækker hele eller dele af samme udgifter:

a. Samtlige varme- og vandrør som følge af gennemtæring.

b. Sikkerhedsventil, contraventil og hovedventiler.

c. Varmtvandsbeholder som følge af gennemtæring.

d. Rensning af kobberrør mod køkken, dog senest 2 dage efter udført rørskadereparation.

e. Skader på gulv, loft og væg som direkte følge af rerparationen af skjulte rør (for at kunne komme til at reparere de beskadigede rør).

f. Følgende skader er ikke dækket af rørfonden:

Skader som ikke er omfattet af foranstående pkt. 2 dækkes ikke af rørfonden.

F.eks. dækker rørfonden ikke skader, som følge af trykprøvning og lignende, medmindre ejerforeningen har iværksat sådant. Endvidere dækkes skader på varmtvandsbeholder ikke, hvor anodeskift ikke har fundet sted som foreskrevet. Skader på radiatorer, ventiler, forskruninger, pakdåser, vandhaner, blandingsbatterier samt Balofix-haner dækkes ikke.

Skader på installationer, som ikke er udført af autoriserede VVS-folk.

Bestyrelsen er altid berettiget til at kræve dokumentation for at reparationer er sket ved autoriseret mester.

3. Hvad er skjulte vandrør:

Ved skjulte vandrør forstås rør, som er indstøbt eller skjult, og som ikke umiddelbart er tilgængeligt uden brug af værktøj.

4. Betingelse for erstatningsudbetaling:

For at rørfondens erstatningspligt kan komme til anvendelse, er det en betingelse, at varmtvandsbeholder er forsynet med anode, ligesom den enkelte ejer skal kunne fremvise dokumentation for udskiftning af anode hvert andet år. Der kræves dokumentation for de to sidste udskiftninger.             

I de tilfælde, hvor en varmtvandsbeholder skal udskiftes, tillades der opsætning af varmesnegl (varmeveksler) i stedet for den beskadigede varmtvandsbeholder. Merudgiften herved skal dog betales af den enkelte ejer. Samme vilkår gælder, såfremt de oprindelige vandrør ønskes udskiftet til kobberrør. I tilfælde hvor der allerede er installeret varmesnegl og/eller kobberrør, erstattes disse installationer.

Der ydes ingen erstatning, hvis der i øvrigt foretages ændringer i installationen, uden at dette er meddelt og godkendt af ejerforeningens bestyrelse, før arbejdet udføres. Endvidere skal et sådant arbejde udføres af autoriseret VVS-mester.

Erstatningen gælder den fulde værdi som nyt – nyværdi – og opgøres på grundlag af det tab, som efter priserne på skadestidspunktet vil medgå til udbedringen. Dyrere materialer end de, der var anvendt på skadestidspunktet erstattes ikke.

5. Anmeldelse af skaden:

Ved enhver rør- eller vandskade bør erstatningsmulighed afprøves ved straks at anmelde skaden til ejerforeningens ejendomsforsikring.

Skaden skal anmeldes skriftligt straks til bestyrelsen.

Anmeldelsesblanket udleveres af bestyrelsen. Bortset fra nødsituation må ingen reparation udføres uden bestyrelsens godkendelse.

6. Udbetaling af erstatning:

Regningen skal stiles til den enkelte ejer, der herefter er ansvarlig for betaling af det udførte arbejde. For at rørfonden skal dække en skade, skal kvitteret regning herfor, når arbejdet er afsluttet, udleveres til bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen foranlediger erstatningsbeløbet udbetalt via ejerforeningens administrator.

7. Deltagelse i rørfond:

Ethvert medlem af Rønnevangsparkens ejerlejlighedsforening kan deltage i ovennævnte rørfond, såfremt ovennævnte betingelser er opfyldt.

De ejere, som hidtil ikke har opfyldt betingelserne for erstatningsudbetaling (4), kan ved installation af varmesnegl straks deltage i nærværende dækningsregler, medens isætning af anode med udskiftning 2 år senere, som opfylder ovennævnte betingelser, medfører deltagelse i fonden.

Således vedtaget på Ejerforeningens ordinære generalforsamling den 26. april 2010

Ejerforeningen Rønnevangsparken

Boligreglement 2010

Bilag 5

§ 1. Overdækning af indgangsparti:


Der må på de enkelte ejerlejligheder over hoveddøren opføres en overdækning på 3,5 kvm. Overdækningen skal placeres mellem eksisterende murvinger og i samme bredde som disse. Overdækningen skal udføres i henhold til vedhæftede tegning nr. 1.Underkant af konstruktionen skal flugte med overkant af vindue, og tagdækningen skal have et fald på 100 mm.

