VI TÆNKER PÅ JER - MED KÆRLIGHED

EJERFORENINGEN RØNNEVANGSPARKEN

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN 27. APRIL 2012

År 2011, den 27. april kl. 19.00 afholdtes i Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle 12, Taastrup, ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Rønnevangsparken.
Tilstede var 24 ejere repræsenteret, Laurids Christensen, gårdmand Marinus Nielsen og administrator Uno Ternstrøm.

Formand Eli Sørensen bød velkommen og henviste til dagsorden i generalforsamlingsindkaldelse af 11. april 2011:

Ad 1.  Valg af dirigent:

På formandens forslag blev Laurids Christensen valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 2. Bestyrelsens årsberetning for det senest forløbne år:

Eli Sørensen henviste til den skriftlige årsberetning, der var udsendt sammen med generalforsamlingsindkaldelsen og gennemgik derefter hovedpunkterne heri. Det blev bemærket, at bestyrelsen har aftalt med foreningens revisor, at det ikke er nødvendigt, at denne kommer tilstede på generalforsamlingen og at foreningen derved havde opnået en mindre besparelse.
På spørgsmål om fjernelse af vandbeholdere på loftet oplyste formanden, at dette kun kan lade sig gøre for ejerens egen udgift og ved ejerens egen VVS-installatør. Det vurderes at være behæftet med en forholdsvis stor udgift. Vandbeholderen kan flyttes og bliver flyttet, såfremt der opstår fejl, der giver anledning hertil. Under tagprojektet blev det nøje vurderet, om vandbeholderne kunne fjernes, men entreprenøren var ikke villig hertil, fordi vandbeholderne er meget tunge, og en gennemførelse heraf ville have påført foreningen betydelige udgifter. Derfor valgte bestyrelsen dengang at lade vandbeholderne forblive på loftet.
På forespørgsel om anlæg af en meget ujævn græsplæne på hjørnet ved Egevangshusene nr. 1 oplyste gårdmand Marinus Nielsen, at gartnerens arbejde var i orden, men at biler efterfølgende har kørt op og ødelagt græsplænen.
Formanden oplyste endeligt på forespørgsel, at der ikke findes lovregler vedrørende løsgående katte, men henviste i øvrigt til husordenen.
Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad 3. Forelæggelse af årsregnskab 2010:

Administrator Uno Ternstrøm gennemgik det udsendte årsregnskab med hovedpunkter i driftsresultat sammenholdt med budget, balance og noter. Tagprojektets balance som alene vedrører 288 ejere, blev ligeledes gennemgået.
På forespørgsel om bestyrelsens ændring i budget med hensyn til, at der ikke var udført planlagt og budgetteret arbejde vedrørende kloak men i stedet afholdt store udgifter til asfaltering af P-plads, bekræftede formanden, at ejerforeningens revisor havde bemærket denne omdisponering over for bestyrelsen. Efter sidste års generalforsamling havde bestyrelsen igangsat en nærmere undersøgelse af kloakkerne. Undersøgelsen viste, at der var et større behov for yderligere undersøgelser og tilsyneladende større udgifter end budgetteret. Dette fandt bestyrelsen hensigtsmæssigt at få nærmere afklaret, inden dette større projekt igangsattes. Til gengæld afslørede sidste års vinter store problemer med huller og revner i asfalten på parkeringspladsen og af frygt for, at disse skader kunne udvikles i betydelig grad, igangsatte bestyrelsen i stedet asfalteringsarbejde på P-pladserne. Sideløbende har kommunen renset og behandlet hovedkloakledningen vedrørende regnvand, medens ejerforeningen herefter selv må stå for rensning og istandsættelse af stikledningerne. En undersøgelse af kloaksystemet har afsløret mange kedelige forhold, herunder tilstoppede brønde og beskadigede ledninger. Det var nødvendigt at foretage anførte omprioritering for at få bedre styr på kloakprojektet.
Til tagprojektets balance fremkom en forespørgsel om indestående beløb kr. 13.804 på særlig konto i Nordea. Pågældende ejer kunne ønske sig beløbet udbetalt, selv om det erkendtes, at der var tale om beskedne beløb, såfremt det skulle deles mellem 288 ejere.
Bestyrelse og administrator blev svar skyldig, fordi ingen kunne huske, hvorledes denne konto var opstået i forbindelse med tagprojektets afslutning for ca. 3 år siden. Administrator lovede at undersøge forholdet nærmere.
Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen enstemmigt godkendte regnskabet.

