VI TÆNKER PÅ JER - MED KÆRLIGHED

ÅRSBERETNING 2017

ÅRSBERETNING 2017

INDLEDNING:

Bestyrelsen har sædvanen tro valgt at udsende årsberetningen i skriftlig form, for at orienterer beboerne i god tid inden generalforsamlingen og for at spare tid på selve generalforsamlingen.  

Året startede på den værst tænkelige måde. Ole (gårdmand) måtte melde sig langtidssyg efter han fik nogle alvorlige blodpropper i hjernen, og han fik desværre ikke mulighed for at genoptage sit arbejde. Ole opsagde sin stilling med virkning fra 1. december. Det har været et stort tab for ejerforeningen, og bestyrelsen vil gerne sig tak til Ole for hans store indsats og engagement.

GENBRUGSGÅRDEN:

Gennem det meste af 2016 var genbrugsgården plaget af mange indbrud. Det var hovedsagelig elektronikaffald, der var genstand for tyveri. I 2017 blev der installeret en gitterport foran elektronikaffaldet, og det har været effektivt. Der har ikke været indbrud i genbrugsgården siden opsætning af denne port.

Høje Taastrup Kommune har lavet skilte, som er opsat udenfor genbrugsgården. Beskeden fra Kommunen er klar. Farvede affaldssække accepteres ikke.

AREALER OG BEDE:

Foråret startede igen meget tidligt med masser af ukrudt der skulle fjernes, hvilket har været meget arbejdskrævende gennem hele året på grund af det milde og til tider fugtige forår og sommer.

I lighed med de tidligere år har gårdmændene igen i foråret rettet adskillige fliser der var sunket på grund af frosten.

Plantestenene ved stien mod Høje Taastrupvej mellem Rønnevangshusene og Egevangshu-sene er blevet rettet op efter sammenfald.

Der er lagt ny asfalt på de sidste fire P-Pladser ved Rønnevangshusene, hvilket gav en del udfordringer på grund af vejret. Arbejdet blev udskudt flere gange, før det lykkedes at fuldføre opgaven. Gårdmændene har som tidligere opmærket parkeringsbåsene. Det var så afslutningen på et omfattende asfaldtarbejde, der har stået på i en årrække.

I år har vi fået renoveret 16 skure i Egevangshusene, og dette arbejde fortsættes i de kom-mende år.

Tagene blev behandlet mod alger. Nogle beboere har spugt, om behandlingen har virket efter hensigten. Leverandøren af behandlingen skrev blandt andet efter at opgaven var afsluttet:

”Vi giver garanti for, at jeres tage har fået en effektiv behandling og garanterer at alle alger, svampe og mikroorganismer er døde”

GÅRDMAND:

Mange opgaver der har været, har været løst af Marinus på deltid, hvilket naturligvis ikke har været tilfredsstillende, da kun de mest nødvendige er blevet løst. Bestyrelsen vil dog påpege, at Marinus har ydet en meget stor indsats i den pågældende periode, og han har vist stor fleksibilitet. Marinus valgte at gå på pension sidst på året efter 9 år hos os.

Vi fik ny gårdmand – Christian - ultimo juni, og Christian har fået en kyndig oplæring hos Marinus. Bestyrelsen vil gerne endnu engang byde Christian velkommen.

Bestyrelsen er og har været meget tilfreds med vores ansatte, deres arbejde og den måde det er blevet udført på.

FORSIKRING

2017 har ikke budt på de helt alvorlige forsikringssager, og den tid der er gået godt kommer ikke dårligt tilbage.

Bestyrelsen vil gerne opfordre beboere til, at kontakte bestyrelsen, hvis der skal laves nyt gulv i køkkenet, så vi kan få efterset vandrørene i køkkenet.

Dokumentet ”Kloakproblemer” kan stadig findes på hjemmesiden, og bestyrelsen vil stadig opfordre beboerne til at holde øje med manglende aftræk og/eller lugtproblemer fra kloaken, så en eventuel skade kan klares inden det bliver en omfattende skade.

Gårdmændene er meget opmærksomme på de meldinger, de får fra beboerne om kloak-problemer og følger op på det, så der ikke er noget der bliver efterladt uden en tilbundsgående undersøgelse.

Materiale fra Bolius vedr hvad må man komme i afløb er vedlagt.

UDESTUER:

Ekstraordinær generalforsamling afholdtes ultimo januar 2017 og et udvalg bestående af beboere samt repræsentanter fra bestyrelsen blev nedsat. Udvalgets arbejde ville bestå i at udarbejde servitut med tihørende tegninger til Høje Taastrup Kommune.

Udvalget afsluttede arbejdet i efteråret, og Høje Taastrup Kommune godkendte servitut samt tilhørende bilag. På ekstraordinær generalforsamling i november kunne et flertal stemme for servitutten, og i skrivelsens stund ligger den til tinglysning hos Høje Taastrup Kommune.

