VI TÆNKER PÅ JER - MED KÆRLIGHED

EJERFORENINGEN RØNNEVANGSPARKEN

VEDTÆGTER

Ejerlav: Høje-Taastrup By, Rønnevang
Matr.nr. 7 G - ejerlejlighed nr. 1-209
Matr.nr. 7 AC - ejerlejlighed nr. 1-103

Vedtægter for
Ejerforeningen Rønnevangsparken.


§ 1.

Foreningens navn er "EJERFORENINGEN RØNNEVANGSPARKEN", som er beliggende på de faste ejendomme matr. nr. 7 G og 7 AC Høje-Taastrup By, Rønnevang.
Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune.

§ 2.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes ejerinteresser, herunder at påse overholdelse af de nedenfor angivne regler om ejendommens administration m.v. Foreningen har endvidere til opgave at administrere, renholde og vedligeholde alle fællesindretninger, veje, stier, fællesledninger, fællesrum og arealer.

§ 3.

Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejerlejlighederne i ejendommene, og alene sådanne ejere kan være medlemmer. Alle ejere er forpligtede til at være medlemmer.

Såfremt en ejerlejlighed ejes af flere personer, udøver disse i forening de en eneejer henholdsvis tilkommende og påhvilende rettigheder og forpligtelser.

Når en ejer afhænder sin lejlighed, udtræder han pr. overtagelsesdagen som medlem af foreningen, og den nye ejer af lejligheden indtræder samtidig som medlem.

Ved et sådant ejerskifte overgår alle den tidligere ejer påhvilende forpligtelser og rettigheder, herunder også retten til anpart i en eventuel foreningsformue eller driftsoverskud til den nye ejer.

Den nye ejer hæfter for alle den tidligere ejer påhvilende forpligtelser overfor foreningen, herunder også for skyldige fællesudgifter og varmebidrag, vandafgifter m.m. hidhørende fra tiden før hans overtagelse af ejerlejligheden.

§ 4 .

Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed.

De af administrator eller bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for førstkommende ordinære generalforsamling. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte.

Dog kræves stemmeflerhed med 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer til beslutninger om hel eller delvis ekstraordinær indfrielse af en på ejendommene som helhed hvilende fællesgæld, beslutning om optagelse af nye fælleslån, beslutning om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller salg om væsentlige dele af disse, opførelse af nye bygninger og/eller om ændring af denne vedtægt.

Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, afholdes ny generalforsamling inden 3 uger, og på denne kan forslaget - uanset antallet af fremmødte - vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 5.

Hvert år afholdes inden udgangen af april måned ordinær generalforsamling.

Dagsordenen for denne skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen/administrator aflægger årsberetning for det senest forløbne år.

3. Forelæggelse af årsregnskab med påtegning af revisor til generalforsamlingens godkendelse.

4. Forelæggelse af budget over de anslåede driftsudgifter for indeværende kalenderår, herunder fastsættelse af fællesbidrag.

5. Valg af bestyrelse.

6. Valg af suppleanter.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelle forslag.

9. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når administrator eller bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst 1/4 af foreningens medlemmer efter antal/fordelingstal, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det.

§ 6.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen eller administrator med mindst 14 dages skriftligt varsel.

Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Generalforsamlingen skal altid afholdes i Høje-Taastrup Kommune.

Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen. Begæring om at få et emne behandlet på den ordinære generalforsamling, ligesom fremsættelse af forslag til generalforsamlingens godkendelse må være indgivet til administrators kontor senest den forudgående 1. marts.

Forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen, skal fremgå af indkaldelsen.

Administrator og revisor har uden stemmeret adgang til foreningens generalforsamling og kan tage ordet.

§ 7.

Stemmeret kan udøves af et medlems ægtefælle, eller af en myndig person, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt dertil.

Hver ejerlejlighed har 1 stemme.

Ingen kan i henhold til fuldmagter afgive stemme for mere end 10 medlemmer.

§ 8.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør om generalforsamlingen er lovlig, og som leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat.

Administrator foranlediger, at der udarbejdes referat af generalforsamlingen, og at referatet umiddelbart efter generalforsamlingen tilsendes foreningens medlemmer. Referatet underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen.

§ 9.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af fire medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt. Desuden vælges to suppleanter. Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun foreningens medlemmer, disses ægtefæller og nærtstående slægtninge, der hører til medlemmets husstand.

Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen.

På alle ulige år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvertår. Suppleanter vælges for et år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang mellem 2 på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger ned under 5, indtræder de valgte suppleanter i bestyrelsen. Findes ingen suppleanter, indkalder administrator til ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

§ 10.

Bestyrelsen har i forening med administrator ledelsen af ejerforeningens daglige anliggender.

Bestyrelsen ansætter en administrator.

Det påhviler administrator at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejerforeningens fælles anliggender, herunder betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer, renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses påkrævet.