Ad 4. Forelæggelse af budget 2011 og fastsættelse af fællesbidrag:

Eli Sørensen gennemgik det i regnskabet optrykte budget for 2011 med forklaringer til forslag for de enkelte poster. Det blev især fremhævet, at der var tale om en stigning på 53 % til TV/radio, hvilket var forårsaget af prisstigninger hos YouSee. Formanden fremhævede på forespørgsel, at ejerforeningen betaler alle ejernes grundpakke og at ejerne selv til YouSee betaler forskellen mellem grundpakkeprisen og prisen for den pakke, som den pågældende ejer har valgt. Den enkelte ejer må selv efterse sin kvittering fra YouSee og sikre sig, at der ikke fra YouSees side opkræves grundpakke hos den enkelte ejer, fordi YouSee i så fald må antages at få betaling for grundpakken 2 gange.
Søren Tranholm supplerede med oplysning om, at han har haft kontakt til YouSee. Dette har imidlertid ikke resulteret i andet end oplysninger om, at YouSee ikke kan ændre den opkrævede pris men overvejer en mindre nedsættelse af prisen for fuldpakke. Andre løfter var det ikke muligt at få fra YouSee.
Eli Sørensen oplyste, at bestyrelsen er opmærksom på YouSee’s prisstigninger og understregede, at foreningen ikke har indflydelse herpå. Aftalen med YouSee kan opsiges, men bestyrelsen har indtil videre vurderet, at dette ikke er hensigtsmæssigt, medmindre der skulle fremkomme et bedre tilbud, hvilket bestyrelsen efter nogle undersøgelser i årets løb ikke har kunnet finde frem.
Dernæst bemærkede formanden, at lovgivningen har bestemt, at administrationsudgiften skal tillægges moms, medens der fortsat ikke er moms vedrørende forsikringsmæglerens honorar.
Eli Sørensen fremhævede, at foreningen har opnået betydelig præmiebesparelse som følge af forsikringsmæglerens ihærdige arbejde.
Dernæst gennemgik formanden forslaget til budget for de større arbejder som bestyrelsen vurderer skulle angive ret præcise udgifter og som i øvrigt er årsagen til det budgetterede driftsunderskud. Dette medfører, at foreningen må tære på grundfonden men i den sammenhæng henviste formanden til, at foreningens driftsresultat både i 2008 og 2009 havde udvist store overskud.
Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen enstemmigt godkendte budgetforslaget for 2011 samt den foreslåede stigning i fællesudgiften på kr. 22,61 månedligt til i alt 677,28 med virkning fra 1.6.2011.

Ad 5.  Valg af bestyrelse:

a. Valg af formand:
Eli Sørensen blev genvalgt.

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Peter Jakobsen og Søren Tranholm blev genvalgt.

Bestyrelsen består herefter af:
Eli Sørensen (formand - 198)
Peter Jakobsen (355)
Jacob Nielsen (202)
Ebbe Jensen (207)
Søren Tranholm (167)

Ad 6. Valg af suppleanter:

Som 1. suppleant genvalgtes Kim Kruse (6) og som 2. suppleant valgtes Kim Lundgreen (45).

Ad 7. Valg af revisor:

Statsaut. revisor Jan Hansen genvalgtes.