Bestyrelsen vil gerne rette tak til de beboere, der brugte deres fritid på opgaven.

Detaljer vedr. tagkonstruktion er sendt til HTK for godkendelse.

Ved udsendelse af referat blev det der på forsiden skrevet referat af ordinær generalforsamling. Der skulle naturligvis have stået ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen håber, at det ikke har været kilde til misforståelse.

HUNDE- og KATTEPROBLEMER:

Igen i år skal vi opfordre hundefolket til, at samle op efter deres hunde. Vores græsarealer og sandkasser bliver også i stigende grad brugt, som hundetoiletter. Vores gårdmænd bruger stadig uforholdsmæssig meget tid på at fjerne disse. Den tid kunne bruges bedre på arealerne.

LEGEPLADS:

Vores legepladser bliver jævnligt brugt, både af børn og voksne, og det giver naturligvis et stort slid på de enkelte redskaber. Vi har i år måtte udskifte fundament og fjeder til babyvippen, da den var knækket på grund af overbelastning.

På grund af mandskabsmangel samt dårligt vejr er skure og bænksæt ikke blevet malet.

Vi har ligeledes i år haft sikkerhedsinspektion af legepladserne, og der ligger stadig et større arbejde forude, da vi ikke nåede at udbedre alle de ting, der blev bemærket ved inspektionen i 2016. Det skal lige påpeges, at ingen af de ting udgør en sikkerhedsrisiko.

FASTELAVN:

Igen i år var der stor tilslutning til vores fastelavnsarrangement, der var næsten 500 tilmeldt. Det var en kold fornøjelse dog i plusgrader. Til trods for vejret var der mange – både store og små – der trodsede kulden og mødte op i meget festlige og fantasifulde udklædninger. Arrangementet betragtes som en succes, ikke mindst på grund af det gode humør der prægede deltagerne, store som små.

Bestyrelsen vil hermed benytte lejligheden til at takke alle for den store deltagelse og en særlig tak til dem der hjalp med, såvel ved forberedelserne, som afviklingen af selve arrangementet og den efterfølgende oprydning.

BESTYRELSEN:

Vores hjemmeside kom ud for lidt stilstand, da Ole måtte sygemeldes. Det er dog stadig bestyrelsens hensigt at bruge den til information, og en indsats vil blive gjort for at bringe informationsniveauet op på et fornuftigt stadie. Ole har i den forbindelse tilbudt sin assistance.

”HØJE TAASTRUP C”.

Lokalplan 2.30 ”Høje Taastrup C” indeholder en ambitiøs byudvikling i området mellem Høje Taastrup Station og City2. Projektet har været i høring, og bestyrelsen har på hjemmesiden informeret herom. Bestyrelsen var repræsenteret ved borgermødet.

Bestyrelsen har ikke afgivet svar, da stillingtagen til projektet må være en individuel vurdering.

PRIVET OMRÅDE.

Bestyrelsen er blevet spurgt, om parkeringspladsen ved Egevangshusene er blevet privat område, og hvad det medfører. Tilsvarende skilte findes ved samtlige parkeringspladser ved Rønnevangshusene, og de har været der i mange år. Skiltet ved Egevangshusene har manglet i en periode. 

DIVERSE:

Bestyrelsen vil igen i år rette en stor tak til de ”usynlige” medarbejdere, som vores rengøringsansatte og vores udbringer. De gør en stor indsats for at gøre det nemt og bekvemt at være medlem af bestyrelsen, holde rent, rydde op efter os og sørge for at diverse informationer altid når ud til beboerne til tiden.

FREMTIDEN:

Bestyrelsens planer for fremtiden:

Vi vil fortsætte arbejdet med vores meget nedslidte skure.

  • Bestyrelsen vil gennemgå og revidere det eksisterende boligreglement. Dette punkt har været nævnt flere gange, men andre opgaver har været resourcekrævende.
  • Retsagen mod Top Danmark

Bestyrelsen vil igen i år takke beboerne, for et godt og seriøst samarbejde.

Året blev desværre ikke som håbet et stille og roligt år, uden de store og krævende opgaver. Retsagen mod Top Danmark har krævet mange ressourcer fra bestyrelsen, og sagen vedr. udestuer ligeså. Det har forsinket revideringen af boligreglementet.

Bestyrelsen ser frem til et stort fremmøde på denne ordinære generalforsamling, som i år afholdes:

Mandag d. 23. april 2017, kl. 19.00 i Taastrup Kulturcenter,

Poppel Alle 12, Taastrup i sal - A.

Nyeste kommentarer

15.11 | 10:35

Vi har fået en pakke leveret det er ikke til os. Den er kommet med dao...

16.09 | 16:57

Hvofor skal en betale for signaleverings grundpakke ?

12.02 | 16:41

Jeg prøvede FLERE GANGE at holde brikken op for at åbne døren indefr...

12.02 | 12:33

Hvorfor er fastelavnsfesten aflyst i år.2022 ?