Administrator fører på bestyrelsens vegne forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de ejerne afkrævede bidrag til fælles udgifter.

Det påhviler medlemmer i foreningen at betale de af generalforsamlingen fastsatte bidrag til fælles udgifter. Bidraget fastsættes med godkendelse af det i henhold til § 5, stk. 1 nr. 4 for generalforsamlingen fremlagte budget. Bidrag til fælles udgifter kan efter bestyrelsens valg opkræves enten månedsvis eller kvartalsvis forud den første i måneden, henholdsvis kvartalet med den første i måneden, henholdsvis kvartalet som forfaldsdag.

Administrator drager under tilsyn af revisor og bestyrelsen omsorg for opbevaring af foreningens midler på forsvarlig og rentabel måde.

Administrator skal påse overholdelse af de på ejendommene tinglyste deklarationer, foreningens bolig- og ordensreglement og i øvrigt påse, at ejerforeningens anliggender varetages på forsvarlig måde.

§ 11.

Bestyrelsesmøde indkaldes af administrator, formanden eller, i hans forfald, næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det. Bestyrelsens beslutninger er kun gyldige, når alle bestyrelsesmedlemmer har været indkaldt til det møde, hvorpå beslutninger træffes.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere 2 medlemmer er tilstede.

Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed.

Står stemmerne lige, gør formanden eller i hans forfald næstformandens stemme udslaget.

I bestyrelsens autoriserede protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. Snarest derefter forelægges protokollen de fraværende på følgende bestyrelsesmøde til eventuel tiltrædelse og påtegning om, at protokollerede er set.

§ 12.

Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden i forening med et andet medlem af bestyrelsen.

§ 13.

Ejerforeningens regnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, som vælges af generalforsamlingen.

Revisor har adgang til at efterse alle regnskaber og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som han finder af betydning for udførelsen af sit hverv.

Der føres en revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revision af et årsregnskab, skal revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende.

Hver gang indførsel i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde, og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen skal ved deres underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indførelsen.

§ 14.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. Budgettet skal indeholde alle påregnelige driftsudgifter for kalenderåret.

§ 15.

Nærværende vedtægt træder i stedet for tidligere på ejerforeningens ejendomme i tingbogen tinglyste vedtægter, der samtidig hermed begæres aflyst af tingbogen på nedennævnte betingelser, og nærværende vedtægter begæres tinglyst på matr.nr. 7 G, Høje-Taastrup By, Rønnevang, ejerlejlighed nr. 104-312 og matr.nr. 7 AC Høje-Taastrup By, Rønnevang, ejerlejlighed nr. 1-103.

Vedtægterne respekterer dog og gentager tidligere tinglyst deklaration, som er lyst pantstiftende med kr. 10.000 i hver enkelt ejerlejlighed.

Udover denne tinglyste sikkerhedsstillelse skal der ved fremtidige ejerskifter supplerende tinglyses pantesikkerhed til ejerforeningen med yderligere kr. 20.000. Ved første ejerskifte påhviler det således den til enhver tid værende ejer i forbindelse med ejerskiftet uden op-hold at foranledige, at det skøde, som meddeler ny ejer adkomst til en ejerlejlighed i bebyggelsen samtidig tinglyses pantstiftende for 20.000 kr. til sikkerhed for enhver forpligtelse, som den pågældende ejer måtte få til ejerforeningen, uanset af hvilken grund forpligtelsen måtte opstå. Herefter udgør ejerforeningens samlede pantesikkerhed i den pågældende lejlighed kr. 30.000. Denne pantesikkerhed skal tinglyses med første prioritet. Alle de med pantesikkerhedens udvidelse forbundne omkostninger påhviler det den til enhver tid værende ejer at afholde.

Meddelelser i henhold til retsplejeloven samt enhver henvendelse vedrørende ejerforeningens forhold i øvrigt kan ske til ejerforeningens administrator, advokat Uno Ternstrøm, Hovedgaden 423, 2640 Hedehusene.

Nærværende vedtægt respekterer byrder og forpligtelser, hvorved henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Påtaleretten tilkommer ejerforeningen Rønnevangsparken.

Nærværende vedtægt begæres i sin helhed tinglyst servitutstiftende.

Begæring om tinglysning fremsættes på betingelse af, at før nævnte pantstiftende deklaration kr. 10.000 i hver lejlighed forbliver tinglyst uden forringelse af prioritetsstilling.

Taastrup, 2003

Bestyrelsen for Ejerforeningen Rønnevangsparken 

Nyeste kommentarer

15.11 | 10:35

Vi har fået en pakke leveret det er ikke til os. Den er kommet med dao...

16.09 | 16:57

Hvofor skal en betale for signaleverings grundpakke ?

12.02 | 16:41

Jeg prøvede FLERE GANGE at holde brikken op for at åbne døren indefr...

12.02 | 12:33

Hvorfor er fastelavnsfesten aflyst i år.2022 ?