Ad 8. Indkomne forslag:

Forslag om skiltning af husnumre:
Forslagsstiller Nadia Andersen begrundede forslaget med behov for bedre oplysning for alle der færdes i området.
Eli Sørensen tilkendegav, at bestyrelsen ikke ønskede at tage stilling til forslaget men fremhævede, at forslaget medførte en ikke-budgetteret udgift på ca. 18.000 kr. excl. montering. Bestyrelsen lod det være op til generalforsamlingen at bedømme behovet for den foreslåede skiltning.
Dirigenten foranledigede forslaget under afstemning ved håndsoprækning. Afstemningen gav som resultat, at 12 stemte for medens 3 stemte imod og resten undlod at stemme. Dirigenten kunne således konstatere, at forslaget var vedtaget.

Ad 9. Eventuelt:

På forespørgsel om hvor store biler der må anbringes på parkeringspladsen oplyste formanden, at der ikke var krav til bilernes dimensioner men derimod alene til vægten, der ikke må overstige 3.500 kg.
Det blev ligeledes anført, at der ofte parkeres store biler over biler over for hinanden, hvilket medfører dårligt udsyn og vanskelige trafikforhold, til hvilket formanden henstillede til, at man selv henvender sig til de pågældende, idet det jo kan være, at de pågældende parkerer uden at være opmærksom på problemet. Bestyrelsen kan ikke overvåge alle situationer, og det er mest hensigtsmæssigt, at forhold som de omtalte påtales, når det finder sted.
Det blev anført, at boldspil op ad el-bygning ved nr. 173 er generende for beboerne, hvorfor der foresloges beplantning eller lignende hindringer for boldspil. Eli Sørensen lovede at se nærmere på dette men bemærkede, at det er Dongs bygning, og at det derfor ikke på forhånd er sikkert, at det er tilladt at beplante omkring denne. Marinus Nielsen tilføjede, at det allerede er overvejet eventuelt at anbringe faststående borde og bænke omkring bygningen, idet dette også formodes at kunne hindre boldspil. Der bliver arbejdet videre med denne sag.
På forespørgsel om ændrede byggeplaner ved Rønnevangsskolen oplyste Eli Sørensen, at bestyrelsen ikke har beskæftiget sig med dette emne, som efter bestyrelsens opfattelse henhører under kommunens område.
Dirigenten supplerede med, at der for tiden kun er lokalplan for selve skolen og ikke for områderne omkring denne.
Det blev oplyst, at en chauffør parkerer en større varebil på foreningens parkeringsplads, uagtet chaufføren slet ikke er bosiddende i bebyggelsen, men efter forlydende skulle chaufføren direkte have fået ordre fra sin vognmand om ikke at parkere, hvor han bor, idet dette er et uroligt område hvor der er risiko for hærværk på bilen. Eli Sørensen henstillede, at man også i situationer som denne forsøger at rette direkte henvendelse til chaufføren og kan der skaffes oplysninger om, hvem der er vognmand, vil bestyrelsen naturligvis gerne bistå med henvendelse hertil.
Om uhensigtsmæssige parkeringer i indkørsel til parkeringspladserne kunne bestyrelsen alene henstille til, at der parkeres i de afmærkede felter på P-pladserne. Det må nok erkendes, at den tidligere etablerede gule forbudsmarkering er ved at være slidt op og trænger til genopfriskning. Dette kunne bestyrelsen eventuelt rette henvendelse til kommunen om.
Da ingen yderligere ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt og takkede for god ro og orden.

Formand Eli Sørensen takkede for fremmødet og hævede generalforsamlingen.

Nyeste kommentarer

15.11 | 10:35

Vi har fået en pakke leveret det er ikke til os. Den er kommet med dao...

16.09 | 16:57

Hvofor skal en betale for signaleverings grundpakke ?

12.02 | 16:41

Jeg prøvede FLERE GANGE at holde brikken op for at åbne døren indefr...

12.02 | 12:33

Hvorfor er fastelavnsfesten aflyst i år.2022 ?