Tagdækningen skal udføres af transparente plader, der maksimalt må rage 50 mm ud foran murvingernes kant for ikke at hindre brandvæsenets redningsstiger i at nå første sal.

Vedrørende valg af farver og materialer henvises til det for E/F Rønnevangsparken til enhver tid gældende boligreglement.

§ 2. Redskabsskur


Der må på hver ejerlejligheds nordside opføres et redskabsskur på max. 6 kvm, placeret indenfor byggefelt, vist på tegning nr. 2.

Skuret må maksimalt have en højde på 2,2 m. Skuret skal opføres i overensstemmelse med vedhæftede tegning nr. 2.

Redskabsskuret skal males i farvet træbeskyttelsesmiddel, svarende til husenes facadebeklædning, jf. det for E/F Rønnevangsparken til enhver tid gældende boligreglement.

§ 3. Overdækket terrasse


Der må på hver ejerlejligheds sydside opføres en terrasseoverdækning på ca. 12 kvm. Den må opføres i hele facadens længde og i en dybde på 2,75 m jf. tegningsbilag 3.

Højde og taghældning skal være udført som vist på vedhæftede tegningsbilag nr. 3.

Terrasseoverdækningen skal udføres som en trækonstruktion med transparente tagplader og den skal være åben mod syd.

Med hensyn til valg af farver og materialer henvises til det for E/F Rønnevangsparken til enhver tid gældende boligreglement.

§ 4. Vedligeholdelse m.v.


Såvel overdækning af indgangsparti som redskabsskur og terrasseoverdækning skal vedligeholdes af den til enhver tid værende ejerlejligheds ejer i overensstemmelse med ejerforeningens vedtægter og boligreglement. Kommunens og ejerforeningens anvisninger skal efterkommes.

Såfremt der enkelte steder i haverne måtte forekomme etablerede forsynings- og afløbsledninger, skal der til enhver tid kunne tilvejebringes adgang til at foretage fornødne reparationer.

§ 5. Godkendelser


Inden byggearbejdet påbegyndes, skal det anmeldes til Høje Taastrup Kommune i henhold til den til enhver tid gældende byggelovgivning.

Anmeldelsen skal vedlægges tegningsmateriale, der viser bygningens beliggenhed på grunden, dens højde, længde og bredde, afstand til skel samt oplysninger om materialer til tag- og vægbeklædning.

Ved anmeldelsen skal der foreligge en fuldmagt fra Ejerforeningen, enten som et selvstændigt dokument eller som et stempel og underskrift på anmeldelsesblanketten.

Byggeriet skal IKKE færdigmeldes til Høje Taastrup Kommune.

§ 6. Påtaleret


Påtaleret i henhold til nærværende deklaration har Ejerforeningen Rønnevangsparken samt byrådet i Høje Taastrup Kommune. Høje Taastrup Kommunes påtaleret praktiseres over for E/F Rønnevangsparken, der som ejer er ansvarlig for deklarationens overholdelse.

Overtrædes deklarationens bestemmelser, og bringes forholdene ikke inden for en nærmere angivet frist i overensstemmelse med bestemmelserne, er den påtaleberettigede berettiget til at lade de nødvendige arbejder udføre for den vedligeholdelsespligtige ejers regning.

§ 7. Tinglysning


Nærværende deklaration begæres tinglyst på ovennævnte matr.nr. 7 g Høje Taastrup By, Rønnevang, ejerlejlighed nr. 1-209 og matr. nr. 7 ac Høje Taastrup By, Rønnevang, ejerlejlighed nr. 1-103 med prioritet forud for pantegæld, servitutter og hæftelser, jf. Byggelovens § 27.

Deklarationen kan ikke aflyses uden samtykke fra Byrådet i Høje Taastrup Kommune.

Deklarationen er ikke omfattet af Planlovens § 42.

Taastrup, den 15. marts 2010.

casper 09.01.2017 14:41

Hej..
Jeg ville høre jer om jeg kan finde tegninger på redskabs skuret hjemmesiden eller om det er noget i ligger inde med på kontoret.
Mvh Casper

GÅRDMANDEN 10.01.2017 07:04

Du kan bare komme med din adresse, evt på mail gaardmand.efr@mail.dk

Nyeste kommentarer

15.11 | 10:35

Vi har fået en pakke leveret det er ikke til os. Den er kommet med dao...

16.09 | 16:57

Hvofor skal en betale for signaleverings grundpakke ?

12.02 | 16:41

Jeg prøvede FLERE GANGE at holde brikken op for at åbne døren indefr...

12.02 | 12:33

Hvorfor er fastelavnsfesten aflyst i år.2022 ?